JKW-KABUM-01-KA-002-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་མ་མོ་སྤེལ་བའི་བསྟོད་པ་རབ་བསྔགས་བཻཌཱུཪྻའི་རྒྱུད་མང་།
Wylie title 'phags ma dbyangs can ma la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags baiDUR+Ya'i rgyud mang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 35, Pages 152-153 (Folios 47b1 to 48a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'phags ma dbyangs can ma la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags baiDUR+Ya'i rgyud mang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 152-153. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity dbyangs can ma
Colophon

།ཞེས་འཕགས་མ་སྭ་ར་སྭ་སྟི་ལ་དབྱངས་ངེས་པའི་བྱ་དཀའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཻཌཱུཪྻའི་རྒྱུད་མང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བློ་གྲོས་ཀྱི་སོར་མོའི་རྩེས་བསྒྲེངས་པ་སུ་ཤུ་བྷ་བྷཱུ་ཡཱ་ཏ།།

zhes 'phags ma swa ra swa sti la dbyangs nges pa'i bya dka'i tshul dang mthun par cung zad bsngags pa'i tshigs su bcad pa baiDUR+Ya'i rgyud mang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos blo gros kyi sor mo'i rtses bsgrengs pa su shu b+ha b+hU yA ta

[edit]
འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་མ་མོ་སྤེལ་བའི་བསྟོད་པ་རབ་བསྔགས་བཻཌཱུཪྻའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་སྭ་ར་སྭ་ཏྱཻ། ཀ༷་མ་ལ་ལྟར་གཞན་ཕན་སྤྱན་རས་ཡངས། །ཁ༷་བ་ལྟར་དཀར་མཚན་བཟང་ཁྱད་པར་འཕགས། །ག༷་ལ་བ་གང་དྲན་པས་ཐར་ལམ་སྣང་། །ང༷་བདག་ལས་འདས་དབྱངས་ཅན་འཕགས་མར་བསྔགས། ༡ །ཅ༷་ག་ལྷ་རྫས་གསར་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་། །ཆ༷་ཙམ་གཞལ་དཀའ་རཏྣས་རབ་སྤྲས་པས། །ཇ༷་ལྟར་དམན་དང་དམ་པ་དགའ་མཛད་ལྷ། །ཉ༷་རྒྱས་ཟླ་མདངས་དབྱངས་ཅན་འཕགས་མར་བསྔགས། ༢ །ཏ༷་ཐཱ་ག་ཏས་ངག་ལ་དབང་སྩལ་བས། །ཐ༷་དད་སྙན་དངགས་དལ་འབབས་སྒྲ་བརྙན་འཆང་། །ད༷་ལྟ་སྐལ་བཟང་ཁམས་དབང་དང་འཚམས་པར། །ན༷་མར་བསྒྲགས་མཛད་དབྱངས་ཅན་འཕགས་མར་བསྔགས། ༣ །པ༷་སངས་ཤར་ནས་ཆས་སྙམ་ཤལ་བཟང་གསལ། །ཕ༷་མཐའ་མཁར་དང་རབ་མཉམ་གསང་བ་ཟབ། །བ༷་གམ་དང་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟངས་ལྟར། །མ་མ་བརྟན་ལྡན་དབྱངས་ཅན་འཕགས་མར་བསྔགས། ༤ །ཙ༷་ཀྲས་བརྒྱན་པ་ཞབས་པད་ལྷར་བཅས་པར། །ཚ༷་བས་མནར་ལ་ཟླ་ལྟར་སྨན་མཛད་ཀྱང་། །ཛ༷་ལང་རྟག་ཆད་གཡང་སར་འཁྱམས་པ་རྣམས། །ཝ༷་ལས་དམན་བྱས་དབྱངས་ཅན་འཕགས་མར་བསྔགས། ༥ །ཞྭ་དང་རྒྱན་ཙམ་ལ་ཆགས་ཨ་འཐས་ཅན། །ཟ༷་ཉལ་འཆག་ལས་ལམ་བཟང་མ་དྲན་པ། །འ༷་ཅག་རྣམས་ལ་ཐར་ལམ་སྣང་མཛད་པས། །ཡ༷་མཚན་འབྱམས་ཀླས་དབྱངས་ཅན་འཕགས་མར་བསྔགས། ༦ །རཱ༷་མ་ཎ་ལྟར་དམ་བཅའ་རབ་བརྟན་པས། །ལ༷་ལས་འབད་པས་མ་འཚལ་མཐར་ལམ་མཁར། །ཤ༷་ཤ་དྷ་ར་ལྟར་གསལ་སྙན་གྲགས་གཏམ། །ས༷་དང་མཁའ་ཁྱབ་དབྱངས་ཅན་འཕགས་མར་བསྔགས། ༧ །ཧ༷་ཅང་དད་པས་བརླན་ལྡན་སྐལ་བཟང་དག །མཁའ་དང་གྲགས་དཀར་པདྨ་རྒྱས་པ་དང་། །ཨ༷་ལ་ལར་བཅས་འཕགས་པས་བསྔགས་མཛད་པ། །གཞན་ཕན་ཟླ་བྲལ་དབྱངས་ཅན་འཕགས་མར་བསྔགས། ༨ །རིག་པའི་གཟི་བརྗིད་སྲིད་འདིའི་སྙིང་གི་དཔྱིད། །ཕུལ་བྱུང་ཚུལ་འཁུམས་ཀུན་ཏུ་གུས་བཏུད་མཐུས། །མཁྱེན་བརྩེ་དཔེ་མེད་མེ་ཤེལ་ཟེར་ཕྲེང་ཆེས། །ཉོན་མོངས་ཚོགས་བཅོམ་བློ་མཆོག་འདོད་དོན་སྩོལ། ༩ །ཞེས་འཕགས་མ་སྭ་ར་སྭ་སྟི་ལ་དབྱངས་ངེས་པའི་བྱ་དཀའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཻཌཱུཪྻའི་རྒྱུད་མང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བློ་གྲོས་ཀྱི་སོར་མོའི་རྩེས་བསྒྲེངས་པ་སུ་ཤུ་བྷ་བྷཱུ་ཡཱ་ཏ།། །། ༈
[edit]

