JKW-KABUM-01-KA-002-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མ་ལ་བསྟོད་པ་ནང་གི་དེ་ཉིད་བརྗོད་པ།
Wylie title dpal ldan lha mo rdo rje rab brtan ma la bstod pa nang gi de nyid brjod pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 32, Pages 145-148 (Folios 44a5 to 45b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal ldan lha mo rdo rje rab brtan ma la bstod pa nang gi de nyid brjod pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 145-148. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity dpal ldan lha mo
Colophon

།ཞེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབར་གཡོ་བརྟན་པའི་ཐ་མར་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་མཐུ་གྲུབ་པས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་མིག་འཕྲུལ་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་གཙོ་མོར་ཤར་བ་གང་དེའི་གནས་ལུགས་དང་། སྣང་ཚུལ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བརྩམས་ཏེ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་གསར་ལམ་མཛེས་པར་བྱས་ཏེ་འདོད་པའི་དོན་ལ་དབུགས་འབྱིན་པར་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐ་མལ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ནཱ་ད་མི་ཤིགས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ལེན་པ། རི༷ན་ཆེན༷་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ། བློ༷་གསལ༷་གྱི་གདུལ་བྱ་དང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན༷་པ་ཆབ་གཅིག་སྐྱོང༷་བ་གང་གི་ཞབས་པད་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་ཚངས་གནས་སུ་རེག་པ། སའི་ཆ་གཉིས་འཐུང་དྲེགས་པས་བསྒྱིངས་པའི་སྤྱི་གཙུག་ལྟར་མཐོ་བ་ཤར་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པའི་ད་རི་དྲྭ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་རི་སྦུག་གི་སྒྲུབ་ཁང་རྣམ་གྲོལ་ཡང་རྩེར་གང་ཤར་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes gnyis su med pa'i ye shes 'bar g.yo brtan pa'i tha mar rdo rje'i brtul zhugs kyi mthu grub pas sgyu 'phrul drwa ba chen po'i mig 'phrul bstan pa skyong ba'i gtso mor shar ba gang de'i gnas lugs dang /__snang tshul gyi de kho na nyid la brtsams te bsngags pa'i me tog 'thor bas gsar lam mdzes par byas te 'dod pa'i don la dbugs 'byin par gsol ba'i tshigs su bcad pa 'di'ang /__ye shes kyi sku tha mal pa'i gzugs kyi za ma tog tu rgyas btab ste/__rdo rje nA da mi shigs pa'i sgra dbyangs tshu rol mthong ba rnams kyi rna ba'i spyod yul du len pa/__riXn chenaX grub pa'i rgyal tshab/__bloX gsalaX gyi gdul bya dang bshad sgrub kyi bstanaX pa chab gcig skyongaX ba gang gi zhabs pad srid zhi'i 'jigs 'phrog tshangs gnas su reg pa/__sa'i cha gnyis 'thung dregs pas bsgyings pa'i spyi gtsug ltar mtho ba shar mdo khams kyi yul du skyes pa'i da ri drwa many+dzu g+ho Shas dpal zhwa lu ri sbug gi sgrub khang rnam grol yang rtser gang shar bris pa sid+d+hi rastu

[edit]
