JKW-KABUM-01-KA-002-046

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་འཛམ་བུའི་འཁྲི་ཤིང་།
Wylie title kun mkhyen chen po la bstod pa 'dzam bu'i 'khri shing JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 46, Pages 191-193 (Folios 67a4 to 68a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kun mkhyen chen po la bstod pa 'dzam bu'i 'khri shing. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 191-193. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དང་མཐུན་པར་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གང་ཤར་མྱུར་དུ་སྦྱར་བའོ།།

zhes kun mkhyen sangs rgyas gnyis pa'i rtogs pa brjod pa dang mthun par bsngags pa'i me tog phra mo 'di'ang gzhon nu a b+hA yas gang shar myur du sbyar ba'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཛམྦུའི་འཁྲི་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཡེ། ཀ༷་དག༷་ཀློང༷་ཆེན༷་དགོངས་པར་དབང་བསྒྱུར་བས། །ཁ༷་ཙམ་མ་ཡིན་དོན་གྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ག༷་བུར་འཛིན་ལྟར་དྲི༷་མེད༷་ཐར་མཆོག་གིས། །ང༷་བདག་གདུང་སེལ་འོད༷་ཟེར༷་སྤྲོ་དེར་འདུད། ༡ །ཅ༷་ཅོ་རྣམ་སྤངས་གཞོམ་བྲལ་ནཱ་དའི་སྒྲ། །ཆ༷་མེད་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོག་པ་ལས། །ཇ༷་ཆང་སྐྱེམས་ཀྱིས་མི་མཚོན་ལུང་རྟོགས་ཆོས། །ཉ༷་རྒྱས་ཀུནྡཱ་འཛུམ་བཞིན་སྩོལ་ལ་འདུད། ༢ །ཏ༷་ཐཱ་ག་ཏས་ལེགས་གསུངས་བདེན་གཉིས་ལམ། །ཐ༷་དད་མོས་པའི་རྗེས་འགྲོ་ཐེག་ཀུན་རྩེ། །ད༷་གཟོད་བསྐྱར་གྲོལ་ལས་འདས་རྫོགས་པ་ཆེ། །ན༷་མར་ཁོར་ཡུག་མཉམ་པར་རོལ་དེར་འདུད། ༣ །པ༷་སངས་ལྟར་དཀར་སྨོན་འཇུག་བདུད་རྩིས་རོལ། །ཕ༷་རོལ་ཕྱིན་ལམ་སྟེང་འཐུང་བཞད་པ་ལས། །བ༷་མཆོག་ཙིནྟཱ་མ་ཎི་ཇི་བཞིན་དུ། །མ༷་ལུས་འགྲོ་བའི་རེ་འདོད་སྐོང་ལ་འདུད། ༤ །ཙ༷་རི་ཏྲ་སོགས་གནས་ཡུལ་ཕྱག་རྒྱ་རུ། །ཚ༷་གྲང་ཁུར་དུ་བཟོད་པའི་དཀའ་སྤྱད་ཀྱིས། །ཛ༷་ཧུའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྐྱེད་རྫོགས་ཏིང་འཛིན་དང་། །ཝ༷་ལྟར་རི་སུལ་དབེན་པར་སྦས་དེར་འདུད། ༥ །ཞ༷་རེངས་བྲལ་བའི་གཉུག་མའི་འཁྲི་ཤིང་ཆེར། །ཟ༷་མ་ཏོག་བཞིན་ཤེས་བྱའི་ཚོགས་བསྡམས་པས། །འ༷་ཅག་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་ཕྱིར་ལུང་རྟོགས་ཆོས། །ཡ༷་བྲལ་ལས་འདས་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་ལ་འདུད། ༦ །རྭ༷་ལྟར་ཉེས་པའི་རྡུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང་། །ལ༷་ཀླུང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྦྱིན། །ཤ༷་ཟ་སྲོག་གཅོད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཀུན། །ས༷་བཅུའི་བཀའ་རྟགས་གསར་པས་འཆིང་དེར་འདུད། ༧ །ཧ༷་རིའི་དྲི་བསུང་འཐུལ་བའི་བདེ་སྟོང་རོས། །ཨ༷་ཏི་ཟུང་འཇུག་ལང་ཚོ་ཆེར་བརྟས་པས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཡུམ་རྗེ་བཙུན་མ། །བརྟན་པ་འཕྲོག་པའི་བྱེད་པོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༨ །འགྱུར་བཅས་སྲིད་པའི་འཕོ་བ་དབུ་མར་ཞིག །འགྱུར་མེད་གདན་གསུམ་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྨིན། །ཡོངས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་མཉམ་རོལ་པས། །ཞིང་ཁམས་ཀུན་སྦྱངས་འགྲོ་རྣམས་སྨིན་བགྱིད་ཤོག ༩ །ཡུལ་ལ་ལྟོས་པའི་སྤྲོས་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད། །ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རབ་བསྡམས་པས། །བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དང་། །འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་གོ་འཕང་བརྙེས་གྱུར་ཅིག ༡༠ །གུས་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་སྐྱེས་ཚིག་གི་སྤྲིན། །རྣམ་དཀར་ཆར་གྱིས་སྤུད་པའི་དགེ་མཚན་གྱིས། །སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའི་ཚ་གདུང་རབ་བཅིལ་ཏེ། །ལྷན་སྐྱེས་ཐར་པའི་པདྨོ་བཞད་ཕྱིར་བསྔོ། ༡༡ །ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དང་མཐུན་པར་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གང་ཤར་མྱུར་དུ་སྦྱར་བའོ།། །། ༈
[edit]

