ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa don gnyis lhun grub JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 56, Pages 241-243 (Folios 92a6 to 93a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa don gnyis lhun grub. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 241-243. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་རྒྱལ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་རང་ལོ་བཅུ་བཞི་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་གང་ཤར་བཟོ་མེད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ་མོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

ces pa 'di'ang rgyal dbang mtsho skyes rdo rje la mi phyed pa'i dad pas mtshams sbyar te gzhon nu a b+hA yas rang lo bcu bzhi pa chu mo sbrul gyi lor gang shar bzo med du cho 'phrul zla ba'i tshes bcu'i nub mor gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༅། །ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ལྔ་བདོའི་མུན་པ་འཇིལ་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །འཛམ་གླིང་བསྟན་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་དཔལ། །ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཉིད། །གཙུག་ཏོར་སྤངས་ནས་སིནྡྷཱུའི་དྭངས་མཚོ་རུ། །ཆུ་སྐྱེས་གེ་སར་བཞད་པའི་རྩེར་ཞུགས་པའི། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་འདུད། །རིག་འཛིན་བླ་མ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡི་དམ་འཁོར་ལོའི་མགོན། །ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་རབ་འབྱམས་མཁའ་འགྲོའི་རྗེ། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །བདག་སོགས་བསྐལ་མང་ལས་ཉོན་ས་བོན་ལ། །འཕྲལ་བྱུང་ཉེར་ལེན་ཆར་གྱིས་བྲན་པ་ཡིས། །སྡུག་བསྔལ་འཁྲི་ཤིང་སྤོམ་པོར་གྱུར་པ་ཀུན། །ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེས་བསྲེག་ཏུ་གསོལ། །ཁྱད་པར་སྙིགས་ལས་ཆེར་སྙིགས་རང་མདངས་ཀྱིས། །ནད་མཚོན་མུ་གེ་ལོག་པའི་ལྟ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་ལམ་མིན་གཡང་སར་ལྷུང་བའི་ཚེ། །གང་གི་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་དུ་གསོལ། །དེ་མཐུས་ཀུན་ཀྱང་ཡང་དག་ལྟ་ལ་དད། །རྫོགས་ལྡན་དགའ་སྟོན་གསར་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །རྣམ་པར་འཚོ་ཞིང་བག་མེད་ལས་སྤངས་ཏེ། །མཐར་ཐུགས་གང་གི་ཐུགས་རྗེས་དབུགས་འབྱིན་གསོལ། །ནམ་ཞིག་ཚེ་འདིའི་འདུ་བྱེད་འཕོ་བའི་ཚེ། །རང་སྣང་རྣམ་དག་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་རུ། །རང་རིག་རྗེ་བཙུན་གུ་རུས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས། །གནས་སྐབས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པས་ཉེན་པའི་འགྲོ། །ཕན་དང་བདེ་བའི་དགའ་སྟོན་རྟག་སྤྱོད་ཅིང་། །མཐར་ཐུག་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ས་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་རྒྱལ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་རང་ལོ་བཅུ་བཞི་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་གང་ཤར་བཟོ་མེད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ་མོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa don gnyis lhun grub/__

  1. /__/o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa don gnyis lhun grub bzhugs/__/sras bcas rgyal ba'i thugs rje'i rgya mtsho las/__/lnga bdo'i mun pa 'jil mdzad sprul pa'i sku/__/'dzam gling bstan pa nyin mor byed pa'i dpal/__/o rgyan rin po che la gsol ba 'debs/__/rnam 'dren bzhi pa shAkya'i rgyal po nyid/__/gtsug tor spangs nas sin+d+hU'i dwangs mtsho ru/__/chu skyes ge sar bzhad pa'i rtser zhugs pa'i/__/sangs rgyas gnyis pa mtsho skyes rdo rjer 'dud/__/rig 'dzin bla ma kun gyi ye shes gzugs/__/gar gyi dbang phyug yi dam 'khor lo'i mgon/__/las bzhi lhun grub rab 'byams mkha' 'gro'i rje/__/rtsa gsum kun 'dus o rgyan chen po mkhyen/__/bdag sogs bskal mang las nyon sa bon la/__/'phral byung nyer len char gyis bran pa yis/__/sdug bsngal 'khri shing spom por gyur pa kun/__/thugs rje ye shes me lces bsreg tu gsol/__/khyad par snyigs las cher snyigs rang mdangs kyis/__/nad mtshon mu ge log pa'i lta ba yis/__/'gro kun lam min g.yang sar lhung ba'i tshe/__/gang gi mkhyen brtse'i lcags kyus bzung du gsol/__/de mthus kun kyang yang dag lta la dad/__/rdzogs ldan dga' ston gsar pa'i longs spyod kyis/__/rnam par 'tsho zhing bag med las spangs te/__/mthar thugs gang gi thugs rjes dbugs 'byin gsol/__/nam zhig tshe 'di'i 'du byed 'pho ba'i tshe/__/rang snang rnam dag zangs mdog dpal ri ru/__/rang rig rje btsun gu rus rjes bzung ste/__/rig 'dzin rnam bzhi'i go 'phang myur thob shog__/de ltar smon lam btab pa'i mthu byin gyis/__/gnas skabs dus kyi rgud pas nyen pa'i 'gro/__/phan dang bde ba'i dga' ston rtag spyod cing /__/mthar thug rig 'dzin bla ma'i sa thob shog__/ces pa 'di'ang rgyal dbang mtsho skyes rdo rje la mi phyed pa'i dad pas mtshams sbyar te gzhon nu a b+hA yas rang lo bcu bzhi pa chu mo sbrul gyi lor gang shar bzo med du cho 'phrul zla ba'i tshes bcu'i nub mor gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig____/_!

Footnotes

Other Information