མཚོ་སྐྱེས་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གྲུབ་གཉིས་སྤྲིན་གྱི་དོ་ཤལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title mtsho skyes pad+mA ka ra la gsol ba 'debs pa grub gnyis sprin gyi do shal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 55, Pages 236-241 (Folios 89b1 to 92a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mtsho skyes pad+mA ka ra la gsol ba 'debs pa grub gnyis sprin gyi do shal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 236-241. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་འཆི་མེད་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་དམ་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ནི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་བཞིན་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲུམས་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་སྲོད་འཁོར་དུ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་བསྟི་གནས་དཔལ་ལྡན་པདྨ་འོད་གླིང་དུ་གཞོན་ནུ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེས་སྐད་ཅིག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བདག་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

zhes 'chi med pad+mA ka ra la gsol 'debs thugs dam skul byed kyi rim pa 'di ni/__/dpa' bo mkha' 'gro sprin bzhin 'du ba'i dus kyi rgyal po khrums zla'i dkar phyogs kyi tshes bcu'i srod 'khor du grub pa mchog gi bsti gnas dpal ldan pad+ma 'od gling du gzhon nu 'jigs med mkhyen brtses skad cig la gsol ba btab pa bdag gzhan gyi rgyud la mtsho skyes bla ma'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
མཚོ་སྐྱེས་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གྲུབ་གཉིས་སྤྲིན་གྱི་དོ་ཤལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཔདྨཱ་ཀ་རཱ་ཡ། འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་བྱིན། །སིནྡྷཱུའི་པདྨོའི་འཁྲི་ཤིང་ལ་ཆགས་པས། །འཕོ་ཆེན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོ་ཅན། །མཚོ་སྐྱེས་པདྨཱ་ཀ་རར་གསོལ་བ་འདེབས། ༡ །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་ཀྱིས། །གང་འདུལ་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་སྟོན་མཁས་པའི། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢ །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཟག་བཅས་ལྡོག་པ་ཀུན། །བདེ་སྟོང་བརྟུལ་ཞུགས་གཅིག་གིས་ཡོངས་སྦྱངས་པས། །ཟུང་འཇུག་རྡུལ་བྲལ་དྭངས་མའི་མཚན་དཔེ་ཅན། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣ །ཡོངས་གྲུབ་གཉུག་མར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་རྩལ། །འགྲོ་འོང་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །མི་ཕྱེད་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོར་རོ་གཅིག་པའི། །གྲག་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་རོལ་མོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༤ །གཟོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་དཔྱིད་དང་སྦྱར་བ་ལས། །ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༥ །གང་གི་ཡོན་ཏན་མི་ཟད་ནོར་བུའི་རྡུལ། །ལན་གཅིག་ཐོབ་ཀྱང་རྨད་བྱུང་དོན་གཉིས་གཏེར། །འབད་མེད་ཅིར་ཡང་སྦྱིན་པའི་ངོ་མཚར་གྱི། །འཇུག་པ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༦ །ཐབས་མཁས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་རྗེས་ཆགས་གར། །སྣ་ཚོགས་གདུལ་བྱའི་དཔྱིད་དུ་ཟློས་པ་ལས། །ཕན་བདེའི་དགའ་བ་རྒྱས་པའི་རོལ་མོ་ཅན། །ཟླ་མེད་སྔགས་རིག་གྲུབ་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༧ །གསང་གསུམ་རྔ་ཡབ་དཔལ་རིར་རྟག་བཞུགས་ཀྱང་། །རྡུལ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་སྤྱན་རས་ཀྱིས། །གཟིགས་པས་གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་གདུང་བ་ཀུན། །སེལ་མཛད་བཀའ་དྲིན་ཅན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༨ །ཁྱོད་ནི་ངེས་པར་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུར། །ཡོངས་བཞེངས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །སྐལ་བཟང་གྲུབ་གཉིས་ལང་ཚོ་རྒྱས་མཛད་པའི། །ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༩ །གང་ཁྱོད་ཉེ་བར་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས་པ་ཡིས། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་ཤིང་། །མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་སྩོལ་ཕྱིར་རྩེ་གཅིག་ཏུ། །མི་ཕྱེད་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༠ །བདག་སོགས་སྙིགས་མའི་ཡང་མཐར་སྐྱེས་པ་ཡིས། །ཡུལ་དང་དུས་དང་གྲོགས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས། །དལ་འབྱོར་འབྲས་བུ་སྟོར་བའི་སྐབས་མཐོང་ཚེ། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས། ༡༡ །རྟག་ཏུ་གཡེལ་བ་མེད་པར་གསོལ་འདེབས་ན། །གང་གི་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་མཚན་དཔེའི་དཔལ། །མངོན་སུམ་མིག་གི་བདུད་རྩིར་བསྟན་ནས་ཀྱང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ༡༢ །ཁྱད་པར་ངེས་འབྱུང་ཟབ་མོས་རབ་བསྐུལ་ནས། །འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་རྫུན་ལ་རྫུན་པ་རུ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས་གནས་གྲོགས་འབྱོར་པ་སོགས། །ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༣ །དཔེ་གྲངས་རྒྱུ་ཡི་སྒོ་ནས་རྙེད་དཀའ་བའི། །རྟེན་ལ་ཐར་པའི་སྙིང་པོ་ལེན་པའི་ཕྱིར། །ཕུང་ཀྲོལ་ཁྱིམ་གྱི་ཅ་ཅོ་རིང་སྤངས་ཏེ། །བསླབ་གསུམ་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༤ །དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་བཤེས་གཉེན་གྱི། །ཞབས་རྡུལ་གཙུག་གི་ནོར་བུར་ལེགས་བསྟེན་ནས། །དད་གསུམ་མེ་ཏོག་འཛུམ་པའི་ཟུར་མིག་གིས། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་བཏུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༥ །ཆོས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་རྙེད་བཀུར་སྙན་གྲགས་རེ། །ཆོས་མིན་སེམས་ཀྱིས་ཐར་པའི་ས་བོན་སྲེག །ཕྱི་ནང་འཛོལ་བའི་ལག་ལེན་མི་སྤྱོད་པར། །རྩེ་གཅིག་དགེ་ལ་འབད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༦ །དལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་འཛོམ་ཚེ་དམ་ཆོས་དྲན། །ཅུང་ཟད་འབྱོར་པ་རྒུད་དུས་མི་དགེར་བསྙེན། །ཐ་མ་ལས་མཐའ་ལོག་པའི་བྱ་བཞག་ཅན། །ཚུལ་མིན་ལམ་ལས་ལྡོག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༧ །ཁྱད་པར་ཉེ་དང་འཁོན་པའི་བུད་ཤིང་ལས། །རྣམ་པར་མཆེད་པའི་ཆགས་སྡང་མེ་ཆེན་གྱིས། །རང་རྒྱུད་སྲེག་བྱེད་དགྲ་གཉེན་སྒྱུ་མའི་དཔུང་། །ཞི་བདེའི་མལ་དུ་མནལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༨ །དང་པོར་ཐོས༷་པས་ལམ་མིན་ལས་ལྡོག་ཅིང་། །བར་དུ་བསམ༷་པས་ཆོས་སྤྱིའི་གནས་ལུགས་གོ །ཐ་མ་རྩེ་གཅིག་སྒོམ༷་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །ངེས་དོན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༩ །རང་ཁྱིམ་ཆུང་ངུ་འབད་པས་དོར་ནས་ཀྱང་། །དེ་ལས་འདུ་འཛིའི་སྒོ་བརྒྱ་དབྱེ་བ་ཡི། །གཞན་ཁྱིམ་སྲེད་པས་བཟུང་བའི་བློ་སྤངས་ཏེ། །རྩེ་གཅིག་དབེན་པ་སྙེག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༠ །བསམ་གཏན་གྲུབ་པའི་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བར། །དཀའ་ཐུབ་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་དྲི་མེད་ཀྱིས། །རྣམ་པར་འཚོ་ཞིང་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་ལས། །སྒོ་གསུམ་འདའ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༡ །རྟག་ཏུ་དབེན་པའི་གོ་ས་ལ་གནས་ཤིང་། །འདོད་ལ་བརྐམ་པའི་ཁེངས་པ་ཡོངས་བཏང་སྟེ། །མི་ཕྱེད་དད་གསུམ་པདྨོ་དགོད་པ་ཡིས། །ཐར་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༢ །གང་གི་དྲིན་གྱིས་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་ཀྱང་། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བའི་བཀའ་དྲིན་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མར་སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་པའི། །བཅོས་མིན་མོས་གུས་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༣ །དེས་གསུངས་སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་སྲོག་ཤིང་མཆོག །སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དམ་ཚིག་ལེགས་བསྲུངས་ཤིང་། །ཁྱད་པར་སྣང་གྲགས་རིག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༤ །སྣོད་དང་བཅུད་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་སྣང་ཀུན། །གདན་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་ཡོངས་ཤར་བས། །དག་རྫོགས་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་པའི། །བུམ༷་དབང༷་གྲུབ་མཐའ་སྙོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།༢༥།འགྲོ་འོང་དྲི་ཡི་བཞོན་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །ཁ་སྦྱོར་གཉུག་མའི་ཏི་ལ་ཀར་བསྡོམས་པས། །འབར་འཛག་ཞུ་བདེའི་རོལ་མོར་འཆར་བའི་དཔྱིད། །གསང༷་དབང༷་ལམ་མཆོག་གོམས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༦ །ལྷན་སྐྱེས་ཕྱག་རྒྱ་འབར་བའི་ལང་ཚོ་ཡིས། །བདེ་ཆེན་དཔའ་བོའི་སྣང་ཆ་ལ་འཁྱུད་པས། །ཟུང་འཇུག་དགའ་བཞིའི་སྤྲིན་དུ་ཡོངས་ཤར་བའི། །ཤེར༷་དབང༷་ལམ་མཆོག་གོམས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༧ །བློ་འདས་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག །བསལ་བཞག་བྲལ་བའི་ངང་དུ་མི་ཕྱེད་པས། །རྟོག་ཚོགས་ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་ཆེན་པོ་རུ། །དོ༷ན་དབང༷་ལམ་མཆོག་གོམས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༨ །དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་གར། །འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཆོས་ཉིད་ལ་གོམས་པས། །སྣང་བཞིའི་ཀློང་དུ་འཕོ་མེད་གྲུབ་པའི་དཔལ། །རྩ༷ལ་དབ༷ང་ལམ་མཆོག་གོམས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༩ །གལ་ཏེ་གོམས་པ་སྟོབས་སུ་མ་གྱུར་ནས། །ཚེ་འདིར་གྲུབ་མཐའ་སྙོགས་པར་མ་ནུས་ན། །མྱུར་ལམ་འཕོ་བའི་ཟློས་གར་ལ་བརྟེན་ནས། །མཁའ་སྤྱོད་པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པར་ཤོག ༣༠ །དེར་ཡང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ཤིང་རྟ་ལ། །བརྟེན་ནས་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་རྩེ་དགའ་ཡིས། །འཆི་མེད་པདྨཱ་ཀ་རའི་རོལ་པ་རུ། །སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༣༡ །དེ་ལས་སླར་ཡང་སྙིང་རྗེའི་རོལ་མོ་ནི། །ཚད་མེད་གདུལ་བྱའི་དཔྱིད་དུ་སྟོན་པ་ཡིས། །ཕྲིན་ལས་འཇུག་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་བདག །མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༣༢ །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་སྨོན་པའི་གནས་སྐབས་ཀུན། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་དྲིན་ཅན་བླ་མ་དང་། །དབྱེར་མེད་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དོན་གཉིས་མྱུར་དུ་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༣༣ །ཞེས་འཆི་མེད་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་དམ་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ནི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་བཞིན་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲུམས་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་སྲོད་འཁོར་དུ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་བསྟི་གནས་དཔལ་ལྡན་པདྨ་འོད་གླིང་དུ་གཞོན་ནུ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེས་སྐད་ཅིག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བདག་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
[edit]

