JKW-KABUM-01-KA-002-051

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ངག་གི་ཕྲེང་བ་བཀྲ་ཤིས་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཚལ།
Wylie title rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po rjes su dran pa'i ngag gi phreng ba bkra shis bilba'i ljon bzang kun tu dga' ba'i tshal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 51, Pages 221-226 (Folios 82a6 to 84b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ (Dpal sprul rin po che)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po rjes su dran pa'i ngag gi phreng ba bkra shis bilba'i ljon bzang kun tu dga' ba'i tshal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 221-226. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།འདི་ལྟར་འཕགས་པ་དང་མཁས་པ་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་གིས་ཀྱང་ཨེ་མ་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཆེན་པོའི་ཞེས་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྱོགས་བརྒྱར་འགྲེམས་པ། མགོན་པོ་ཞི་བ་ལྷ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ལ་བསྔགས་པའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་གྱིས་ཞེས། འཕགས་བཞིའི་རིགས་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་བི་ཛ་ཡ་དྷརྨ་བྷ་དྲས་གུས་པས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་ཅིང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྐྱེ་བར་ངག་གི་ལས་དཀར་མིན་བསགས་པའི་གཉེན་པོར་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་དད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བདག་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྗེ་བཙུན་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་དང་མི་གཉིས་པའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།

'di ltar 'phags pa dang mkhas pa dang so so skye bo rnam shes shin tu lkog tu gyur pa dag gis kyang e ma rgyal ba'i sras chen po'i zhes bsngags pa'i me tog phyogs brgyar 'grems pa/__mgon po zhi ba lha dang dbyer mi phyed pa'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen po gang la bsngags pa'i tshig gi sbyor ba gyis zhes/__'phags bzhi'i rigs la yang dag par gnas pa'i drang srong chen po'i brtul zhugs can bi dza ya d+harma b+ha dras gus pas bskul ba don yod cing /__rang nyid kyis kyang skye bar ngag gi las dkar min bsags pa'i gnyen por ched du dmigs te/__kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos dkyus gcig tu dad pas gsol ba btab pa'i dge bas bdag gzhan rnams kyi rgyud la rje btsun snying rje'i gter dang mi gnyis pa'i bla ma mchog gi ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM/

[edit]
རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ངག་གི་ཕྲེང་བ་བཀྲ་ཤིས་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཚལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཛ་ཡཱངྐུ་ར་དྷརྨེནྡྲཾ་སྟུ་ཏི། བོད་སྐད་དུ། རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོ༷་རྒྱན༷་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་རིང་ལུགས་འཆད་དང་སྒྲུབ་པས་འཛིན་པ་ལ། །འཇིགས༷་མེད༷་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཉིད་ཅེས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་གྲགས་འབར་བ། །ཆོས༷་ཀྱི༷་དབ༷ང་པོ༷་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་སེན་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་གཟིས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཤིས་པའི་སྣང་བས་རྟག་ཏུ་དགེ་ལེགས་མཛད་གྱུར་ཅིག ༡ །གང་ཚེ་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རོ་གཅིག་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་ཆེན་རྒྱས་པར་དཀྲིགས་པའི་འཛུམ་དཀར་ལས། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོས་ཡིད་ཅན་འདོད་པ་འཇོ་བའི་ཕུལ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་སུ་ཟུངས། ༢ །མཚན་དཔེའི་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འོད་ཅན་ཐོག་མར་འཆར་དང་ལྷན་ཅིག་པར། །རིག་དང་བརྩེ་སོགས་སྣང་ཆེན་དཀར་པོས་དཔྱོད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུ་དཱ། །ཅི་དགར་བཞད་པའི་ངལ་འཚོ་སྟེར་ལས་བསྔགས་པའི་ཆུ་གཏེར་འབུམ་གཡོ་བ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོས༴ ༣ །ཚུལ་གནས་ཁྲིམས་ཀྱི་མཐོ་རིས་ཚལ་དུ་མང་པོར་གསན་པའི་ཡོངས་འདུས་དབང་། །ཇི་བཞིན་བསམ་པའི་མེ་ཏོག་མཛེས་འབར་སྒོམ་བྱུང་ཤེས་རབ་འབྲས་དུད་པས། །འཕགས་དང་མཁས་མང་བློ་མཆོག་ཟུར་མིག་ཕྱོགས་དེར་གཅིག་ཅར་ལྷུང་གྱུར་པ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོས་བྱང་ཆུབ༴ ༤ །ཆོས་བརྒྱད་འཁྲུལ་པའི་རྫུན་རིས་མ་ལུས་འོད་གསལ་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་སིམ། །ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ཕྱིར་དབེན་པའི་རི་སུལ་ལྷ་ཡི་ཁང་བཟང་བཞིན་བསྟེན་ནས། །ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་བཞེས་པའི། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༥ །གཟོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་ཀྱང་ཚོགས་ཟུང་བྱེ་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཏེ། །ཟག་མེད་སྦྱོར་བའི་འབྲས་བུ་ལས་སྐྱེས་བདེན་པ་མངོན་སུམ་ཉིད་མཐོང་ཕྱིར། །སྤོབས་པའི་གཏེར་མཛོད་མཐའ་ཀླས་འཇོ་སྒེག་འཕགས་བཞིའི་དབུས་སུ་ཆེས་རྔམས་པ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༦ །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྲོལ་འཆད་ལ་དགོས་པའི་དོན་གྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ། །བསྡུས་དོན་ཚོམས་སུ་ལེགས་པར་བཅད་ཅིང་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་སྙན་འཇེབས་ཀྱིས། །སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱོར་བརྒལ་ལན་དང་བཅས་མ་ཕམ་དགྱེས་པའི་གཟུགས་གཞན་པ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༧ །གཞལ་བྱ་མངོན་སུམ་མངོན་སུམ་མིན་དང་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཇི་སྙེད་པ། །ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དངོས་སྟོབས་རིག་པའི་མཚོན་རྣོན་པོས། །ཕས་རྒོལ་བརྟན་པ་གཅིག་ཅར་འཕྲོག་མཁས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་རྗེས་འགྲོ་བ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༨ །ཚིག་སྙན་རྒྱན་གསུམ་ལམ་ལས་དྲངས་ཤིང་སྡེབ་ལེགས་སྦྱོར་བ་འབུམ་གྱིས་བཅིངས། །དོན་བཟང་རིན་ཆེན་ཐང་མར་བརྡལ་བས་དཔྱོད་ཤེས་ཡིད་ཀྱི་འདོད་རྒུ་འཇོ། །ཐུབ་བསྟན་སྲོག་ཤིང་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་མཛད་ལེགས་བཤད་རྩོམ་ལ་དཔའ་བོའི་ཞབས། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༩ །མཁྱེན་པས་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་རྗེས་སུ་འགྲོ། །བརྩེ་བས་སེམས་ཅན་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་འཇུག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ། །ནུས་པས་ཡིད་སྲུབས་སྡེར་བཅས་སྙིལ་མཛད་གསང་བའི་བདག་པོའི་སྙེམས་འཆང་བ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༡༠ །མདོར་ན་སྲས་བཅས་རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ། །རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལུས་བཟུང་སྟེ། །སྙིགས་མའི་མཐར་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་རྒྱས་མཛད་པ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༡༡ །དེ་ལྟར་ངག་གི་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་དད་གསུམ་སོར་མོས་བསྒྲེངས་དང་བཅས། །རྣམ་ཀུན་གུས་པས་ཁྱོད་ཉིད་འབོད་ན་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་གཉེན་གཅིག་པུ། །ཅི་སླད་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེར་མི་མཛད་ཏིང་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་གཏེར། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༡༢ །ཨེ་མ་འཕགས་ཁྱོད་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིས་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་བཤེས་བྱས་པས། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་ཨུཏྤལ་ནགས་ཀླུང་ཐར་པའི་ཕྱོགས་སུ་རབ་གྲོལ་བར། །དད་སོགས་འཕགས་ནོར་འབྲས་བུའི་ཁུར་གྱིས་ཤིན་ཏུ་ལྕི་དང་ལྷན་ཅིག་པར། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༡༣ །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་ཁྲིམས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་དབེན་པའི་བྲག་རིའི་ཁང་བཟང་དུ། །མང་ཐོས་བསམ་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་རྩེ་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས། །ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱང་བདེ་བས་རབ་བརླན་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་གཟུངས་ཐོབ་བཞིན། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༡༤ །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་མ་མས་རབ་བསྐྱེད་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་མཆོད་སྦྱིན་ཅན། །བསྡུ་དངོས་བཞི་ཡི་ཚངས་སྐུད་འཁྲིལ་ཆགས་འཕགས་རྣམས་དགྱེས་པའི་དྲང་སྲོང་ཆེའི། །སྤྱོད་ཚུལ་ནམ་ཡང་མཚུངས་པ་སྤངས་པས་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་མཐུ་ཐོབ་བཞིན། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༡༥ །སྙིང་ནི་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིས་རོས་སིམ་སྣང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུར་ཤར། །སྲོག་རྩོལ་དྷཱུ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱར་དབང་བྱས་གཞོམ་མེད་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེར། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དགའ་བས་སྙེམས་གྱུར་རིག་འཛིན་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ༴ ༡༦ །གནས་སྐབས་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་འགལ་ཟླ་ཡིད་སྲུབས་རྒྱུར་བཅས་མཚོན་རྣོན་པོ། །དབང་གཞུ་སར་པའི་རྗེས་སུ་སོན་པས་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ཀུན་ཕུན་ཚོགས་ཏེ། །ཕན་དང་བདེ་བའི་ལེགས་བྱས་ཇི་སྙེད་ཉིན་རེ་ཞིང་ཡང་འཕེལ་བཞིན་དུ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །མདོར་ན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསང་གསུམ་དང་། །རྣམ་དཀར་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་མ་ལུས་འགྲོ་ཀུན་སྙིང་ལ་རྫོགས་གྱུར་པས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕ་མཐར་མི་གནས་དགེ་མཚན་བྱེ་བའི་མནྡཱ་རས། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྟག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་གྱུར་ཅིག ༡༨ །འདི་ལྟར་འཕགས་པ་དང་མཁས་པ་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་གིས་ཀྱང་ཨེ་མ་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཆེན་པོའི་ཞེས་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྱོགས་བརྒྱར་འགྲེམས་པ། མགོན་པོ་ཞི་བ་ལྷ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ལ་བསྔགས་པའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་གྱིས་ཞེས། འཕགས་བཞིའི་རིགས་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་བི་ཛ་ཡ་དྷརྨ་བྷ་དྲས་གུས་པས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་ཅིང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྐྱེ་བར་ངག་གི་ལས་དཀར་མིན་བསགས་པའི་གཉེན་པོར་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་དད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བདག་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྗེ་བཙུན་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་དང་མི་གཉིས་པའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། ། ༈
