བླ་མ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma rigs gsum mgon po'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs mos gus kyi dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 53, Pages 228-234 (Folios 85b2 to 88b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma rigs gsum mgon po'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs mos gus kyi dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 228-234. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity rigs gsum mgon po
Colophon

།ཅེས་པའང་སྔ་སོར་དད་དམ་གཏོང་བའི་ནོར་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཕྱག་མཛོད་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་དང་། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ནོར་ཅན་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན། ཉེ་བར་གནས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལམ་རིམ་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་དང་། སླད་ཀྱིས་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བདུད་རྩིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་ཁ་ཡོངས་སུ་བྱེ་བ་སྒྲུབ་བརྩོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་དབྱིངས་དཔལ་ལྡན་དང་། སྒྲུབ་བརྩོན་བློ་གྲོས་དཔལ་ལྡན་ཟུང་གིས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བྲན་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་རྨོངས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར། ལྷག་བསམ་དག་པས་གང་ཤར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་འདི་ཉིད་ཁ་ཏོན་དུ་བགྱིད་པ་སོགས་འབྲེལ་ཚད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བཅོས་མིན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang snga sor dad dam gtong ba'i nor gyis mngon par mtho ba phyag mdzod blo gros bzang po dang /__rnam dpyod kyi nor can 'jam dbyangs yon tan/__nye bar gnas pa tshul khrims rgya mtsho rnams kyis bla ma la gsol ba 'debs pa lam rim gyi smon lam dang bcas pa zhig dgos zhes bskul ba dang /__slad kyis khyab bdag rdo rje btsun mo'i ye shes gzigs pa'i bdud rtsis blo gros kyi pad+mo kha yongs su bye ba sgrub brtson rnal 'byor gyi dbang phyug chos dbyings dpal ldan dang /__sgrub brtson blo gros dpal ldan zung gis rgyang ring mo nas nan tan chen pos tshul 'di lta bu zhig gyis shig ces bskul ba la brten nas rje btsun bla ma dam pa rnams kyi bran du gyur pa'i kun rmongs kun tu rgyu 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal e wa~M chos ldan gyi bla brang thar pa rtser/__lhag bsam dag pas gang shar rtse gcig tu gsol ba btab pa'i dge bas 'di nyid kha ton du bgyid pa sogs 'brel tshad rnams kyi rgyud la byang chub kyi sems rin po che bcos min du skye ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༅། །བླ་མ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཡེ་ཤེས། །གཅིག་བསྡུས་བླ་མ་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་ལ། །མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཤིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཐོབ་དུས་འདིར། །ལོང་མེད་འཆི་བ་དྲན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། །སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་ལ་མ་ཆགས་པའི། །ཐར་འདོད་བློ་གྲོས་སྐྱེད་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི། །ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྙེན་ནུས་པའི། །སྐལ་པ་བཟང་པོར་སྦྱོར་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དེ་ལས་ཁས་བླངས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག །མང་དུ་ཐོས་དང་བསམ་པའི་ཕ་རོལ་སོན། །རྩེ་གཅིག་བསྒོམས་པས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གི །ཏིང་འཛིན་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་མཛོད་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་གཞན་དག་རྗེས་བཟུང་བའི། །ཐུན་མོང་རིག་པའི་གནས་ལ་མ་རྨོངས་ཤིང་། །ཁྱད་པར་སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེའི་ངེས་གསང་ལ། །འཁྲུལ་མེད་བློ་གྲོས་སྩོལ་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །འཆད་མཁས་བློ་ལྡན་བྱེ་བའི་ཡིད་དབང་འཕྲོག །རྩོད་པས་ཕས་རྒོལ་འཁྲུལ་པའི་དྲེགས་པ་བཅོམ། །རྩོམ་པས་ཐུབ་བསྟན་ཡུན་རིང་གསལ་ནུས་པའི། །སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་སྩོལ་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཐ་སྙད་ཁོ་ནའི་གནས་ལ་མ་ཞེན་པར། །དབེན་པའི་གནས་སུ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་རིམ། །ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ཀུན། །རྩོལ་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ན། །འཆི་བ་འོད་གསལ་དོན་གྱི་འཇམ་པའི་དཔལ། །མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་ཆོས་སྐུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་ཟུངས་ཤིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དེར་ཡང་འཁྲུལ་ནས་བར་དོར་འཁྱམས་སྲིད་ན། །བླ་མ་མཆོག་དང་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ལས་ཉོན་དབང་གིས་སྲིད་པར་སྐྱེས་གྱུར་ཀྱང་། །དལ་འབྱོར་རྟེན་ཐོབ་ཐེག་ཆེན་རིགས་སད་ནས། །དཀའ་བ་མེད་པར་ལམ་གྱི་ལྷག་མ་ཀུན། །རྫོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས་ཤིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །མདོར་ན་འདི་ཕྱི་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཀུན། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མི་འཚོལ་བས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །དགེ་མཚན་མངོན་སུམ་སྩོལ་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས།། །། ༈

ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་ཕུང་པོ་ལ། །བླ་མ་ཕྱག་ན་པདྨོར་མཚན་གསོལ་བར། །མི་ཕྱེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཐུགས་རྗེས་ལྷག་པར་དགོངས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །བདག་དང་བདག་འདྲའི་སྙིགས་མའི་མཐར་སྐྱེས་པའི། །ཡིད་ཅན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ཀུན། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་འཚལ་ན། །སྡུག་བསྔལ་འདམ་ནས་དྲོངས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུས་བརྒྱན་པའི་ལུས་རྟེན་ཀྱང་། །འཇིག་པའི་རྐྱེན་མང་འཚོ་བའི་རྐྱེན་ཉུང་ཞིང་། །ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཆེས་མང་ཕྱིར། །མི་མཐུན་བར་ཆད་སོལ་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དགེ་བའི་བཤེས་དང་དགེ་བའི་གྲོགས་པོ་དང་། །དབེན་པའི་གནས་དང་ཆོས་མཐུན་ཡོ་བྱད་དང་། །དད་དང་སྙིང་རྗེ་ཤེས་རབ་བརྩོན་འགྲུས་སོགས། །མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་སྩོལ་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དོ་ནུབ་ཙམ་ཡང་མི་འཆིའི་གདེང་མེད་བཞིན། །སྒྲུབ་ལ་ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པའི་ངང་རིང་པོ། །བདག་ལ་དམ་ཆོས་ཡོང་དུས་མི་གདའ་བས། །བཙན་ཐབས་འཁྲུལ་པ་ཤིག་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གཏིང་ནས་འཁོར་བའི་འདོད་ཞེན་མ་ལོག་པས། །རྣམ་དཀར་བསྒྲུབ་ཀྱང་སྲིད་པའི་འདུན་མར་འཆོར། །ཐར་པའི་ས་བོན་བྲལ་བའི་དམན་བདག་ལ། །ངེས་འབྱུང་དྲག་པོ་སྐྱེད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །རང་ཉིད་ཁོ་ན་སྲོག་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱང་། །རྣམ་མཁྱེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཐབས་མེད་པས། །གཞན་ཕྱིར་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བཅོས་མིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཇི་སྲིད་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བློ་ཡོད་པ། །དེ་སྲིད་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་མི་ཟད་པས། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་ཡིས། །སྤྲོས་པའི་དྲྭ་བ་ཆོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །མདོར་ན་ཚེ་འདིར་ཆོས་སྤྱོད་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། །འཆི་བའི་དུས་ཀྱང་གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་བྲལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བཞོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །བདེ་ནས་བདེ་བར་དྲོངས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ། །སུ་དང་འགྲོགས་ཀྱང་ཆགས་སྡང་འཆིང་བ་བྲལ། །ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ལས། །ནམ་ཡང་འབྲལ་མེད་མཛོད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །མཐར་ཐུག་རང་དོན་སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ནས། །གཞན་དོན་མཁའ་ཁྱབ་སྙིང་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་རྣམ་ཐར་དབྱེར་མེད་པའི། །གོ་འཕང་མྱུར་དུ་སྩོལ་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས། ། ༈