kun mkhyen chen po la bstod pa 'dzam bu'i 'khri shing /__ kun mkhyen chen po la bstod pa dzam+bu'i 'khri shing zhes bya ba/__na mo gu ru dz+nyA na ye/__kaX dgaX klongaX chenaX dgongs par dbang bsgyur bas/__/khaX tsam ma yin don gyi thams cad mkhyen/__/gaX bur 'dzin ltar driX medaX thar mchog gis/__/ngaX bdag gdung sel 'odaX zeraX spro der 'dud/__1__/caX co rnam spangs gzhom bral nA da'i sgra/__/chaX med dbu ma'i dbyings su sgrog pa las/__/jaX chang skyems kyis mi mtshon lung rtogs chos/__/nyaX rgyas kun+dA 'dzum bzhin stsol la 'dud/__2_/taX thA ga tas legs gsungs bden gnyis lam/__/thaX dad mos pa'i rjes 'gro theg kun rtse/__/daX gzod bskyar grol las 'das rdzogs pa che/__/naX mar khor yug mnyam par rol der 'dud/__3__/paX sangs ltar dkar smon 'jug bdud rtsis rol/__/phaX rol phyin lam steng 'thung bzhad pa las/__/baX mchog tsin+tA ma Ni ji bzhin du/__/maX lus 'gro ba'i re 'dod skong la 'dud/__4__/tsaX ri tra sogs gnas yul phyag rgya ru/__/tshaX grang khur du bzod pa'i dka' spyad kyis/__/dzaX hu'i rgyun bzhin bskyed rdzogs ting 'dzin dang /__/waX ltar ri sul dben par sbas der 'dud/__5__/zhaX rengs bral ba'i gnyug ma'i 'khri shing cher/__/zaX ma tog bzhin shes bya'i tshogs bsdams pas/__/'aX cag 'gro ba sgrol phyir lung rtogs chos/__/yaX bral las 'das rtag tu sbyin la 'dud/__6__/rwaX ltar nyes pa'i rdul gyis ma gos shing /__/laX klung 'gro la phan bde'i dga' ston sbyin/__/shaX za srog gcod dregs pa'i sde dpon kun/__/saX bcu'i bka' rtags gsar pas 'ching der 'dud/__7_/haX ri'i dri bsung 'thul ba'i bde stong ros/__/aX ti zung 'jug lang tsho cher brtas pas/__/shes rab pha rol phyin yum rje btsun ma/__/brtan pa 'phrog pa'i byed po khyod la 'dud/__8__/'gyur bcas srid pa'i 'pho ba dbu mar zhig__/'gyur med gdan gsum mtshan dpe'i dkyil 'khor smin/__/yongs grub ye shes chen por mnyam rol pas/__/zhing khams kun sbyangs 'gro rnams smin bgyid shog__9_/yul la ltos pa'i spros bral stong pa nyid/__/yul can bde ba chen pos rab bsdams pas/__/bde stong zung 'jug rnam kun mchog ldan dang /__/'pho 'gyur bral ba'i go 'phang brnyes gyur cig__10__/gus pa'i chu gter las skyes tshig gi sprin/__/rnam dkar char gyis spud pa'i dge mtshan gyis/__/sdug bsngal bden pa'i tsha gdung rab bcil te/__/lhan skyes thar pa'i pad+mo bzhad phyir bsngo/__11_/zhes kun mkhyen sangs rgyas gnyis pa'i rtogs pa brjod pa dang mthun par bsngags pa'i me tog phra mo 'di'ang gzhon nu a b+hA yas gang shar myur du sbyar ba'o//___//__!_

Footnotes

Other Information