mtsho skyes pad+mA ka ra la gsol ba 'debs pa grub gnyis sprin gyi do shal/__ mtsho skyes pad+mA ka ra la gsol ba 'debs pa grub gnyis sprin gyi do shal ces bya ba bzhugs so/__/na maHpad+mA ka rA ya/__'od snang mtha' yas ye shes sgyu ma'i byin/__/sin+d+hU'i pad+mo'i 'khri shing la chags pas/__/'pho chen 'ja' lus rdo rje'i lang tsho can/__/mtsho skyes pad+mA ka rar gsol ba 'debs/__1_/bde chen thig le gcig las ma g.yos kyang /__/sna tshogs sprul pa'i rnam rol mtha' klas kyis/__/gang 'dul sgyu ma'i zlos gar ston mkhas pa'i/__/sku gsum dbyer med khyod la gsol ba 'debs/__2_/phung khams skye mched zag bcas ldog pa kun/__/bde stong brtul zhugs gcig gis yongs sbyangs pas/__/zung 'jug rdul bral dwangs ma'i mtshan dpe can/__/tshe dbang rig 'dzin khyod la gsol ba 'debs/_3__/yongs grub gnyug mar de bzhin nyid kyi rtsal/__/'gro 'ong rlung gi rgyu ba ji snyed kun/__/mi phyed longs spyod 'khor lor ro gcig pa'i/__/grag stong sngags kyi rol mor gsol ba 'debs/__4__/gzod nas rnam grol mkha' khyab rdo rje'i dbyings/__/lhan skyes bde ba'i dpyid dang sbyar ba las/__/lhun grub rig pa 'dzin pa'i bdag nyid can/___/rnam kun mchog ldan chen por gsol ba 'debs/__5__/gang gi yon tan mi zad nor bu'i rdul/__/lan gcig thob kyang rmad byung don gnyis gter/__/'bad med cir yang sbyin pa'i ngo mtshar gyi/__/'jug pa bsam brjod bral la gsol ba 'debs/__6__/thabs mkhas phrin las rnam bzhi rjes chags gar/__/sna tshogs gdul bya'i dpyid du zlos pa las/__/phan bde'i dga' ba rgyas pa'i rol mo can/__/zla med sngags rig grub der gsol ba 'debs/__7_/gsang gsum rnga yab dpal rir rtag bzhugs kyang /__/rdul bral ye shes dag pa'i spyan ras kyis/__/gzigs pas gangs can 'gro ba'i gdung ba kun/__/sel mdzad bka' drin can der gsol ba 'debs/__8__/khyod ni nges par dpal ldan bla ma'i skur/__/yongs bzhengs smin grol gdams pa'i bdud rtsi yis/__/skal bzang grub gnyis lang tsho rgyas mdzad pa'i/__/zung 'jug rdo rje 'chang der gsol ba 'debs/__9__/gang khyod nye bar bsnyen cing bsgrubs pa yis/__/dus gsum bde gshegs yongs kyis byin brlabs shing /__/mchog thun phrin las stsol phyir rtse gcig tu/__/mi phyed gus pa chen pos gsol ba 'debs/__10__/bdag sogs snyigs ma'i yang mthar skyes pa yis/__/yul dang dus dang grogs kyi gzhan dbang gis/__/dal 'byor 'bras bu stor ba'i skabs mthong tshe/_/mgon po khyod las skyabs gzhan ma mchis pas/__11__/rtag tu g.yel ba med par gsol 'debs na/__/gang gi gsang gsum rdo rje'i mtshan dpe'i dpal/__/mngon sum mig gi bdud rtsir bstan nas kyang /__/sku gsung thugs kyi byin gyis brlab tu gsol/__12_/khyad par nges 'byung zab mos rab bskul nas/__/'khor ba'i mtshan nyid rdzun la rdzun pa ru/__/yongs su shes nas gnas grogs 'byor pa sogs/__/cis kyang dgos med skye bar byin gyis rlobs/__13__/dpe grangs rgyu yi sgo nas rnyed dka' ba'i/__/rten la thar pa'i snying po len pa'i phyir/__/phung krol khyim gyi ca co ring spangs te/__/bslab gsum lam la 'jug par byin gyis rlobs/__14__/de yang mtshan nyid kun ldan bshes gnyen gyi/__/zhabs rdul gtsug gi nor bur legs bsten nas/__/dad gsum me tog 'dzum pa'i zur mig gis/__/smin grol bdud rtsi btung bar byin gyis rlobs/__15__/chos pa'i gzugs kyis rnyed bkur snyan grags re/__/chos min sems kyis thar pa'i sa bon sreg__/phyi nang 'dzol ba'i lag len mi spyod par/__/rtse gcig dge la 'bad par byin gyis rlobs/__16__/dal 'byor longs spyod 'dzom tshe dam chos dran/__/cung zad 'byor pa rgud dus mi dger bsnyen/__/tha ma las mtha' log pa'i bya bzhag can/__/tshul min lam las ldog par byin gyis rlobs/__17__/khyad par nye dang 'khon pa'i bud shing las/__/rnam par mched pa'i chags sdang me chen gyis/__/rang rgyud sreg byed dgra gnyen sgyu ma'i dpung /__/zhi bde'i mal du mnal bar byin gyis rlobs/__18__/dang por thosaX pas lam min las ldog cing /__/bar du bsamaX pas chos spyi'i gnas lugs go__/tha ma rtse gcig sgomaX pa'i brtul zhugs kyis/__/nges don rgyud la skye bar byin gyis rlobs/__19__/rang khyim chung ngu 'bad pas dor nas kyang /__/de las 'du 'dzi'i sgo brgya dbye ba yi/__/gzhan khyim sred pas bzung ba'i blo spangs te/__/rtse gcig dben pa snyeg par byin gyis rlobs/__20__/bsam gtan grub pa'i nags tshal nyams dga' bar/__/dka' thub zas dang spyod lam dri med kyis/__/rnam par 'tsho zhing chos bzhin spyod pa las/__/sgo gsum 'da' ba med par byin gyis rlobs/__21__/rtag tu dben pa'i go sa la gnas shing /__/'dod la brkam pa'i khengs pa yongs btang ste/__/mi phyed dad gsum pad+mo dgod pa yis/__/thar pa'i 'bras bu smin par byin gyis rlobs/__22__/gang gi drin gyis lhan skyes bde chen kyang /__/skad cig nyid la 'char ba'i bka' drin can/__/dpal ldan bla mar sangs rgyas las lhag pa'i/__/bcos min mos gus 'byongs par byin gyis rlobs/__23__/des gsungs smin grol lam gyi srog shing mchog__/spyi dang bye brag dam tshig legs bsrungs shing /__/khyad par snang grags rig pa'i chos rnams kun/__/lha sngags chos skur 'char bar byin gyis rlobs/__24__/snod dang bcud du 'dzin pa'i zhen snang kun/__/gdan gsum sgyu 'phrul drwa bar yongs shar bas/__/dag rdzogs smin pa'i 'bras bu mngon gyur pa'i/__/bumaX dbangaX grub mtha' snyogs par byin gyis rlobs/25/'gro 'ong dri yi bzhon pa ji snyed kun/__/kha sbyor gnyug ma'i ti la kar bsdoms pas/__/'bar 'dzag zhu bde'i rol mor 'char ba'i dpyid/__/gsangaX dbangaX lam mchog goms par byin gyis rlobs/__26__/lhan skyes phyag rgya 'bar ba'i lang tsho yis/__/bde chen dpa' bo'i snang cha la 'khyud pas/__/zung 'jug dga' bzhi'i sprin du yongs shar ba'i/__/sheraX dbangaX lam mchog goms par byin gyis rlobs/__27__/blo 'das rig stong gnyug ma'i ye shes mchog__/bsal bzhag bral ba'i ngang du mi phyed pas/__/rtog tshogs shar grol dus mnyam chen po ru/__/doXn dbangaX lam mchog goms par byin gyis rlobs/__28__/de bzhin nyid dbyings zung 'jug sgyu ma'i gar/__/'ja' zer thig le'i chos nyid la goms pas/__/snang bzhi'i klong du 'pho med grub pa'i dpal/__/rtsaXl dbaXng lam mchog goms par byin gyis rlobs/__29__/gal te goms pa stobs su ma gyur nas/__/tshe 'dir grub mtha' snyogs par ma nus na/__/myur lam 'pho ba'i zlos gar la brten nas/__/mkha' spyod pad+ma 'od du bgrod par shog_30__/der yang rig 'dzin rnam bzhi'i shing rta la/__/brten nas mig 'phrul lta bu'i rtse dga' yis/__/'chi med pad+mA ka ra'i rol pa ru/__/sku gsum go 'phang thob par byin gyis rlobs/_31_/de las slar yang snying rje'i rol mo ni/__/tshad med gdul bya'i dpyid du ston pa yis/__/phrin las 'jug pa rgyun mi 'chad pa'i bdag__/mgon po khyod dang mnyam par byin gyis rlobs/___32__/de ltar rtse gcig smon pa'i gnas skabs kun/__/rigs kun khyab bdag drin can bla ma dang /_/dbyer med sras bcas rgyal ba'i byin rlabs kyis/__/don gnyis myur du smin par byin gyis rlobs/__33_/zhes 'chi med pad+mA ka ra la gsol 'debs thugs dam skul byed kyi rim pa 'di ni/__/dpa' bo mkha' 'gro sprin bzhin 'du ba'i dus kyi rgyal po khrums zla'i dkar phyogs kyi tshes bcu'i srod 'khor du grub pa mchog gi bsti gnas dpal ldan pad+ma 'od gling du gzhon nu 'jigs med mkhyen brtses skad cig la gsol ba btab pa bdag gzhan gyi rgyud la mtsho skyes bla ma'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//_

Footnotes

Other Information