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། སྲས་བཅས་རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ། །གཅིག་བསྡུས་བླ་མ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །སྙིང་ནས་དྲན་པའི་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ན། །མངོན་སུམ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་གསང་བའི་བདག །སྙིགས་མའི་དུས་མཐར་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཅན་རྣམས། །གང་དུ་གནས་ཀྱང་ནད་མཚོན་ཕོངས་པ་དང་། །ཡིད་སྲུབས་དཔུང་དང་བཅས་པས་སྐབས་བཙལ་བར། །རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་སྲུངས་ཤིག་གསང་བའི་བདག །ལྷག་པར་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་གདོན་གྱི་རིགས། །རྣམ་པ་དུ་མས་འགྲོ་བའི་སྲོག་འཕྲོག་ཅིང་། །སྣོད་བཅུད་རྒུད་པའི་གདུང་བ་ལ་སྦྱོར་བ། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པས་ཐུལ་ཅིག་གསང་བའི་བདག །གཞན་ཡང་འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་སོགས། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་དུ་མའི་ལྕགས་སྒྲོག་གིས། །བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིངས་པ་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་རལ་གྲིས་ཆོད་ཅིག་གསང་བའི་བདག །ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡི། །ཆགས་སྡང་རྨོངས་པའི་འཐིབ་བུས་ནོན་པ་ན། །ཐུགས་རྗེ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་གཟི་འོད་ཀྱིས། །ཉོན་མོངས་མུན་པ་སོལ་ཅིག་གསང་བའི་བདག །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་དགེ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཀྱང་། །བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱི་བར་ཆད་ཀྱིས། །བློ་སྣ་ལོག་པའི་ལམ་དུ་སྒྱུར་བྱེད་པའི། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གེགས་སྒྲོལ་ཅིག་གསང་བའི་བདག །ངེས་པར་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་དང་། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །རང་དབང་བསྒྱུར་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །གོ་འཕང་མྱུར་དུ་སྩོལ་ཅིག་གསང་བའི་བདག །ཁྱོད་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབས་མཐའ་དག་དང་། །ལྷག་པར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཀུན་འཛིན་ཕྱིར། །གསང་ཆེན་ལམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་མ་ལུས་པ། །རྩོལ་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་ཅིག་གསང་བའི་བདག །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་པས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི། །དགའ་སྟོན་ལྷུག་པར་སྩོལ་ཅིག་གསང་བའི་བདག །གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་གྲུབ་མཐའ་མ་རྙོགས་ན། །སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་དལ་འབྱོར་ལུས་རྟེན་མཆོག །མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱིས་རབ་མཛེས་པའི། །རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་མཛོད་ཅིག་གསང་པའི་བདག །སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ། །གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པ་ལས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པ་ཡི། །སྐལ་བཟང་མངོན་སུམ་སྩོལ་ཅིག་གསང་བའི་བདག །དེ་ལྟར་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་མཐུས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་མྱུར་འགྲུབ་ཅིང་། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར། །འགྲོ་རྣམས་རྫོགས་ལྡན་དུས་ཀྱི་འབྱོར་པ་དང་། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་སྔ་སོར་དད་དམ་གཏོང་བའི་ནོར་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཕྱག་མཛོད་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་དང་། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ནོར་ཅན་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན། ཉེ་བར་གནས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལམ་རིམ་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་དང་། སླད་ཀྱིས་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བདུད་རྩིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་ཁ་ཡོངས་སུ་བྱེ་བ་སྒྲུབ་བརྩོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་དབྱིངས་དཔལ་ལྡན་དང་། སྒྲུབ་བརྩོན་བློ་གྲོས་དཔལ་ལྡན་ཟུང་གིས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བྲན་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་རྨོངས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར། ལྷག་བསམ་དག་པས་གང་ཤར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་འདི་ཉིད་ཁ་ཏོན་དུ་བགྱིད་པ་སོགས་འབྲེལ་ཚད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བཅོས་མིན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

bla ma rigs gsum mgon po'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs mos gus kyi dbyangs snyan/

