བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma 'od dpag med la gsol 'debs smon lam dang bcas pa bde chen lam bzang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 54, Pages 234-236 (Folios 88b5 to 89b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma 'od dpag med la gsol 'debs smon lam dang bcas pa bde chen lam bzang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 234-236. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Deity 'od dpag med
Colophon

།ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་རི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུམ་དྲུང་ནས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ལྷག་བསམ་དག་པས་སྨོན་ལམ་དུ་བཏབ་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i nyi ma dpal ri sprul pa'i sku rin po che'i yum drung nas gsung gis bskul ba'i ngor/__rgyal khams nyul ba'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos lhag bsam dag pas smon lam du btab pa 'grub par gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨ་མི་ཏཱ་བྷཱ་ཡ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་གྱི་དངོས། །བླ་མ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་པ་ལ། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་བཤགས། །འགྲོ་དོན་མཛད་ལ་ཡི་རངས་ཆོས་འཁོར་བཅས། །རྟག་པར་བཞུགས་གསོལ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་གྱི། །དགེ་ཚོགས་མཐའ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་པོར་བསྔོ། །དེ་མཐུས་བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སོགས། །མཐུན་རྐྱེན་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ནམ་ཞིག་འདིར་སྣང་ནུབ་པར་གྱུར་མ་ཐག །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ཞིང་གི་མཆོག །ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ཆེན་དག་པའི་གཞལ་ཡས་སུ། །པདྨོའི་སྦུབས་ལས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེར་ནི་བཅོམ་ལྡན་འོད་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་མངོན་སུམ་མཐོང་བའི་མོད། །ཕྱག་གཡས་བརྐྱངས་ནས་བདག་གི་མགོར་བཞག་སྟེ། །མྱུར་དུ་བྱུང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་ཚེ་གཟུངས་དྲན་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་སོགས། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །བརྟེན་ནས་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རོལ་གྱིས། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་ཕ་མཐར་ཕྱིན་པར་ཤོག །མདོར་ན་བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་ཀྱང་། །འགྲོ་ཀུན་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བ་ལ། །འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །དགེ་མཚན་མངོན་སུམ་བརྙེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་རི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུམ་དྲུང་ནས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ལྷག་བསམ་དག་པས་སྨོན་ལམ་དུ་བཏབ་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

bla ma 'od dpag med la gsol 'debs smon lam dang bcas pa bde chen lam bzang /__ bla ma 'od dpag med pa la gsol 'debs smon lam dang bcas pa bde chen lam bzang zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru a mi tA b+hA ya/__phyogs bcu dus gsum skyabs gnas kun gyi dngos/__/bla ma mgon po 'od dpag med pa la/__/bdag sogs 'gro kun deng nas byang chub bar/__/mi phyed gus pas phyag 'tshal skyabs su mchi/__/mchod tshogs kun 'bul sdig sgrib nyes ltung bshags/__/'gro don mdzad la yi rangs chos 'khor bcas/__/rtag par bzhugs gsol 'dis mtshon dus gsum gyi/__/dge tshogs mtha' dag chos dbyings chen por bsngo/__/de mthus bdag gzhan yid can rgya mtsho kun/__/gnas skabs 'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang /__/tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan sogs/__/mthun rkyen 'bad med 'grub par byin gyis rlobs/__/nam zhig 'dir snang nub par gyur ma thag__/sras bcas rgyal bas bsngags pa'i zhing gi mchog__/nub phyogs bde chen dag pa'i gzhal yas su/__/pad+mo'i sbubs las brdzus te skye bar shog__/der ni bcom ldan 'od dpag med mgon gyi/__/dgyes pa'i 'dzum zhal mngon sum mthong ba'i mod/__/phyag g.yas brkyangs nas bdag gi mgor bzhag ste/__/myur du byung chub lung bstan thob par shog__/de tshe gzungs dran ting 'dzin shes rab sogs/__/rgyal ba'i sras kyi spyod pa rgya mtsho yis/__/brten nas mig 'phrul lta bu'i rnam rol gyis/__/sa bcu lam lnga'i pha mthar phyin par shog__/mdor na bdag gi ming tsam thos pas kyang /__/'gro kun srid pa'i mtsho las sgrol ba la/__/'dren pa 'od dpag med dang mtshungs pa yi/__/dge mtshan mngon sum brnyes pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i nyi ma dpal ri sprul pa'i sku rin po che'i yum drung nas gsung gis bskul ba'i ngor/__rgyal khams nyul ba'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos lhag bsam dag pas smon lam du btab pa 'grub par gyur cig/__//_!

Footnotes

Other Information