JKW-KABUM-01-KA-002-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་མ་མོ་སྤེལ་བའི་བསྟོད་པ་རབ་བསྔགས་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་།
Wylie title bla ma 'jam pa'i dbyangs la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags nor bu'i rgyud mang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 33, Pages 148-150 (Folios 45b5 to 46b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma 'jam pa'i dbyangs la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags nor bu'i rgyud mang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 148-150. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity bla ma 'jam pa'i dbyangs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

[edit]
བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་མ་མོ་སྤེལ་བའི་བསྟོད་པ་རབ་བསྔགས་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། ཀ༷་མ་ལ་དང་ཟླ་བ་རྒྱས་པ་དང་། །ཁ༷་བ་ལྟར་དཀར་མཚན་བཟང་དཔལ་འབར་བ། །ག༷་ནས་བསམས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་གཞན་ལས་འཕགས། །ང༷་ཅག་སྐྱབས་གནས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྔགས། ༡ །ཅ༷་ག་རབ་མཚར་ལྷར་བཅས་དྭང་བས་དད། །ཆ༷་ཤས་དབྱངས་ལས་ཟབ་རྒྱས་སྣང་མཛད་པས། །ཇ༷་ཆང་ལས་འདས་ཐར་ལམ་རབ་མངར་བ། །ཉ༷་ཟླ་ལྟར་གསལ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྔགས། ༢ །ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང་། །ཐ༷་དད་མ་འཚལ་གཞན་ཕན་མཛད་པ་ཅན། །ད༷་ལྟ་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་ཡང་། །ན༷་མར་སྨན་མཛད་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྔགས། ༣ །པ༷་སངས་ལྟར་དཀར་དམ་བཅའ་རྩ་བ་བརྟན། །ཕ༷་མཐའ་མཁའ་ཁྱབ་ཐར་ལམ་ཡང་དག་བཞག །བ༷་ལང་དང་མཉམ་དམན་ལ་ཁྱད་པར་བཅས། །མ༷་ལྟར་བྱམས་མཛད་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྔགས། ༤ །ཙ༷་ཀྲས་མཚན་པ་གང་ཞབས་དྲན་ཙམ་ནས། །ཚ༷་གྲང་དམྱལ་བར་གནས་ཀྱང་ལམ་བཟང་དྲངས། །ཛ༷་ཡ་ལ་སྡང་རྟག་ཆད་སྨྲ་བ་དག །ཝ༷་ལྟར་ཕམ་མཛད་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྔགས། ༥ །ཞྭ༷་ལྟར་བླ་ན་འཕགས་པ་མན་ཆད་ནས། །ཟ༷་ཐང་དམན་པར་ཆགས་པ་ཡན་ཆད་བཅས། །འ༷་ཅག་ཕ་དང་མ་ལྟར་བསྐྱབ་མཛད་པ། །ཡ༷་མཚན་བསམ་འདས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྔགས། ༦ །ར༷་བ་ཁ་བས་མཚན་པ་ཐམས་ཅད་ན། །ལ༷་ལ་མ་ལགས་དམ་པ་མཐའ་དག་ཀྱང་། །ཤ༷་ཤ་དྷ་རས་ཁྱབ་ལྟར་མཁས་པ་དང་། །ས༷་ལམ་རྒྱས་མཛད་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྔགས། ༧ །ཧ༷་ལ་དང་མཉམ་སྤང་བྱ་ཆ་བཅས་བསལ། །འཕགས་པས་མཐར་མཛད་བླང་བྱ་མཐའ་ཡས་ལྡན། །ཨ༷་ར་པ་ཙ་གསང་སྔགས་དབྱངས་སྙན་པས། །མཁའ་ཁྱབ་སད་མཛད་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྔགས། ༨ །སྲིད་ཞིའི་མིག་གཅིག་རིག་པའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །ཕུལ་བྱུང་ནུས་མཐུས་བདུད་བཏུལ་སྐུ་གསུམ་གྲུབ། །མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་དཔེ་མེད་ཆེས་ཆེར་བརྙེས། །མགོན་ཁྱོད་བསྟོད་དོ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

bla ma 'jam pa'i dbyangs la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags nor bu'i rgyud mang /_ bla ma 'jam pa'i dbyangs la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags nor bu'i rgyud mang zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru many+dzu g+ho ShA ya/__kaX ma la dang zla ba rgyas pa dang /__/khaX ba ltar dkar mtshan bzang dpal 'bar ba/__/gaX nas bsams kyang rgyal sras gzhan las 'phags/__/ngaX cag skyabs gnas 'jam dbyangs bla mar bsngags/__1__/caX ga rab mtshar lhar bcas dwang bas dad/__/chaX shas dbyangs las zab rgyas snang mdzad pas/__/jaX chang las 'das thar lam rab mngar ba/__/nyaX zla ltar gsal 'jam dbyangs bla mar bsngags/__2_/ta thA ga ta sras bcas thams cad dang /__/thaX dad ma 'tshal gzhan phan mdzad pa can/__/daX lta bdag cag rnams la lhag par yang /__/naX mar sman mdzad 'jam dbyangs bla mar bsngags/__3__/paX sangs ltar dkar dam bca' rtsa ba brtan/__/phaX mtha' mkha' khyab thar lam yang dag bzhag__/baX lang dang mnyam dman la khyad par bcas/__/maX ltar byams mdzad 'jam dbyangs bla mar bsngags/__4_/tsaX kras mtshan pa gang zhabs dran tsam nas/__/tshaX grang dmyal bar gnas kyang lam bzang drangs/__/dzaX ya la sdang rtag chad smra ba dag__/waX ltar pham mdzad 'jam dbyangs bla mar bsngags/__5__/zhwaX ltar bla na 'phags pa man chad nas/__/zaX thang dman par chags pa yan chad bcas/__/'aX cag pha dang ma ltar bskyab mdzad pa/__/yaX mtshan bsam 'das 'jam dbyangs bla mar bsngags/__6__/raX ba kha bas mtshan pa thams cad na/__/laX la ma lags dam pa mtha' dag kyang /__/shaX sha d+ha ras khyab ltar mkhas pa dang /__/saX lam rgyas mdzad 'jam dbyangs bla mar bsngags/__7__/haX la dang mnyam spang bya cha bcas bsal/__/'phags pas mthar mdzad blang bya mtha' yas ldan/__/aX ra pa tsa gsang sngags dbyangs snyan pas/__/mkha' khyab sad mdzad 'jam dbyangs bla mar bsngags/__8__/srid zhi'i mig gcig rig pa'i gzi brjid kyis/__/phul byung nus mthus bdud btul sku gsum grub/__/mkhyen brtse ye shes dpe med ches cher brnyes/__/mgon khyod bstod do blo gros mchog stsol mdzod/__/ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig/___//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]