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མ་ལ་བསྟོད་པ་ནང་གི་དེ་ཉིད་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བ། ན་མཿཤྲཱི་མཱཾ་བཛྲ་པྲ་ཏིཥྛཱི་ཤྲཱི་དེ་བྱཻ། གང་ཞིག་སྲིད་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི། །སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་སོན་གྱུར་པ། །མཚུངས་པ་མེད་པའི་གཟི་འོད་ཀྱིས། །ནང་གི་མུན་པ་སེལ་ལ་འདུད། ༡ །གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །དཔལ༷་ལྡ༷ན་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༢ །ཨེ་ཝྃ་རོ་མཉམ་མཁའ་དབྱིངས་ལས། །བདེ་ཆེན་རྟག་པའི་གཟུགས་གཞན་ལ། །ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་ལྡན་ལྷ༷་མོའི༷་ཚུལ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༣ །རྡོ༷་རྗེའི༷་ལུས་ནི་གཅིག་པུ་པ། །སྣ་ཚོགས་མཚན་དང་ཁ་དོག་གིས། །སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་མཐར་མཛད་པ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཅན་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༤ །ཕྱི་དང་ནང་གི་ཁམས་གསུམ་པོ། །སྐུ་གསུམ་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག་ཏུ་ཐིམ། །གཉིས་སུ་མེད་པར་རབ༷་བརྟན༷་མ༷། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༥ །བདུད་སྡེའི་བུད་ཤིང་བསྲེགས་པ་ཡི། །དུད༷་པའི་སོལ༷་བས་བྱུགས་པ་ན། །འཕོ་བའི་མཚན་མ་ཟིལ་གནོན་པ། །འཆི་མེད་གཉུག་མ་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༦ །བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རལ་གྲི་ཡིས། །སྒྲིབ་གསུམ་ཆ་བཅས་སྲོག་འཕྲོག་ནས། །བདེ་མཆོག་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་བའི་སྣོད། སྙིང་གར་བཞག་པ་ཁྱོད་པ་འདུད། ༧ །ཞི་བ་ཁྱོད་ལ་འཁྲུགས་པ་ཡི། །ཀུན་དཀྲིས་སྨོས་ཀྱང་ཅི་ཞིག་འཚལ། །ཚུ་རོལ་བརླང་པོར་སྤྱོད་པའི་ཆེད། །རབ་གཏུམ་མིག་འཕྲུལ་འཆང་ལ་འདུད། ༨ །དེ་ཚེ་དེ་དང་རྗེས་མཐུན་པའི། །རྣམ་འགྱུར་ཆ་ལུགས་རབ་འབར་ཞིང་། །མཐའ་གཉིས་ཕ་རོལ་སོན་པ་ཡི། །ཆིབས་ཀྱིས་བཏེགས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༩ །གང་ཞིག་བསམ་པའི་དཔག་བསམ་གྱིས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྒུད་པ་འཕྲོག །མཆོག་གི་འབྱོར་པ་ལ་སྦྱོར་བའི། །ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༡༠ །ཨེ་མ་མང་དུ་སྨོས་ཅི་སྟེ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འདི་ཆོས་རྣམས་ལ། །སྙོམས་ཞུགས་དེ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས། །དབྱེར་མེད་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། ༡༡ །དེ་ལས་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །སྲིད་པ་སྐྱོང་བ་ཇི་སྙེད་པ། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་མིག་འཕྲུལ་བཞིན། །རྟེན་འབྱུང་རོལ་མོ་ཅིར་ཡང་འཆར།༡༢ །ཡུན་རིང་དུས་ནས་དུབ་པ་ཡི། །ཡིད་ཅན་ངལ་འཚོར་བགྱིད་པ་ལ། །དཔེ་ཟླ་མེད་པ་མ་འཚལ་བས། །ཁྱོད་ནི་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་རྟོགས། ༡༣ །ཚུལ་དེར་ཡིད་རབ་གཏོད་པ་ཡིས། །གདུང་བའི་ངག་གི་ཏམྦུ་རས། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དང་འགལ་བའི། །ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་མཐོལ་བཤགས་ཤིང་། ༡༤ །ཏིང་འཛིན་བྱེད་པོས་རབ་བཟུང་བའི། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་དང་དེ་ལས་གཞན། །བསྟན་ལ་གུས་པས་ཁྱོད་མཆོད་ན། །དོན་གཉིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། ༡༥ །ཁྱད་པར་ཐམས༷་ཅད༷་གཟི༷གས་པའི༷་ཁྲིར། །མཁས་ཚུལ་རིན༷་ཆེན༷་རྣམ་བདུན་གྱིས། །མདུན་བདར་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །གང་གི་གསུང་གསང་བདུད་རྩི་ནི། ༡༦ །རྫོགས་པར་འཐུང་བའི་སྐལ་བཟང་གི། །པདྨོ་ཡིད་འོང་རྒྱས་པ་ལས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ངལ་འཚོ་ནི། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འབར་གྱུར་ཅིག ༡༧ །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་མི་མཛའ་བ། །དཔལ༷་ལྡན༷་ཆོས་དབྱིངས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ་རྡོ༷་རྗེ༷འི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ར༷བ་ཏུ་བརྟན༷་པས་རབ་མཆོག་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི། །འཇིགས་པ་མཐའ་དག་འཕྲོག་པའི་ཐ་མས༷་རྟག་ཏུ་དགེ་ལེགས་སྦྱིན་མཛོད་ཀྱེ། ༡༨ །ཞེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབར་གཡོ་བརྟན་པའི་ཐ་མར་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་མཐུ་གྲུབ་པས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་མིག་འཕྲུལ་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་གཙོ་མོར་ཤར་བ་གང་དེའི་གནས་ལུགས་དང་། སྣང་ཚུལ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བརྩམས་ཏེ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་གསར་ལམ་མཛེས་པར་བྱས་ཏེ་འདོད་པའི་དོན་ལ་དབུགས་འབྱིན་པར་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐ་མལ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ནཱ་ད་མི་ཤིགས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ལེན་པ། རི༷ན་ཆེན༷་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ། བློ༷་གསལ༷་གྱི་གདུལ་བྱ་དང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན༷་པ་ཆབ་གཅིག་སྐྱོང༷་བ་གང་གི་ཞབས་པད་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་ཚངས་གནས་སུ་རེག་པ། སའི་ཆ་གཉིས་འཐུང་དྲེགས་པས་བསྒྱིངས་པའི་སྤྱི་གཙུག་ལྟར་མཐོ་བ་ཤར་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པའི་ད་རི་དྲྭ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་རི་སྦུག་གི་སྒྲུབ་ཁང་རྣམ་གྲོལ་ཡང་རྩེར་གང་ཤར་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

dpal ldan lha mo rdo rje rab brtan ma la bstod pa nang gi de nyid brjod pa/_ dpal ldan lha mo rdo rje rab brtan ma la bstod pa nang gi de nyid brjod pa zhes bya ba/__na maHshrI mAM badz+ra pra tiSh+ThI shrI de byai/__gang zhig srid pa rnam gsum gyi/__/sprul pa'i 'khor lor son gyur pa/__/mtshungs pa med pa'i gzi 'od kyis/__/nang gi mun pa sel la 'dud/__1__/gnyis su med pa'i ye shes kyis/__/dpalaX ldaXn bde chen lhan cig skyes/__/shin tu rnam par dag pa yi/__/chos kyi sku can khyod la 'dud/__2__/e wa~M ro mnyam mkha' dbyings las/__/bde chen rtag pa'i gzugs gzhan la/__/khro chags sgeg ldan lhaX mo'iX tshul/__/longs spyod rdzogs sku khyod la 'dud/__3__/rdoX rje'iX lus ni gcig pu pa/__/sna tshogs mtshan dang kha dog gis/__/srid zhi'i 'jigs pa mthar mdzad pa/__/sprul pa'i sku can khyod la 'dud/__4_/phyi dang nang gi khams gsum po/__/sku gsum grong khyer mchog tu thim/__/gnyis su med par rabaX brtanaX maX/__/ngo bo nyid sku khyod la 'dud/__5__/bdud sde'i bud shing bsregs pa yi/__/dudaX pa'i solaX bas byugs pa na/__/'pho ba'i mtshan ma zil gnon pa/__/'chi med gnyug ma khyod la 'dud/__6__/bdag med rtogs pa'i ral gri yis/__/sgrib gsum cha bcas srog 'phrog nas/__/bde mchog rtag tu skyong