[edit]

rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po rjes su dran pa'i ngag gi phreng ba bkra shis bilba'i ljon bzang kun tu dga' ba'i tshal/__ rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po rjes su dran pa'i ngag gi phreng ba bkra shis bilba'i ljon bzang kun tu dga' ba'i tshal ces bya ba bzhugs so/__/rgya gar skad du/__dza yAng+ku ra d+harmen+d+raM stu ti/__bod skad du/__rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po la bstod pa/__'phags pa 'jam dpal gzhon nur gyur pa la phyag 'tshal lo/__/oX rgyanaX mtsho skyes rdo rje'i ring lugs 'chad dang sgrub pas 'dzin pa la/__/'jigasaX medaX smra ba'i seng ge nyid ces 'jig rten kun tu grags 'bar ba/__/chosaX kyiX dbaXng poX dpal ldan bla ma'i zhabs sen nyin mor byed pa'i gzis/__/byang chub bar du shis pa'i snang bas rtag tu dge legs mdzad gyur cig__1__/gang tshe shes dang shes bya ro gcig gdod ma'i dbyings su byang chub kyang /__/dmigs med snying rje'i rdzogs ldan sprin chen rgyas par dkrigs pa'i 'dzum dkar las/__/mchog gi sprul sku'i sgyu 'phrul rol mos yid can 'dod pa 'jo ba'i phul/__/rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang pos byang chub bar du rjes su zungs/__2__/mtshan dpe'i zla ba bdud rtsi'i 'od can thog mar 'char dang lhan cig par/__/rig dang brtse sogs snang chen dkar pos dpyod ldan yid kyi ku mu dA/__/ci dgar bzhad pa'i ngal 'tsho ster las bsngags pa'i chu gter 'bum g.yo ba/__/rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang pos=__3__/tshul gnas khrims kyi mtho ris tshal du mang por gsan pa'i yongs 'dus dbang /__/ji bzhin bsam pa'i me tog mdzes 'bar sgom byung shes rab 'bras dud pas/__/'phags dang mkhas mang blo mchog zur mig phyogs der gcig car lhung gyur pa/__/rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang pos byang chub=__4__/chos brgyad 'khrul pa'i rdzun ris ma lus 'od gsal zhi ba'i dbyings su sim/__/chos bzhin spyod phyir dben pa'i ri sul lha yi khang bzang bzhin bsten nas/__/chos kyi snying po theg chen lam la rtse gcig sgrub pa lhur bzhes pa'i/__/rgyal ba'i myu gu=__5__/gzod nas rnam grol ye shes brnyes kyang tshogs zung bye bas rgyud sbyangs te/__/zag med sbyor ba'i 'bras bu las skyes bden pa mngon sum nyid mthong phyir/__/spobs pa'i gter mdzod mtha' klas 'jo sgeg 'phags bzhi'i dbus su ches rngams pa/__/rgyal ba'i myu gu=__6_/shing rta chen po'i lam srol 'chad la dgos pa'i don gyis mdun bsus te/__/bsdus don tshoms su legs par bcad cing tshig gi sbyor ba snyan 'jebs kyis/__/snga phyi'i mtshams sbyor brgal lan dang bcas ma pham dgyes pa'i gzugs gzhan pa/__/rgyal ba'i myu gu=__7__/gzhal bya mngon sum mngon sum min dang shin tu lkog gyur ji snyed pa/__/tshad ma gsum gyis gtan la phab nas dngos stobs rig pa'i mtshon rnon pos/__/phas rgol brtan pa gcig car 'phrog mkhas chos kyi grags pa'i rjes 'gro ba/__/rgyal ba'i myu gu=_8__/tshig snyan rgyan gsum lam las drangs shing sdeb legs sbyor ba 'bum gyis bcings/__/don bzang rin chen thang mar brdal bas dpyod shes yid kyi 'dod rgu 'jo/__/thub bstan srog shing bskal brgyar brtan mdzad legs bshad rtsom la dpa' bo'i zhabs/__/rgyal ba'i myu gu=__9__/mkhyen pas shes dang shes bya kun gzigs 'jam dpal gzhon nu'i rjes