JKW-KABUM-01-KA-002-047

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་རྦ་རླབས་མངོན་པར་གཡོ་བ།
Wylie title ma hA paN+Di ta chos kyi bzang po la gsol ba 'debs pa dad pa'i rba rlabs mngon par g.yo ba JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 47, Pages 193-199 (Folios 68a3 to 71a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ (rong zom chos kyi bzang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ma hA paN+Di ta chos kyi bzang po la gsol ba 'debs pa dad pa'i rba rlabs mngon par g.yo ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 193-199. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཙམ་ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་རྣམ་སྣང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རོང་ཟོམ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡི་གེ་རྙིང་པ་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཙམ་གཞིར་བཀོད་དེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྙིང་པོའི་ལམ་རིམ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉུང་ངུ་འདིའང་སྙེ་མོ་བྱེ་མཁར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་རཀྵི་ཏ་བསམས་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བ་རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་གྱི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པའི་ཆེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་སྡེས་རྗེས་སུ་གནང་སྟེ། བསླབ་གསུམ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་འཛིན་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཉྫུ་ཤྲཱི་སཱ་ག་རས་ལྕང་ར་ལྷ་ཀླུ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་ལྟར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་ཡིད་ལྕགས་སྤྲེལ་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་རྒྱལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ལ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་གྲྭར་བྲིས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

zhes gangs ri'i khrod tsam na phul du byung ba'i ma hA paN+Di ta rnam snang mchog gi sprul pa'i sku rong zom chen po chos kyi bzang po'i rnam par thar pa yi ge rnying pa las ji ltar 'byung ba tsam gzhir bkod de gsol ba 'debs pa dang /__theg pa chen po'i tshul la 'jug pa dang /__snying po'i lam rim zung 'brel gyi tshul du smon lam du bgyis pa'i tshigs su bcad pa nyung ngu 'di'ang snye mo bye mkhar gyi lo tsA ba chen po bai ro tsa na rak+Shi ta bsams bzhin du srid pa nye bar bzung ba rgyal sras rdo rje 'chang gzhan phan mtha' yas 'od zer gyi thugs dgongs rdzogs pa'i ched/__byang chub sems dpa' blo gros mi zad pa chos kyi dbang po'i sdes rjes su gnang ste/__bslab gsum rin po che'i mdzod 'dzin dge slong dge ba'i bshes gnyen many+dzu shrI sA ga ras lcang ra lha klu 'chi med dga' tshal nas bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas nan tan chen pos bskul ba ltar/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rab yid lcags sprel lo'i chu stod zla ba'i tshes bzhi rgyal bas chos 'khor bskor ba'i dus chen la dpal lhun grub steng gi chos grwar bris te rtse gcig gus pas gsol ba btab pa dge legs 'phel/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
གངས་རིའི་ཁྲོད་ཙམ་ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་རྦ་རླབས་མངོན་པར་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་དྷརྨ་བྷ་དྲེ྅དྷྱེཥ་ཎ་ཤྲདྡྷཱ་ནཱཾ་སཽརྨི་ཀཱ་བྷི་ཙ་ལ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་རྦ་རླབས་མངོན་པར་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དགེ་ལེགས་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་མེད་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད། །རྣམ་བཅས་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་པས་ཁ་སྦྱོར་བདུན་གྱི་དཔལ་འབར་བ། །དང་པོའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་སྲས་ཟོལ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རབ་གྲགས་པ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡ །གང་ཁྱོད་གཟོད་ནས་རབ་ཞི་བརྙེས་ཀྱང་སྲིད་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པ་ན། །བསིལ་ལྡན་གཙང་རོང་གྲུབ་པའི་སྨན་ལྗོངས་འཆི་མེད་འདུན་སའི་རྒྱན་གཅིག་པུར། །དཔལ་ལྡན་གྲུབ་རིགས་ཐིག་ལེར་ཆས་ཚེ་བསྔགས་འོས་རྒྱ་མཚོའི་གཞིར་གྱུར་པ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢ །ཐོག་མ་ཉིད་ནས་སྙིང་རྗེ་ཆེ་དང་བློ་མཆོག་སྣང་བ་མ་སྨད་པས། །ལན་རེ་ཟུང་རེས་གཞུང་ལུགས་ཀུན་མཁྱེན་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་གྲགས་སྙན་གྱིས། །འཕགས་བོད་མཁས་ཀུན་སྤོབས་པ་འཕྲོག་མཛད་ལག་ན་རལ་གྲིའི་སྙེམས་འཆང་བ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༣ །ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཤེས་རབ་མཚོན་ཅན་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ཀྱི་ཐོས་པས་བརྒྱན། །ཙཱནྡྲ་གོ་མཱིའི་བརྗོད་པ་ཡོངས་བཟུང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་བརྒལ་བརྟག་དང་། །དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོའི་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་པཎྜི་ཏ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༤ །བསླབ་གཞིའི་སྐྱེད་ཚལ་ཉམས་དགའ་ལེགས་འཁྲུངས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཡལ་ག་ཁྱོན་ཡངས་ཤིང་། །ཐ་མལ་དངོས་ཀུན་བདེ་བ་ཆེར་བསྡོམས་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་འབྲས་བུས་ཕྱུག །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འབྱོར་པས་ཚིམ་མཛད་དཔག་བསམ་དབང་པོའི་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༥ །མཁས་ཚུལ་གསུམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་རྨད་བྱུང་གངས་ཅན་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །གྲུབ་པ་མཆོག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་མཐའ་ཡས་རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་རྒྱན་གཅིག་པུ། །བསྔགས་འོས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཀུན་ཁྱབ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་ཉིན་མོར་བྱེད། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༦ །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཆ་ཤས་ཡོངས་གང་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་རི་དྭགས་གཡོ། །ཆེར་རློམས་ཁེངས་པའི་པདྨོ་ཟུམ་ཞིང་གཟུར་གནས་ཀུན་དགའི་ཆུ་གཏེར་འཕེལ། །གྲགས་པའི་འོད་དཀར་སྲིད་ན་མཚུངས་བྲལ་སྔོན་མེད་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་ཆ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༧ །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་གཅིག་དཱི་པཾ་ཀཱ་ར་དང་། །འབེལ་བའི་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བར་ཞུགས་ཚེ་ཁེངས་པའི་འཁྲི་ཤིང་ཉེར་དུད་པས། །སྤྱོད་འཆང་དབང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཉིད་ཅེས་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་རབ་འཐོར་བ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༨ །འཆི་མེད་མཆོག་གི་དགེ་མཚན་བརྙེས་པས་གསང་ཆེན་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་བསྐྱངས། །དེ་ཡིས་བསྟན་འཛིན་འབུམ་ཕྲག་འདུ་བས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀུན་མཛེས་པར་བྱས། །དེས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་ཡོངས་སྤེལ་འགྲན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༩ །མདོར་ན་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་མི་ཕྱེད་པས། །འཕགས་ཆེན་གྱིས་ཀྱང་གཞལ་བར་དཀའ་ན་བྱིས་པའི་བློ་ཡིས་ཅི་ཞིག་ཅེས། །སྙིང་ནས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་གསོལ་འདེབས་ན། །རིག་དང་བརྩེ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༠ །གང་ཞིག་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརྒལ་ཐར་པའི་གྲོང་དུ་འཇུག་འདོད་པས། །འགྲོ་འདི་ཉོན་མོངས་ཕུང་པོ་མེད་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རིམས་ནད་ཀྱིས། །ཆེས་ཆེར་མནར་བའི་ངང་ཚུལ་དྲན་བཞིན་ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་ནགས་ཀླུང་དུ། །གཉེན་པོར་གྱུར་པའི་ལམ་མཆོག་བདུད་རྩི་འབད་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༡ །ཕུང་སོགས་ཆོས་ཀུན་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་དབང་གིས་རབ་སྣང་ཕྱིར། །ཡང་དག་མ་ཡིན་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དངོས་ཀུན་སྒྱུ་འདྲར་རོ་མཉམ་པ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའི་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས། །དངོས་སྨྲའི་རི་དྭགས་བརྟན་པ་འཕྲོག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༢ །སྣང་ཙམ་མི་འགག་དེར་འཛིན་ཀུན་ཞིག་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་མཐོང་བའི་བློས། །ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་པ་རྫས་སུ་བལྟ་དང་དོན་བྱེད་ནུས་པར་སྨྲ་ལ་སོགས། །ཕྱོགས་རེར་ཞེན་པའི་རྟོག་པས་མ་བཅིངས་བདེན་གཉིས་གཟོད་ནས་ཟུང་འཇུག་པའི། །མི་མཐུན་དང་ནི་གཉེན་པོ་དབྱེར་མེད་ཟབ་དོན་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༣ །དམིགས་པར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་ལ་བརྟེན་སྒྲོ་འདོགས་སྐུར་འདེབས་ཕྱོགས་ལྷུང་བ། །ཡང་དག་སྣང་བས་ལེགས་པར་དཔྱད་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་པ། །དྲི་མ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་རིག་ཚུལ་དུ་མའི་མཚོན་ལྷུང་བས། །རྟོག་གེས་རློམས་པའི་རི་བོ་བསྙིལ་ནས་ལས་བཟང་བསྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༤ །དེ་ལྟར་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལམ་བྱེད་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ། །གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རོ་མཉམ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྒྱན། །མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གོལ་སྒྲིབ་ལས་འདས་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོའི་ངང་གནས་པས། །སྤངས་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྷུན་རྫོགས་མཆོག་དངོས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༥ །གཅིག་ཅར་རྟོགས་པའི་སྐལ་བས་དབེན་ན་ཉེས་པ་ལྔ་སྤོང་འདུ་བྱེད་བརྒྱད། །ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པས་སེམས་གནས་རབ་བསྒྲུབ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་སྦྱོར་པ་ཡིས། །ཀུན་རྟོག་གཉིས་འཐུང་སྡེར་བཅས་ཟིལ་མནན་སྟོང་ཆེན་སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མ་དང་། །ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་སྤྲོས་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕྱིན་བསམ་གཏན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༦ །ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བའི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ཟབ་མོའི་ཤེས་རབ་མངོན་སུམ་གྱུར། །རྣམ་སྨིན་ཚེ་དབང་ཕྱག་རྒྱར་རབ་བཞེངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མ་ཡིས། །སྒྲིབ་གསུམ་བག་ཆགས་ཆ་བཅས་མཐར་བྱས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི། །རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༧ །གཞན་ཡང་གནས་སྐབས་མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་འདུ་བ་འཕེལ། །སྣོད་བཅུད་རྒུད་པའི་གདུང་བ་རབ་འཕྲོག་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་ནུབ་པ་མེད་པས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༨ །ཞེས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཙམ་ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་རྣམ་སྣང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རོང་ཟོམ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡི་གེ་རྙིང་པ་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཙམ་གཞིར་བཀོད་དེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྙིང་པོའི་ལམ་རིམ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉུང་ངུ་འདིའང་སྙེ་མོ་བྱེ་མཁར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་རཀྵི་ཏ་བསམས་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བ་རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་གྱི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པའི་ཆེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་སྡེས་རྗེས་སུ་གནང་སྟེ། བསླབ་གསུམ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་འཛིན་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཉྫུ་ཤྲཱི་སཱ་ག་རས་ལྕང་ར་ལྷ་ཀླུ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་ལྟར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་ཡིད་ལྕགས་སྤྲེལ་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་རྒྱལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ལ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་གྲྭར་བྲིས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། ༈