ba'i snod/__snying gar bzhag pa khyod pa 'dud/__7__/zhi ba khyod la 'khrugs pa yi/__/kun dkris smos kyang ci zhig 'tshal/__/tshu rol brlang por spyod pa'i ched/__/rab gtum mig 'phrul 'chang la 'dud/__8__/de tshe de dang rjes mthun pa'i/__/rnam 'gyur cha lugs rab 'bar zhing /___/mtha' gnyis pha rol son pa yi/__/chibs kyis btegs pa khyod la 'dud/_9_/gang zhig bsam pa'i dpag bsam gyis/__/'jig rten gsum gyi rgud pa 'phrog__/mchog gi 'byor pa la sbyor ba'i/__/phun tshogs 'byung gnas khyod la 'dud/__10__/e ma mang du smos ci ste/__/chos kyi dbyings 'di chos rnams la/__/snyoms zhugs de dang khyod kyi thugs/__/dbyer med brtan g.yo kun la khyab/_11_/de las slob dang mi slob dang /_/srid pa skyong ba ji snyed pa/___/rmi lam sgyu ma mig 'phrul bzhin/___/rten 'byung rol mo cir yang 'char/12__/yun ring dus nas dub pa yi/__/yid can ngal 'tshor bgyid pa la/__/dpe zla med pa ma 'tshal bas/__/khyod ni khyod dang mtshungs par rtogs/__13__/tshul der yid rab gtod pa yis/__/gdung ba'i ngag gi tam+bu ras/__/ye shes gzigs pa dang 'gal ba'i/__/nongs pa ci mchis mthol bshags shing /_14_/ting 'dzin byed pos rab bzung ba'i/__/mchod pa'i sprin dang de las gzhan/__/bstan la gus pas khyod mchod na/__/don gnyis grub pa'i bkra shis stsol/__15__/khyad par thamasaX cadaX gziXgs pa'iX khrir/__/mkhas tshul rinaX chenaX rnam bdun gyis/__/mdun bdar grub pa'i 'khor los sgyur/__/gang gi gsung gsang bdud rtsi ni/__16__/rdzogs par 'thung ba'i skal bzang gi/__/pad+mo yid 'ong rgyas pa las/__/bshad sgrub bstan pa'i ngal 'tsho ni/__/bskal pa rgya mtshor 'bar gyur cig__17__/mchog tu mi 'gyur bde ba chen po spros pa'i mtha' dang mi mdza' ba/__/dpalaX ldanaX chos dbyings lhan cig skyes ma rdoX rjeX'i chos srung rgya mtsho yi/_/thugs kyi thig ler raXb tu brtanaX pas rab mchog lha dang mi rnams kyi/__/'jigs pa mtha' dag 'phrog pa'i tha masaX rtag tu dge legs sbyin mdzod kye/__18_/zhes gnyis su med pa'i ye shes 'bar g.yo brtan pa'i tha mar rdo rje'i brtul zhugs kyi mthu grub pas sgyu 'phrul drwa ba chen po'i mig 'phrul bstan pa skyong ba'i gtso mor shar ba gang de'i gnas lugs dang /__snang tshul gyi de kho na nyid la brtsams te bsngags pa'i me tog 'thor bas gsar lam mdzes par byas te 'dod pa'i don la dbugs 'byin par gsol ba'i tshigs su bcad pa 'di'ang /__ye shes kyi sku tha mal pa'i gzugs kyi za ma tog tu rgyas btab ste/__rdo rje nA da mi shigs pa'i sgra dbyangs tshu rol mthong ba rnams kyi rna ba'i spyod yul du len pa/__riXn chenaX grub pa'i rgyal tshab/__bloX gsalaX gyi gdul bya dang bshad sgrub kyi bstanaX pa chab gcig skyongaX ba gang gi zhabs pad srid zhi'i 'jigs 'phrog tshangs gnas su reg pa/__sa'i cha gnyis 'thung dregs pas bsgyings pa'i spyi gtsug ltar mtho ba shar mdo khams kyi yul du skyes pa'i da ri drwa many+dzu g+ho Shas dpal zhwa lu ri sbug gi sgrub khang rnam grol yang rtser gang shar bris pa sid+d+hi rastu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]