su 'gro/__/brtse bas sems can khams kun khyab 'jug phyag na pad+mo'i gzugs kyi zla/__/nus pas yid srubs sder bcas snyil mdzad gsang ba'i bdag po'i snyems 'chang ba/__/rgyal ba'i myu gu=__10__/mdor na sras bcas rnam 'dren yongs kyi ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i tshul/__/rnam pa nyi shus mngon par byang chub snying rje chen po'i lus bzung ste/_/snyigs ma'i mthar yang kun mkhyen gnyis pa'i phrin las sa gsum rgyas mdzad pa/__/rgyal ba'i myu gu=__11__/de ltar ngag gi nor bu'i rgyud mang dad gsum sor mos bsgrengs dang bcas/__/rnam kun gus pas khyod nyid 'bod na mtha' yas 'gro ba'i gnyen gcig pu/__/ci slad bdag la thugs brtser mi mdzad ting 'dzin rdzu 'phrul mtha' yas gter/__/rgyal ba'i myu gu=__12__/e ma 'phags khyod byin rlabs bdud rtsis yang yang yid la bshes byas pas/__/srid las nges 'byung ut+pal nags klung thar pa'i phyogs su rab grol bar/__/dad sogs 'phags nor 'bras bu'i khur gyis shin tu lci dang lhan cig par/__/rgyal ba'i myu gu=__13__/ji ltar khas blangs khrims kyis rgyud sbyangs dben pa'i brag ri'i khang bzang du/__/mang thos bsam pas gtan la phab cing rtse gcig mnyam par bzhag pa las/__/lus sems shin sbyang bde bas rab brlan shes rab zab mo'i gzungs thob bzhin/__/rgyal ba'i myu gu=__14__/snying rje chen po'i ma mas rab bskyed phar phyin drug gi mchod sbyin can/__/bsdu dngos bzhi yi tshangs skud 'khril chags 'phags rnams dgyes pa'i drang srong che'i/__/spyod tshul nam yang mtshungs pa spangs pas 'jig rten dge ba'i mthu thob bzhin/__/rgyal ba'i myu gu=__15__/snying ni bde stong bdud rtsis ros sim snang spyod thams cad lha skur shar/__/srog rtsol d+hU ti'i phyag rgyar dbang byas gzhom med 'od gsal thig le cher/__/rdo rje gsum gyi dga' bas snyems gyur rig 'dzin tshogs dang lhan cig tu/__/rgyal ba'i myu gu=__16__/gnas skabs chos bzhin spyod pa'i 'gal zla yid srubs rgyur bcas mtshon rnon po/__/dbang gzhu sar pa'i rjes su son pas mthun pa'i rkyen kun phun tshogs te/__/phan dang bde ba'i legs byas ji snyed nyin re zhing yang 'phel bzhin du/__/rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang pos byang chub bar du thugs rjes zungs/__/mdor na rgyal ba'i myu gu'i khyu mchog chos kyi dbang po'i gsang gsum dang /__/rnam dkar mdzad pa'i ngo mtshar ma lus 'gro kun snying la rdzogs gyur pas/__/srid dang zhi ba'i pha mthar mi gnas dge mtshan bye ba'i man+dA ras/__/deng nas bzung ste 'jig rten gsum na rtag tu bkra shis snang gyur cig__18__/'di ltar 'phags pa dang mkhas pa dang so so skye bo rnam shes shin tu lkog tu gyur pa dag gis kyang e ma rgyal ba'i sras chen po'i zhes bsngags pa'i me tog phyogs brgyar 'grems pa/__mgon po zhi ba lha dang dbyer mi phyed pa'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen po gang la bsngags pa'i tshig gi sbyor ba gyis zhes/__'phags bzhi'i rigs la yang dag par gnas pa'i drang srong chen po'i brtul zhugs can bi dza ya d+harma b+ha dras gus pas bskul ba don yod cing /__rang nyid kyis kyang skye bar ngag gi las dkar min bsags pa'i gnyen por ched du dmigs te/__kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos dkyus gcig tu dad pas gsol ba btab pa'i dge bas bdag gzhan rnams kyi rgyud la rje btsun snying rje'i gter dang mi gnyis pa'i bla ma mchog gi ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM/___/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]