[edit]

ma hA paN+Di ta chos kyi bzang po la gsol ba 'debs pa dad pa'i rba rlabs mngon par g.yo ba/__ gangs ri'i khrod tsam na phul du byung ba'i ma hA paN+Di ta chos kyi bzang po la gsol ba 'debs pa dad pa'i rba rlabs mngon par g.yo ba zhes bya ba bzhugs so/___/rgya gar skad du/__ma hA paN+Di ta d+harma b+ha dre\u0f85d+h+yeSha Na shrad+d+hA nAM saurmi kA b+hi tsa la nA ma/__bod skad du/__mkhas pa chen po chos kyi bzang po la gsol ba 'debs pa dad pa'i rba rlabs mngon par g.yo ba zhes bya ba/__dpal ngag gi dbang phyug la phyag 'tshal lo/__/dge legs rtag pa dam pa'i ye shes rnam med 'od gsal stong pa nyid/__/rnam bcas sgyu ma'i phyag rgyar bzhengs pas kha sbyor bdun gyi dpal 'bar ba/__/dang po'i mgon po rgyal sras zol gyis 'jig rten gsum na rab grags pa/__/'jam dpal gzhon nu chos kyi bzang pos byang chub bar du byin gyis rlobs/__1_/gang khyod gzod nas rab zhi brnyes kyang srid dang mthun par 'jug pa na/__/bsil ldan gtsang rong grub pa'i sman ljongs 'chi med 'dun sa'i rgyan gcig pur/__/dpal ldan grub rigs thig ler chas tshe bsngags 'os rgya mtsho'i gzhir gyur pa/__/'jam dpal gzhon nu chos kyi bzang pos byang chub bar du byin gyis rlobs/__2__/thog ma nyid nas snying rje che dang blo mchog snang ba ma smad pas/__/lan re zung res gzhung lugs kun mkhyen thams cad gzigs pa'i grags snyan gyis/__/'phags bod mkhas kun spobs pa 'phrog mdzad lag na ral gri'i snyems 'chang ba/__/'jam dpal gzhon nu chos kyi bzang pos byang chub bar du byin gyis rlobs/__3__/phyogs kyi glang po'i shes rab mtshon can dbyig gnyen zhabs kyi thos pas brgyan/__/tsAn+d+ra go mI'i brjod pa yongs bzung chos kyi grags pa'i brgal brtag dang /__/dpal ldan dpa' bo'i rtsom pa la 'jug 'gran zla med pa'i paN+Di ta/__/'jam dpal gzhon nu chos kyi bzang pos byang chub bar du byin gyis rlobs/__4__/bslab gzhi'i skyed tshal nyams dga' legs 'khrungs thugs bskyed yal ga khyon yangs shing /__/tha mal dngos kun bde ba cher bsdoms lha sngags ye shes 'bras bus phyug__/rang gzhan don gnyis 'byor pas tshim mdzad dpag bsam dbang po'i gzugs kyi zla/__/'jam dpal gzhon nu chos kyi bzang pos byang chub bar du byin gyis rlobs/__5__/mkhas tshul gsum gyi gzi brjid rmad byung gangs can bstan pa'i shing rta che/__/grub pa mchog gi brtul zhugs mtha' yas rig 'dzin bye ba'i rgyan gcig pu/__/bsngags 'os snang bas sa gsum kun khyab rgyal ba'i myu gu'i nyin mor byed/__/'jam dpal gzhon nu chos kyi bzang pos byang chub bar du byin gyis rlobs/__6__/rgyud lung man ngag cha shas yongs gang gtsug lag rgya mtsho'i ri dwags g.yo/__/cher rloms khengs pa'i pad+mo zum zhing gzur gnas kun dga'i chu gter 'phel/__/grags pa'i 'od dkar srid na mtshungs bral sngon med smra ba'i zla ba cha/__/'jam dpal gzhon nu chos kyi bzang pos byang chub bar du byin gyis rlobs/__7_/snang ba mtha' yas ye shes sgyu 'phrul lha gcig dI paM kA ra dang /__/'bel ba'i gtam gyi sbyor bar zhugs tshe khengs pa'i 'khri shing nyer dud pas/__/spyod 'chang dbang po'i rnam 'phrul nyid ces bsngags pa'i me tog rab 'thor ba/__/'jam dpal gzhon nu chos kyi bzang pos byang chub bar du byin gyis rlobs/_8_/'chi med mchog gi dge mtshan brnyes pas gsang chen bstan pa yun du bskyangs/__/de yis bstan 'dzin 'bum phrag 'du bas gangs ri'i khrod kun mdzes par byas/__/des kyang bstan 'gro'i phan bde yongs spel 'gran zla kun bral sprul pa'i sku/__/'jam dpal gzhon nu chos kyi bzang pos byang chub bar du byin gyis rlobs/_9__/mdor na mgon po khyod kyi rnam thar rgyal ba kun dang mi phyed pas/__/'phags chen gyis kyang gzhal bar dka' na byis pa'i blo yis ci zhig ces/__/snying nas mos gus gdung shugs drag pos dus gsum kun tu gsol 'debs na/__/rig dang brtse ba'i ye shes gzigs pas byang chub bar du