རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བསྔགས་པ་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rje tsong kha pa chen po la bsngags pa nor bu'i rgyud mang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 44, Pages 184-188 (Folios 63b6 to 65b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཙོང་ཁ་པ་ (tsong kha pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje tsong kha pa chen po la bsngags pa nor bu'i rgyud mang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 184-188. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon
  • First colophon page 187: །ཅེས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་བསྔགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ཀུན་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་གཞོན་ནུ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་སྐབས་འབྲོག་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སྣྲོན་ཟླ་༥བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གསུམ་པར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།
  • Second colophon page 188: །ཅེས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་དང་བས་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་འཐོར་བ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ། །སརྦ་མངྒལཾ།།
  • First colophon page 187: ces rje btsun bla ma blo bzang grags pa'i zhabs kyi pad+mor bsngags pa'i tshigs su bcad pa 'di'ang /__ris med pa'i bstan pa kun la dag pa'i snang ba gcig tu dkar ba'i gzhon nu gtsug lag smra ba'i nyi mas phyogs med kyi rgyal khams nyul ba'i skabs 'brog dga' ldan rnam par rgyal ba'i gling gi chos grwa chen por snron zla 5ba'i dkar phyogs kyi bzang po gsum par bris te gsol ba btab pa'o
  • Second colophon page 188: ces rtsod pa'i dus kyi thams cad mkhyen gzigs gnyis pa 'jigs med grags pa'i rnam thar la dang bas bsngags pa'i me tog phra mo 'thor ba 'di'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i blo mtsho las byung ba'o/__/sarba mang+galaM//
Notes There is an untitled second text included in this entry.

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བསྔགས་པ་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མསྶུ་མ་ཏི་ཀཱིརྟི་པཱ་དཱ་ཡ། སྲས་བཅས་རྒྱལ༷་བ༷་ཀུན་གྱིས་རབ་བསྔགས་པ། །མང༷་ཐོས༷་བློ༷་བཟང༷་མཁས་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཕུལ། །དང་པོར་སྣང་བ་ཙམ་གྱི་དགེ་མཚན་གྱིས། །ས་གསུམ་གྲགས༷་པའི༷་ཟླ་རིས་མཆོག་ཏུ་གསལ། ༡ །ཕྱི་ནང་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་གང་དང་གང་། །དེ་དེར་བསམ༷་བྱུང༷་འཇུག་པ་ལྷུང་བའི་མོད། །ཚིག་དང་དོན་གྱི་དཔྱད་པ་ཡོངས་རྫོགས་པས། །དཔྱོད་ལྡན་བྱེ་བའི་ཁེངས་པ་གཅིག་ཅར་འཕྲོགས། ༢ །སླར་ལ་ཐུང་པས་བསྟེན་འོས་སྨན་ལྗོངས་སུ། །རྩེ་གཅིག་ཟབ་དོན་བསྒོམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་འགལ་མེད་སྨྲ་བ་ལ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་མཁྱེན་པ་དངོས་དེ་བརྡོལ། ༣ །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ཀྱི་ཏམྦུ་རས། །ཟབ་རྒྱས་སྡེ་སྣོད་རྒྱ་མཚོ་འཆད་པ་ན། །བློ་གསལ་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའི་རྣ་ལུང་དུ། །བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་གསར་པ་བསྒྲུབ་ལ་དབང་། ༤ །ཕྲ་བའི་གནད་ལ་ངེས་པའི་བདེན་མཐོང་ཞིང་། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་སྒྲས། །རྩོད་པའི་གཡུལ་ངོ་བཤམས་པའི་དེ་མ་ཐག །ཕས་རྒོལ་ལག་ལྡན་མྱོས་པའི་རྒྱུན་ལུགས་བཅད། །ཨེ་མ་སྲིད་དང་ཞི་བའི་སྙན་འགྱུར་ཀུན། །བྱེད་པོས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པའི་རྗེས་འགྲོ་བ། །ལེགས་བཤད་རྩོམ་ཕྲེང་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་པོར། །མཁས་རྣམས་བློ་གྲོས་འགུགས་པའི་ཆོ་ག་རྫོགས། ༦ །ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་གཟིགས་པའི་མཁྱེན་རབ་ཀྱི། །ལང་ཚོའི་མཛེས་པ་དར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཉིད་ཅེས་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ། །རྟག་ཏུ་མགྲིན་མཚོར་འཁྱུད་པའི་དགའ་བས་རྩེན། ༧ །གཅིག་ཏུ་གཞན་ཕྱིར་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་བདུད་རྩིའི་སྒེག་འཆང་བས། །ཕྱག་ན་པདྨོ་ངུར་སྨྲིག་བླ་གོས་ཅན། །བསིལ་ལྡན་རི་བོའི་ཁོངས་སུ་རྒྱུ་བ་བཞིན། ༨ །རྨད་བྱུང་ནུས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་རྣོན་གྱིས། །ཡིད་སྲུབས་རི་བོའི་རྐང་པ་བཅིངས་ནས་སླར། །རྒྱལ་བསྟན་འཆི་མེད་གྲོང་ཁྱེར་སྐྱོང་མཛད་སླད། །གསང་བའི་བདག་པོའི་རྗེས་སུ་རྐང་པ་འཇོག ༩ །མདོར་ན་ཐུབ་པའི་རིང་ལུགས་ནོར་འཛིན་མ། །རྩོད་དུས་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོར་བྱིང་བའི་ཚེ། །མཁས་ཚུལ་གསུམ་གྱི་རུ་སྦལ་འཇུག་པ་ཡིས། །འདེགས་བཟོད་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་གཉིས་པ་མེད། ༡༠ །མཆོག་ཏུ་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་ཡི། །བཅས་པའི་མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བའི། །བཙུན་ཚུལ་ཕུལ་དུ་སོན་པའི་རྣམ་ཐར་གྱིས། །སྲས་བཅས་རྣམ་འདྲེན་དགྱེས་པའི་འཛུམ་དཀར་གཡོ། ༡༡ །ལྷག་པར་ལྟ་དང་སྤྱོད་པ་མ་འཁྲུལ་པའི། །བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱབ་པས། །ཁོར་ཡུག་རི་བོའི་ཁོངས་སུ་དམ་ཆོས་ཀྱི། །རྫོགས་ལྡན་དང་པོའི་དུས་སྟོན་དར་བབས་མཛད། ༡༢ །དེ་སླད་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་བརླན་ཆགས་པའི། །བློ་གྲོས་ཨུཏྤལ་གསར་པའི་ཁོང་སེང་ནས། །བསྔགས་བརྗོད་སྦྲང་རྩིའི་ཕུང་པོ་དལ་བབས་པས། །དོན་གཉིས་ངལ་འཚོ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༡༣ །ཅེས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་བསྔགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ཀུན་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་གཞོན་ནུ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་སྐབས་འབྲོག་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སྣྲོན་ཟླ་༥བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གསུམ་པར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །། ༈ རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ། །ཕྱོགས༷་ལས༷་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་རྒྱལ༷་མཚན༷་འཛིན། །ཡིད་འཕྲོག་རབ་མཛེས་དབྱངས༷་ཅན༷་དགའ་བའི་དཔལ། །འཇིགས༷་མེ༷ད་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡ །སྙིང་རྗེའི་བདུད་རྩི་བྱེ་བའི་ཟླ་བ་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ཆ་ཤས་ཡོངས་གང་བས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །ས་གསུམ་མཛེས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢ །གང་དུ་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་འཁྲུངས་པའི་མོད། །དམ་པས་བསྔགས་འོས་ཡོན་ཏན་དྲི་བསུང་གཏེར། །རྫོགས་པར་བཟུང་བའི་དགེ་མཚན་འཇིག་རྟེན་ན། །ཉིན་བཞིན་རྟག་ཏུ་འཆར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣ །དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་ཕ་མཐར་སོན་པ་དང་། །སྒོམ་བྱུང་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་འཇུག་པ་རྣམས། །ལྷན་ཅིག་རྒྱས་པར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤ །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་གཙུག་ན་མངོན་མཐོ་ཞིང་། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་མཐར་བརྡལ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་དབྱངས། །སྲིད་འདིར་མཚུངས་པ་བྲལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༥ །ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་དེ་ཉིད་འདུས་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པ་གང་། །འགྱེད་ལ་ཁྱོད་དང་སྟོན་མཆོག་ཉི་མའི་གཉེན། །རྣམ་ཐར་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༦ །མཁས་རྣམས་བསྔགས་པའི་རོལ་མོ་སྒྲོག་པ་དང་། །གྲུབ་རིགས་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་གིས་འདུད་པ་དང་། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བས་དགྱེས་པར་ལུང་བསྟན་པའི། །དཔལ་ལྡན་འཇིགས་མེད་གྲགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ༧ །ཨེ་མ་གང་གི་ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི། །རྣམ་ཐར་རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་གོམས་བྱས་པས། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ཞིའི་ཕ་མཐའ་ལས། །རྣམ་གྲོལ་སྐུ་བཞིའི་ངལ་འཚོ་བསྙེན་གྱུར་ཅིག ༨ །ཅེས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་དང་བས་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་འཐོར་བ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ། །སརྦ་མངྒལཾ།། །། ༈
[edit]

rje tsong kha pa chen po la bsngags pa nor bu'i rgyud mang /__ rje btsun tsong kha pa chen po blo bzang grags pa'i zhabs kyi pad+mo la bsngags pa nor bu'i rgyud mang zhes bya ba bzhugs so/__/na mas+su ma ti kIrti pA dA ya/__sras bcas rgyalaX baX kun gyis rab bsngags pa/__/mngaX thosaX bloX bzangaX mkhas rnams dgyes pa'i phul/__/dang por snang ba tsam gyi dge mtshan gyis/__/sa gsum gragasaX pa'iX zla ris mchog tu gsal/__1__/phyi nang rig gzhung rgya mtsho gang dang gang /__/de der bsamaX byungaX 'jug pa lhung ba'i mod/__/tshig dang don gyi dpyad pa yongs rdzogs pas/__/dpyod ldan bye ba'i khengs pa gcig car 'phrogs/__2__/slar la thung pas bsten 'os sman ljongs su/__/rtse gcig zab don bsgom pa'i brtul zhugs kyis/__/stong dang rten 'byung 'gal med smra ba la/__/dpal ldan zla ba'i mkhyen pa dngos de brdol/__3__/yan lag drug cu'i dbyangs kyi tam+bu ras/_/zab rgyas sde snod rgya mtsho 'chad pa na/__/blo gsal phyogs kyi bu mo'i rna lung du/__/bdud rtsi'i dga' ston gsar pa bsgrub la dbang /__4__/phra ba'i gnad la nges pa'i bden mthong zhing /__/zab mo'i don la 'jigs med seng ge'i sgras/__/rtsod pa'i g.yul ngo bshams pa'i de ma thag__/phas rgol lag ldan myos pa'i rgyun lugs bcad/__/e ma srid dang zhi ba'i snyan 'gyur kun/__/byed pos gcig tu spungs pa'i rjes 'gro ba/__/legs bshad rtsom phreng nor bu'i rgyud mang por/__/mkhas rnams blo gros 'gugs pa'i cho ga rdzogs/__6__/shes bya mtha' dag gzigs pa'i mkhyen rab kyi/__/lang tsho'i mdzes pa dar ba'i phun tshogs kyis/__/'jam dpal gzhon nu nyid ces sgra dbyangs lha/__/rtag tu mgrin mtshor 'khyud pa'i dga' bas rtsen/__7__/gcig tu gzhan phyir brtse ba'i thugs rje'i zla/__/byang chub spyod pa'i bdud rtsi'i sgeg 'chang bas/__/phyag na pad+mo ngur smrig bla gos can/__/bsil ldan ri bo'i khongs su rgyu ba bzhin/__8__/rmad byung nus pa'i rdo rje'i mtshon rnon gyis/__/yid srubs ri bo'i rkang