JKW-KABUM-01-KA-002-034

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་མ་མོ་སྤེལ་བའི་བསྟོད་པ་རབ་བསྔགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་མང་།
Wylie title 'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags 'chi med grub pa'i rgyud mang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 34, Pages 150-152 (Folios 46b3 to 47b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags 'chi med grub pa'i rgyud mang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 150-152. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity sgrol ma dkar mo
Colophon

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སོར་མོས་བསྒྲེང་བའི་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཏམྦུ་ར་བློ་གསལ་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i blo gros kyi sor mos bsgreng ba'i 'chi med grub pa'i tam+bu ra blo gsal rna ba'i rgyan du bkod pa dge legs su gyur cig

[edit]
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་མ་མོ་སྤེལ་བའི་བསྟོད་པ་རབ་བསྔགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་ར་ཡཻ། ཀ༷་དམྤ་ཅན་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །ཁ༷་བ་པད་རྩ་ལྟར་དཀར་མཚན་བཟང་ལ། །ག༷་ཤལ་རཏྣ་ཀ་མ་ལས་བརྒྱན་པ། །ང༷་ཅག་སྨན་མཛད་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱར་བསྔགས། ༡ །ཅ༷་ག་ལྷ་རྫས་རས་བཟང་ཤམ་ཐབས་འཆང་། །ཆ༷་བྱད་རབ་བཀྲ་རྣམ་མང་ཚར་དངར་བས། །ཇ༷་དར་ལས་ལྷག་ཡ་མཚན་མཐའ་ཡས་ལྡན། །ཉ༷་རྒྱས་ཟླ་སྣང་ཨཱཪྻ་ཏཱ་རཱར་བསྔགས། ༢ །ཏ༷་ཐཱ་ག་ཏ་སྲས་བཅས་དགའ་མཛད་གང་། །ཐ༷་དད་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་འཚམས་པར། །ད༷་ལྟ་དྲན་པས་བར་ཆད་མཐའ་དག་དང་། །ན༷་རྒ་བསལ་མཛད་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱར་བསྔགས། ༣ །པ༷་ལ་ཤ་ལྟར་རབ་འཇམ་ཕྱག་གཡས་རྒྱས། །ཕ༷་མཐའ་བསམ་འདས་བདག་གཞན་རབ་བསྐྱངས་ནས། །བ༷་ལང་དང་མཉམ་ཉམ་ཐག་བསྐྱབ་མཛད་པ། །མ༷་མ་ཟླ་བྲལ་ཨཱཪྻ་ཏཱ་རཱར་བསྔགས། ༤ །ཙ༷་ཀྲས་རབ་མཚན་པདྨ་དང་བཅས་ཕྱག །ཚ༷་བ་བསལ་སླད་དཔག་བསམ་ལྟར་རྒྱས་པས། །ཛ༷་ཡར་དད་རྣམས་རྒྱལ་དང་མ་དང་བདུད་ན། །ཝ༷་ལྟར་མཐར་མཛད་ཨཱཪྻ་ཏཱ་རཱར་བསྔགས། ༥ །ཞྭ༷་ལྷྭམ་སྐད་དང་བསམ་པ་ཐ་དད་པ། །ཟ༷་ཐང་རབ་དང་ཉམ་ཐག་གང་ལ་ཡང་། །འ༷་ཅག་འབངས་ལྟར་གཞན་ཕན་མཉམ་པ་ཅན། །ཡ༷་མཚན་མཁའ་ཁྱབ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱར་བསྔགས། ༦ །རྭ༷་ལྟར་རྟག་ཆད་ཐ་དད་མཐའ་ལས་འདས། །ལ༷་ལ་མ་ལགས་མཚན་མ་ཆ་བཅས་སྤངས། །ཤ༷་སྟག་གཞན་ཕན་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པས། །ས༷་ལ་འགྲན་བྲལ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱར་བསྔགས། །ཧ་ཧཱར་བཞད་པ་བརྒྱད་ལྡན་གསང་སྔགས་དང་། །འཕགས་མ་གང་མཚན་རྣ་བར་གྲགས་པས་ཀྱང་། །ཨ༷་མཱ་ར་ཎ་སྐལ་བཟང་མཐའ་དག་ལ། །རྟག་པར་སྩལ་མཛད་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱར་བསྔགས། ༨ །སྲིད་པའི་འཇིགས་བཅིལ་ཞི་བའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །ཀུན་ཏུ་ཕུལ་བྱུང་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་སུ་གྲུབ། །ཡེ་ཤེས་ཆེ་བརྙེས་དགེ་ལེགས་གཏེར་ཆེན་དེས། །འཁོར་མཚོ་ཡོངས་སྒྲོལ་འདོད་དོན་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སོར་མོས་བསྒྲེང་བའི་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཏམྦུ་ར་བློ་གསལ་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags 'chi med grub pa'i rgyud mang /__ 'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags 'chi med grub pa'i rgyud mang zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru AR+YA tA ra yai/__kaX dam+pa can rnam par dag pa dang /__/khaX ba pad rtsa ltar dkar mtshan bzang la/__/gaX shal rat+na ka ma las brgyan pa/__/ngaX cag sman mdzad AR+YA tA rAr bsngags/__1__/caX ga lha rdzas ras bzang sham thabs 'chang /__/chaX byad rab bkra rnam mang tshar dngar bas/__/jaX dar las lhag ya mtshan mtha' yas ldan/__/nyaX rgyas zla snang AR+Ya tA rAr bsngags/__2__/taX thA ga ta sras bcas dga' mdzad gang /__/thaX dad khams dbang bsam pa dang 'tshams par/__/daX lta dran pas bar chad mtha' dag dang /__/naX rga bsal mdzad AR+YA tA rAr bsngags/__3__/paX la sha ltar rab 'jam phyag g.yas rgyas/__/phaX mtha' bsam 'das bdag gzhan rab bskyangs nas/__/baX lang dang mnyam nyam thag bskyab mdzad pa/__/maX ma zla bral AR+Ya tA rAr bsngags/__4_/tsaX kras rab mtshan pad+ma dang bcas phyag__/tshaX ba bsal slad dpag bsam ltar rgyas pas/__/dzaX yar dad rnams rgyal dang ma dang bdud na/_/waX ltar mthar mdzad AR+Ya tA rAr bsngags/_5__/zhwaX l+h+wam skad dang bsam pa tha dad pa/__/zaX thang rab dang nyam thag gang la yang /__/'aX cag 'bangs ltar gzhan phan mnyam pa can/__/yaX mtshan mkha' khyab AR+YA tA rAr bsngags/__6__/rwaX ltar rtag chad tha dad mtha' las 'das/__/laX la ma lags mtshan ma cha bcas spangs/__/shaX stag gzhan phan mdzad pa bsam yas pas/__/saX la 'gran bral AR+YA tA rAr bsngags/__/ha hAr bzhad pa brgyad ldan gsang sngags dang /__/'phags ma gang mtshan rna bar grags pas kyang /__/aX mA ra Na skal bzang mtha' dag la/__/rtag par stsal mdzad AR+YA tA rAr bsngags/__8__/srid pa'i 'jigs bcil zhi ba'i gzi brjid kyis/__/kun tu phul byung sku gsum thugs su grub/__/ye shes che brnyes dge legs gter chen des/__/'khor mtsho yongs sgrol 'dod don mchog stsol mdzod/__/ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i blo gros kyi sor mos bsgreng ba'i 'chi med grub pa'i tam+bu ra blo gsal rna ba'i rgyan du bkod pa dge legs su gyur cig/___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]