byin gyis rlobs/__10__/gang zhig 'khor ba'i rgya mtsho las brgal thar pa'i grong du 'jug 'dod pas/__/'gro 'di nyon mongs phung po med snang sgyu ma lta bu'i rims nad kyis/__/ches cher mnar ba'i ngang tshul dran bzhin shin tu zhi ba'i nags klung du/__/gnyen por gyur pa'i lam mchog bdud rtsi 'bad pas bsgrub par byin gyis rlobs/__11__/phung sogs chos kun rgyu rkyen gzhan dang gzhan gyis dbang gis rab snang phyir/__/yang dag ma yin bslu ba'i chos can dngos kun sgyu 'drar ro mnyam pa/__/theg pa chen po'i tshul la 'jug pa'i 'jigs med seng ge'i sgra bsgrags pas/__/dngos smra'i ri dwags brtan pa 'phrog pa'i brtul zhugs grub par byin gyis rlobs/__12__/snang tsam mi 'gag der 'dzin kun zhig dngos po'i gnas lugs mthong ba'i blos/__/kun rdzob 'khrul pa rdzas su blta dang don byed nus par smra la sogs/__/phyogs rer zhen pa'i rtog pas ma bcings bden gnyis gzod nas zung 'jug pa'i/__/mi mthun dang ni gnyen po dbyer med zab don rtogs par byin gyis rlobs/__13_/dmigs par 'dzin pa'i 'du shes la brten sgro 'dogs skur 'debs phyogs lhung ba/__/yang dag snang bas legs par dpyad de ngo bo nyid kyi tshul rig pa/__/dri ma med pa'i shes rab mchog gis rig tshul du ma'i mtshon lhung bas/__/rtog ges rloms pa'i ri bo bsnyil nas las bzang bsgrub par byin gyis rlobs/__14_/de ltar 'phags pa'i ye shes lam byed rang bzhin rdzogs pa chen po'i tshul/__/gnyis med byang chub sems su ro mnyam thams cad kun bzang rol pa'i rgyan/__/ma rtogs log rtog gol sgrib las 'das btang snyoms chen po'i ngang gnas pas/__/spangs dang rtogs pa'i yon tan lhun rdzogs mchog dngos 'grub par byin gyis rlobs/__15__/gcig car rtogs pa'i skal bas dben na nyes pa lnga spong 'du byed brgyad/__/tshul bzhin bsten pas sems gnas rab bsgrub lha sngags ye shes sbyor pa yis/__/kun rtog gnyis 'thung sder bcas zil mnan stong chen snying rje sgyu ma dang /__/phyag rgya gcig spros phra rags mthar phyin bsam gtan 'grub par byin gyis rlobs/__16_/tshogs kyi 'du ba'i nye rgyu la brten zab mo'i shes rab mngon sum gyur/__/rnam smin tshe dbang phyag rgyar rab bzhengs lhun gyis grub pa'i sgyu ma yis/__/sgrib gsum bag chags cha bcas mthar byas sku dang ye shes dbyer med pa'i/__/rtag khyab lhun grub phrin las snang bas don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/__17__/gzhan yang gnas skabs mi mthun kun zhi chos bzhin spyod pa'i 'du ba 'phel/__/snod bcud rgud pa'i gdung ba rab 'phrog bshad sgrub bstan pa phyogs bcur rgyas/__/bstan 'dzin mchog rnams bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor rtag tu bskor ba yis/__/bkra shis snang ba nub pa med pas sa gsum khyab par byin gyis rlobs/_18__/zhes gangs ri'i khrod tsam na phul du byung ba'i ma hA paN+Di ta rnam snang mchog gi sprul pa'i sku rong zom chen po chos kyi bzang po'i rnam par thar pa yi ge rnying pa las ji ltar 'byung ba tsam gzhir bkod de gsol ba 'debs pa dang /__theg pa chen po'i tshul la 'jug pa dang /__snying po'i lam rim zung 'brel gyi tshul du smon lam du bgyis pa'i tshigs su bcad pa nyung ngu 'di'ang snye mo bye mkhar gyi lo tsA ba chen po bai ro tsa na rak+Shi ta bsams bzhin du srid pa nye bar bzung ba rgyal sras rdo rje 'chang gzhan phan mtha' yas 'od zer gyi thugs dgongs rdzogs pa'i ched/__byang chub sems dpa' blo gros mi zad pa chos kyi dbang po'i sdes rjes su gnang ste/__bslab gsum rin po che'i mdzod 'dzin dge slong dge ba'i bshes gnyen many+dzu shrI sA ga ras lcang ra lha klu 'chi med dga' tshal nas bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas nan tan chen pos bskul ba ltar/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rab yid lcags sprel lo'i chu stod zla ba'i tshes bzhi rgyal bas chos 'khor bskor ba'i dus chen la dpal lhun grub steng gi chos grwar bris te rtse gcig gus pas gsol ba btab pa dge legs 'phel//___//__!_

Footnotes

Other Information