  1. /__/bla ma rigs gsum mgon po'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs mos gus kyi dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru many+dzu g+ho ShA ya/__mkha' khyab rgyal ba kun gyi sku ye shes/__/gcig bsdus bla ma brtan pa'i 'khor lo la/__/mi phyed snying nas gus pas gsol 'debs na/__/thugs rje'i spyan gyis gzigs shig 'jam pa'i dbyangs/__/rnyed dka'i dal 'byor mi lus thob dus 'dir/__/long med 'chi ba dran pa'i brtson 'grus kyis/__/srid pa'i phun tshogs kun la ma chags pa'i/__/thar 'dod blo gros skyed cig 'jam pa'i dbyangs/__/deng nas bzung ste tshe rabs thams cad du/__/mtshan ldan bla ma dge ba'i bshes gnyen gyi/__/zhabs pad mnyes pa gsum gyis bsnyen nus pa'i/__/skal pa bzang por sbyor cig 'jam pa'i dbyangs/__/de las khas blangs tshul khrims rnam par dag__/mang du thos dang bsam pa'i pha rol son/__/rtse gcig bsgoms pas zhi lhag zung 'jug gi__/ting 'dzin sgo brgya 'byed mdzod 'jam pa'i dbyangs/__/log smra tshar gcod gzhan dag rjes bzung ba'i/__/thun mong rig pa'i gnas la ma rmongs shing /__/khyad par sde snod rgyud sde'i nges gsang la/__/'khrul med blo gros stsol cig 'jam pa'i dbyangs/__/'chad mkhas blo ldan bye ba'i yid dbang 'phrog__/rtsod pas phas rgol 'khrul pa'i dregs pa bcom/__/rtsom pas thub bstan yun ring gsal nus pa'i/__/smra ba'i dbang phyug stsol cig 'jam pa'i dbyangs/__/tha snyad kho na'i gnas la ma zhen par/__/dben pa'i gnas su mdo sngags lam gyi rim/__/tshul bzhin bsgrubs pas nyams rtogs yon tan kun/__/rtsol med rgyud la skyed cig 'jam pa'i dbyangs/__/gal te tshe 'dir brtan pa ma thob na/__/'chi ba 'od gsal don gyi 'jam pa'i dpal/__/mngon sum mthong nas chos sku'i grong khyer du/__/'bral med rjes su zungs shig 'jam pa'i dbyangs/__/der yang 'khrul nas bar dor 'khyams srid na/__/bla ma mchog dang brtan pa'i 'khor lo yis/__/rnam 'phrul du mas dag pa'i zhing khams su/__/lung bstan dbugs dbyung stsol cig 'jam pa'i dbyangs/__/las nyon dbang gis srid par skyes gyur kyang /__/dal 'byor rten thob theg chen rigs sad nas/__/dka' ba med par lam gyi lhag ma kun/__/rdzogs pa'i rten 'brel sgrigs shig 'jam pa'i dbyangs/__/mdor na 'di phyi bar do'i gnas skabs kun/__/mgon po khyod las skyabs gzhan mi 'tshol bas/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub pa yi/__/dge mtshan mngon sum stsol cig 'jam pa'i dbyangs//___//__!_

na mo gu ru lo ke shwa rA ya/__sras bcas rgyal kun snying rje'i phung po la/__/bla ma phyag na pad+mor mtshan gsol bar/__/mi phyed gdung shugs drag pos gsol 'debs na/__/thugs rjes lhag par dgongs shig spyan ras gzigs/__/bdag dang bdag 'dra'i snyigs ma'i mthar skyes pa'i/__/yid can sdug bsngal rgya mtshor bying ba kun/__/mgon po khyod las skyabs gzhan ma 'tshal na/__/sdug bsngal 'dam nas drongs shig spyan ras gzigs/__/dal brgyad 'byor bcus brgyan pa'i lus rten kyang /__/'jig pa'i rkyen mang 'tsho ba'i rkyen nyung zhing /__/chos bzhin spyod la 'gal rkyen ches mang phyir/__/mi mthun bar chad sol cig spyan ras gzigs/__/dge ba'i bshes dang dge ba'i grogs po dang /__/dben pa'i gnas dang chos mthun yo byad dang /__/dad dang snying rje shes rab brtson 'grus sogs/__/mthun rkyen legs tshogs stsol cig spyan ras gzigs/__/do nub tsam yang mi 'chi'i gdeng med bzhin/__/sgrub la phyi bshol byed pa'i ngang ring po/__/bdag la dam chos yong dus mi gda' bas/__/btsan thabs 'khrul pa shig cig spyan ras gzigs/__/gting nas 'khor ba'i 'dod zhen ma log pas/__/rnam dkar bsgrub kyang srid pa'i 'dun mar 'chor/__/thar pa'i sa bon bral ba'i dman bdag la/__/nges 'byung drag po skyed cig spyan ras gzigs/__/rang nyid kho na srog las thar 'dod kyang /__/rnam mkhyen go 'phang thob pa'i thabs med pas/__/gzhan phyir byams dang snying rje byang chub sems/__/bcos min rgyud la skyed cig spyan ras gzigs/__/ji srid bdag tu 'dzin pa'i blo yod pa/__/de srid gzung 'dzin 'khrul pa mi zad pas/__/so sor rtog pa'i shes rab ral gri yis/__/spros pa'i drwa ba chod cig spyan ras gzigs/__/mdor na tshe 'dir chos spyod mthar phyin cing /__/'chi ba'i dus kyang gnad gcod sdug bsngal bral/__/byang chub sems gnyis bzhon pa la brten nas/__/bde nas bde bar drongs shig spyan ras gzigs/__/gang