pa bcings nas slar/__/rgyal bstan 'chi med grong khyer skyong mdzad slad/__/gsang ba'i bdag po'i rjes su rkang pa 'jog__9__/mdor na thub pa'i ring lugs nor 'dzin ma/__/rtsod dus chu gter chen por bying ba'i tshe/__/mkhas tshul gsum gyi ru sbal 'jug pa yis/__/'degs bzod 'jig rten 'di na gnyis pa med/__10__/mchog tu mdo dang sngags kyi 'dul ba yi/__/bcas pa'i mtshams las nam yang mi 'da' ba'i/__/btsun tshul phul du son pa'i rnam thar gyis/__/sras bcas rnam 'dren dgyes pa'i 'dzum dkar g.yo/__11__/lhag par lta dang spyod pa ma 'khrul pa'i/__/bzang po'i phrin las nam mkha'i mthar khyab pas/__/khor yug ri bo'i khongs su dam chos kyi/__/rdzogs ldan dang po'i dus ston dar babs mdzad/__12__/de slad ngo mtshar gtam gyi brlan chags pa'i/__/blo gros ut+pal gsar pa'i khong seng nas/__/bsngags brjod sbrang rtsi'i phung po dal babs pas/__/don gnyis ngal 'tsho rtag tu rgyas gyur cig__13__/ces rje btsun bla ma blo bzang grags pa'i zhabs kyi pad+mor bsngags pa'i tshigs su bcad pa 'di'ang /__ris med pa'i bstan pa kun la dag pa'i snang ba gcig tu dkar ba'i gzhon nu gtsug lag smra ba'i nyi mas phyogs med kyi rgyal khams nyul ba'i skabs 'brog dga' ldan rnam par rgyal ba'i gling gi chos grwa chen por snron zla 5ba'i dkar phyogs kyi bzang po gsum par bris te gsol ba btab pa'o//___//__!_rgya chen chos kyi spyan ldan rin po che/__/phyogasaX lasaX rnam par rgyal pa'i rgyalaX mtshanaX 'dzin/__/yid 'phrog rab mdzes dbyangasaX canaX dga' ba'i dpal/__/'jigasaX meXd grags pa'i zhabs la gsol ba 'debs/__1__/snying rje'i bdud rtsi bye ba'i zla ba ni/__/byang chub spyod mchog cha shas yongs gang bas/__/rnam pa thams cad mkhyen pa'i snang ba yis/__/sa gsum mdzes par mdzad la gsol ba 'debs/__2__/gang du mtshan dpe'i me tog 'khrungs pa'i mod/__/dam pas bsngags 'os yon tan dri bsung gter/__/rdzogs par bzung ba'i dge mtshan 'jig rten na/__/nyin bzhin rtag tu 'char la gsol ba 'debs/__3_/dge ba'i bshes kyis yongs su bzung ba dang /__/tshul gnas thos bsam pha mthar son pa dang /__/sgom byung shes rab zab mo'i 'jug pa rnams/__/lhan cig rgyas par gyur la gsol ba 'debs/__4__/mkhas btsun bzang po'i gtsug na mngon mtho zhing /__/mkhyen brtse nus pa'i phrin las mkha' mthar brdal/__/'chad rtsod rtsom la 'jigs med seng ge'i dbyangs/__/srid 'dir mtshungs pa bral la gsol ba 'debs/__5__/khyad par dpal ldan de nyid 'dus pa yi/__/chos kyi phung po zad mi shes pa gang /__/'gyed la khyod dang ston mchog nyi ma'i gnyen/__/rnam thar gcig tu mtshungs la gsol ba 'debs/__6__/mkhas rnams bsngags pa'i rol mo sgrog pa dang /__/grub rigs kun gyis phyag gis 'dud pa dang /__/sras bcas rgyal bas dgyes par lung bstan pa'i/__/dpal ldan 'jigs med grags par gsol ba 'debs/__7__/e ma gang gi tshad med yon tan gyi/__/rnam thar rtag tu yid la goms byas pas/__/bdag sogs 'gro kun srid zhi'i pha mtha' las/__/rnam grol sku bzhi'i ngal 'tsho bsnyen gyur cig__8__/ces rtsod pa'i dus kyi thams cad mkhyen gzigs gnyis pa 'jigs med grags pa'i rnam thar la dang bas bsngags pa'i me tog phra mo 'thor ba 'di'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i blo mtsho las byung ba'o/__/sarba mang+galaM//___//__!_

Footnotes

Other Information