'phags ma dbyangs can ma la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags baiDUR+Ya'i rgyud mang /__ 'phags ma dbyangs can ma la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags baiDUR+Ya'i rgyud mang zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru swa ra swa t+yai/__kaX ma la ltar gzhan phan spyan ras yangs/__/khaX ba ltar dkar mtshan bzang khyad par 'phags/__/gaX la ba gang dran pas thar lam snang /__/ngaX bdag las 'das dbyangs can 'phags mar bsngags/__1_/caX ga lha rdzas gsar pa brgya phrag dang /__/chaX tsam gzhal dka' rat+nas rab spras pas/__/jaX ltar dman dang dam pa dga' mdzad lha/__/nyaX rgyas zla mdangs dbyangs can 'phags mar bsngags/__2__/taX thA ga tas ngag la dbang stsal bas/__/thaX dad snyan dngags dal 'babs sgra brnyan 'chang /__/daX lta skal bzang khams dbang dang 'tshams par/__/naX mar bsgrags mdzad dbyangs can 'phags mar bsngags/__3__/paX sangs shar nas chas snyam shal bzang gsal/__/phaX mtha' mkhar dang rab mnyam gsang ba zab/__/baX gam dang ldan rnam rgyal khang bzangs ltar/__/ma ma brtan ldan dbyangs can 'phags mar bsngags/__4__/tsaX kras brgyan pa zhabs pad lhar bcas par/__/tshaX bas mnar la zla ltar sman mdzad kyang /__/dzaX lang rtag chad g.yang sar 'khyams pa rnams/__/waX las dman byas dbyangs can 'phags mar bsngags/__5__/zhwa dang rgyan tsam la chags a 'thas can/__/zaX nyal 'chag las lam bzang ma dran pa/__/'aX cag rnams la thar lam snang mdzad pas/__/yaX mtshan 'byams klas dbyangs can 'phags mar bsngags/__6__/rAX ma Na ltar dam bca' rab brtan pas/__/laX las 'bad pas ma 'tshal mthar lam mkhar/__/shaX sha d+ha ra ltar gsal snyan grags gtam/__/saX dang mkha' khyab dbyangs can 'phags mar bsngags/__7__/haX cang dad pas brlan ldan skal bzang dag___/mkha' dang grags dkar pad+ma rgyas pa dang /__/aX la lar bcas 'phags pas bsngags mdzad pa/__/gzhan phan zla bral dbyangs can 'phags mar bsngags/__8__/rig pa'i gzi brjid srid 'di'i snying gi dpyid/__/phul byung tshul 'khums kun tu gus btud mthus/__/mkhyen brtse dpe med me shel zer phreng ches/__/nyon mongs tshogs bcom blo mchog 'dod don stsol/_9_/zhes 'phags ma swa ra swa sti la dbyangs nges pa'i bya dka'i tshul dang mthun par cung zad bsngags pa'i tshigs su bcad pa baiDUR+Ya'i rgyud mang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos blo gros kyi sor mo'i rtses bsgrengs pa su shu b+ha b+hU yA ta//___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]