du skyes kyang dge ba'i bshes dang mjal/__/su dang 'grogs kyang chags sdang 'ching ba bral/__/ji ltar bsgrub kyang byang chub spyod mchog las/__/nam yang 'bral med mdzod cig spyan ras gzigs/__/mthar thug rang don spangs rtogs mthar phyin nas/__/gzhan don mkha' khyab snying rje'i phrin las can/__/mgon po khyod dang rnam thar dbyer med pa'i/__/go 'phang myur du stsol cig spyan ras gzigs/_/_! na mo gu ru badz+ra pA Na ye/__sras bcas rnam 'dren yongs kyi gsang ba gsum/__/gcig bsdus bla ma phyag na rdo rje'i zhabs/__/snying nas dran pa'i gdung bas gsol 'debs na/__/mngon sum byin gyis rlobs shig gsang ba'i bdag__/snyigs ma'i dus mthar skyes pa'i yid can rnams/__/gang du gnas kyang nad mtshon phongs pa dang /__/yid srubs dpung dang bcas pas skabs btsal bar/__/rdo rje'i go chas srungs shig gsang ba'i bdag__/lhag par steng 'og bar gsum gdon gyi rigs/__/rnam pa du mas 'gro ba'i srog 'phrog cing /__/snod bcud rgud pa'i gdung ba la sbyor ba/__/mthu stobs nus pas thul cig gsang ba'i bdag__/gzhan yang 'jigs pa brgyad dang bcu drug sogs/__/mi mthun 'gal rkyen du ma'i lcags sgrog gis/__/bdag gzhan lus ngag yid gsum bcings pa kun/__/ye shes ral gris chod cig gsang ba'i bdag___/tshul bzhin ma yin yid la byed pa yi/__/chags sdang rmongs pa'i 'thib bus non pa na/__/thugs rje nyin mor byed pa'i gzi 'od kyis/__/nyon mongs mun pa sol cig gsang ba'i bdag__/skad cig tsam zhig dge ba'i sems skyes kyang /__/bdud dang bdud kyi ris kyi bar chad kyis/__/blo sna log pa'i lam du sgyur byed pa'i/__/byang chub lam gegs sgrol cig gsang ba'i bdag__/nges par 'byung dang byang chub sems gnyis dang /__/rgyal ba'i sras kyi spyod pa rgya mtsho la/__/rang dbang bsgyur nas kun mkhyen ye shes kyi/__/go 'phang myur du stsol cig gsang ba'i bdag__/khyod ni rgyal ba'i gsung rabs mtha' dag dang /__/lhag par rdo rje theg pa kun 'dzin phyir/__/gsang chen lam gyi rten 'brel ma lus pa/__/rtsol med rgyud la skyed cig gsang ba'i bdag__/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/rim pa gnyis kyi ting 'dzin mthar phyin pas/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i dngos grub kyi/__/dga' ston lhug par stsol cig gsang ba'i bdag__/gal te tshe 'dir grub mtha' ma rnyogs na/___/srid pa kun tu dal 'byor lus rten mchog__/mtho ris yon tan bdun gyis rab mdzes pa'i/__/rigs su skye bar mdzod cig gsang pa'i bdag__/skyes ma thag tu dge ba'i bshes dang mjal/__/gsung gi bdud rtsi tshul bzhin bsgrubs pa las/__/mgon po khyod dang yon tan mtshungs pa yi/__/skal bzang mngon sum stsol cig gsang ba'i bdag__/de ltar phyogs dus rgyal ba sras bcas kyi/__/mkhyen brtse nus pa'i ye shes gcig bsdus pa/__/dpal ldan bla ma rigs gsum sems dpa' yi/__/thugs rje bskul zhing gsol ba gdab pa'i mthus/__/ji ltar smon pa'i gnas kun myur 'grub cing /__/bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub bstan pa dar/__/'gro rnams rdzogs ldan dus kyi 'byor pa dang /__/srid zhi'i dge legs rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang snga sor dad dam gtong ba'i nor gyis mngon par mtho ba phyag mdzod blo gros bzang po dang /__rnam dpyod kyi nor can 'jam dbyangs yon tan/__nye bar gnas pa tshul khrims rgya mtsho rnams kyis bla ma la gsol ba 'debs pa lam rim gyi smon lam dang bcas pa zhig dgos zhes bskul ba dang /__slad kyis khyab bdag rdo rje btsun mo'i ye shes gzigs pa'i bdud rtsis blo gros kyi pad+mo kha yongs su bye ba sgrub brtson rnal 'byor gyi dbang phyug chos dbyings dpal ldan dang /__sgrub brtson blo gros dpal ldan zung gis rgyang ring mo nas nan tan chen pos tshul 'di lta bu zhig gyis shig ces bskul ba la brten nas rje btsun bla ma dam pa rnams kyi bran du gyur pa'i kun rmongs kun tu rgyu 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal e wa~M chos ldan gyi bla brang thar pa rtser/__lhag bsam dag pas gang shar rtse gcig tu gsol ba btab pa'i dge bas 'di nyid kha ton du bgyid pa sogs 'brel tshad rnams kyi rgyud la byang chub kyi sems rin po che bcos min du skye ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//___//__

Footnotes

Other Information