JKW-KABUM-01-KA-002-052

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྔགས་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ།
Wylie title dge ba'i bshes gnyen chen po tshul khrims rnam rgyal la bsngags pa dad pa'i me tog rgyas pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 52, Pages 226-228 (Folios 84b5 to 85b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (tshul khrims rnam rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dge ba'i bshes gnyen chen po tshul khrims rnam rgyal la bsngags pa dad pa'i me tog rgyas pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 226-228. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་བཟང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །།འདི་ཡན་གྱིས་བསྟོད་ཚོགས་སྐོར་ཅི་རིགས་པར་རྫོགས་སོ།།

ces pa'ang dge slong dge ba'i bshes gnyen rnam rgyal chos bzang gis bskul ba ltar/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos dad pas gsol ba btab pa bla ma'i byin rlabs rgyud la 'jug pa'i rgyur gyur cig__//'di yan gyis bstod tshogs skor ci rigs par rdzogs so

[edit]
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྔགས་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱི་ལ་བི་ཛ་ཡཱ་ཡ། ཚུལ༷་གནས་ཁྲིམས༷་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལས། །ལེགས་པར་འོངས་བའི་ཟླ་བ་ནི། །ཉེས་སྤྱོད་མུན་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་ལས། །རྣམ༷་རྒྱལ༷་བདུད་རྩིའི་འོད་ཀྱིས་མཛེས། །མང་དུ་གསན་པའི་མནྡཱ་ར། །ཚུལ་བཞིན་བསམ་པའི་ཡལ་ག་ཅན། །སྒོམ་པའི་འབྲས་བུར་མངོན་དུད་པ། །ལྷར་བཅས་དགའ་བའི་རྒྱན་དུ་འཁྲུངས། །རྟག་ཏུ་དབེན་པའི་ནགས་ཀླུང་དུ། །ཞི་བ་དམ་པས་རབ་དགྱེས་ཀྱང་། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ལ་རྗེས་བརྩེ་བའི། །ཐུགས་བསྐྱེད་སྲིད་ན་མཚུངས་པ་མེད། །འཆད་མཁས་ལེགས་བཤད་བྱེ་བའི་གླུ། །རྩོད་པའི་གཡུལ་གྱིས་མི་བརྫི་བ། །ཡི་གེར་འཕོས་པའི་རྩོམ་ཕྲེང་གིས། །ཐུབ་བསྟན་ཁང་བཟང་མཛེས་པར་བྱས། །གང་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས། །མ་གཡོས་བཞིན་དུ་ཅིར་སྣང་ཀུན། །ལྷ་སྔགས་མཉམ་པར་རབ་སྦྱར་བས། །མཚན་མའི་རྟོག་པ་དབྱིངས་སུ་བཅིལ། །ཨེ་མ་འཕགས་དང་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །ཡང་ཡང་བསྔགས་པའི་རྣམ་པར་ཐར། །ལན་གཅིག་ཡིད་ལ་བྱས་པས་ཀྱང་། །བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་དཔག་མེད་ན། །ཡོན་ཏན་ཆ་ཤས་ཕྱོགས་གཅིག་ཙམ། །དད་པས་བརྗོད་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །བླ་མ་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ཤོག །ངེས་འབྱུང་ཆུ་ཡིས་རབ་བརླན་པའི། །གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་པདྨ་དཀར། །བདེ་སྟོང་སྡོམ་པའི་འབྲས་འབར་བ། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ཤེས་དང་སྙིང་བརྩེའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པར། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཡིད་ཅན་ཀུན་ལ་འཁྱུད་པར་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་འཇམ་པའི་དཔལ། །ངུར་སྨྲིག་གར་མཛད་བླ་མ་རྗེའི། །གསང་བ་གསུམ་དང་རྣམ་དཀར་གྱི། །མཛད་པས་ས་གསུམ་དགེ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་བཟང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
[edit]

dge ba'i bshes gnyen chen po tshul khrims rnam rgyal la bsngags pa dad pa'i me tog rgyas pa/__ dge ba'i bshes gnyen chen po tshul khrims rnam rgyal la bsngags pa dad pa'i me tog rgyas pa zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru shI la bi dza yA ya/__tshulaX gnas khrimasaX kyi chu gter las/__/legs par 'ongs ba'i zla ba ni/__/nyes spyod mun pa'i phyogs kun las/__/rnamaX rgyalaX bdud rtsi'i 'od kyis mdzes/__/mang du gsan pa'i man+dA ra/__/tshul bzhin bsam pa'i yal ga can/__/sgom pa'i 'bras bur mngon dud pa/__/lhar bcas dga' ba'i rgyan du 'khrungs/__/rtag tu dben pa'i nags klung du/__/zhi ba dam pas rab dgyes kyang /__/mkha' khyab 'gro la rjes brtse ba'i/__/thugs bskyed srid na mtshungs pa med/__/'chad mkhas legs bshad bye ba'i glu/__/rtsod pa'i g.yul gyis mi brdzi ba/__/yi ger 'phos pa'i rtsom phreng gis/__/thub bstan khang bzang mdzes par byas/__/gang thugs bde ba chen po las/__/ma g.yos bzhin du cir snang kun/__/lha sngags mnyam par rab sbyar bas/__/mtshan ma'i rtog pa dbyings su bcil/__/e ma 'phags dang mkhas rnams kyis/_/yang yang bsngags pa'i rnam par thar/__/lan gcig yid la byas pas kyang /_/bsod nams phung po dpag med na/__/yon tan cha shas phyogs gcig tsam/__/dad pas brjod pa'i legs byas kyis/__/skye zhing skye ba thams cad du/__/bla ma mchog gis rjes bzung shog__/nges 'byung chu yis rab brlan pa'i/__/gzhan phan byang sems pad+ma dkar/__/bde stong sdom pa'i 'bras 'bar ba/__/'gro ba kun gyis thob gyur cig__/shes dang snying brtse'i thabs mkhas kyis/__/srid zhi'i mtha' la mi gnas par/__/thams cad mkhyen pa'i ye shes kyis/__/yid can kun la 'khyud par shog__/bkra shis gang zhig 'jam pa'i dpal/__/ngur smrig gar mdzad bla ma rje'i/__/gsang ba gsum dang rnam dkar gyi/__/mdzad pas sa gsum dge gyur cig__/ces pa'ang dge slong dge ba'i bshes gnyen rnam rgyal chos bzang gis bskul ba ltar/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos dad pas gsol ba btab pa bla ma'i byin rlabs rgyud la 'jug pa'i rgyur gyur cig__//'di yan gyis bstod tshogs skor ci rigs par rdzogs so//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]