JKW-KABUM-01-KA-002-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྫོགས་པ་བརྒྱད་ལ་བསྔགས་པ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ།
Wylie title bde bar gshegs pa'i mchod rten rnam pa thams cad du rdzogs pa brgyad la bsngags pa nor bu'i do shal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 31, Pages 144-145 (Folios 43b2 to 44a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bde bar gshegs pa'i mchod rten rnam pa thams cad du rdzogs pa brgyad la bsngags pa nor bu'i do shal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 144-145. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་དང་མཐུན་པར་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་འཐོར་བའོ།།

zhes de bzhin gshegs pa'i mdzad pa dang mthun par bzhengs pa'i mchod rten brgyad la bsngags brjod kyi me tog phra mo 'di'ang gzhon nu a b+hA yas 'thor ba'o

[edit]
བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྫོགས་པ་བརྒྱད་ལ་བསྔགས་པ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ༈ པདྨ་སྤུངས་པ། ལྔ་བརྒྱའི་གཏེར་གྱིས་སྤུད་པའི་དགེ་མཚན་རྩེར། །པདྨ་གཞོན་ནུའི་ཟུར་ཕུད་གཡོ་བ་ཡིས། །ཞབས་མཐིལ་འཁོར་ལོའི་རེ་ཁཱར་བསྟི་སྟང་གི །གྲགས་པ་ལུམྦིའི་ཚལ་དུ་རྣམ་པར་སྤུངས། །བྱང་ཆེན། གང་དུ་གཤེགས་ན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་། །སྙིང་རྗེའི་ཀུན་ཕན་གཞོན་ནུས་དཀྲིས་པའི་ཟེར། །སྡེར་བཅས་བདུད་སྡེའི་མུན་པ་ཕམ་བྱས་ཏེ། །ས་ལམ་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཚོན། །བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་། དང་པོའི་ཆོས་འཁོར་བདེན་བཞིའི་དོ་ཤལ་གྱིས། །ལྔ་སྡེ་བཟང་པོའི་བསླབ་པ་དོན་ཡོད་དུ། །སྦྱར་བའི་ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་རྟེན་འགྱུར་གི། །སྒོ་འཕར་གསར་པའི་ཆོ་གས་དབྱེ་བ་བཞིན། །ཆོ་འཕྲུལ། ཇི་སྙེད་ས་ལམ་བང་རིམ་རྩེར་འཛེགས་པའི། །སྟོབས་བཅུའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པའི་མེས། །ཕས་རྒོལ་རི་བོའི་རྐང་པ་མྱུར་བཅོམ་ཚེ། །མཉན་ཡོད་ཚོགས་རྣམས་སྐྲག་དང་གུས་པས་བཏུད། །ལྷ་བབས། དྲིན་ལ་ལན་དུ་ལྡོན་པའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱིས། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་གཤེགས་ནས། །ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིས་ཚིམ་བྱས་གསལ་ལྡན་བུ། །འབབ་སྟེགས་ཐེམ་སྐས་མཛེས་པས་བོས་པ་བཞིན། །དབྱེན་འདུམས། དགེ་འདུན་ཁྱུ་མཆོག་འདུས་པའི་རོལ་སྒེག་ནི། །ཀུན་མྱོས་གཉིས་འཐུང་དྲེགས་པས་དབྱེ་བའི་ཚེ། །དགྲ་བཅོམ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆོ་གའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །དབང་ཕྱུག་རྣམ་པར་འདུམས་པའི་གྲགས་པ་འབར། །རྣམ་རྒྱལ། མེ་ཏོག་མདའ་ཅན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བྱའི་ཕྱིར། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའི་ཡོན་ཏན་སྦ་བྱས་ཀྱང་། །ཙུནྡའི་གསོལ་འདེབས་ཐལ་མོའི་གདེངས་ཀ་རུ། །འཚོ་བའི་འདུ་བྱེད་བྱིན་རླབས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །མྱང་འདས། གཟུགས་སྐུའི་གདུལ་བྱ་ཡོལ་བའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །སྐྱོ་སླད་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་ལ་ཐིམ་ཚེ། །མཚན་དཔེའི་ཟློས་གར་རིང་བསྲེལ་ཟ་མ་ཏོག །རྩྭ་ཅན་འགྲོ་བའི་དཔྱིད་དུ་ལྷག་པར་བཞེངས། །ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་དང་མཐུན་པར་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་འཐོར་བའོ།། །། ༈
[edit]

bde bar gshegs pa'i mchod rten rnam pa thams cad du rdzogs pa brgyad la bsngags pa nor bu'i do shal/__ bde bar gshegs pa'i mchod rten rnam pa thams cad du rdzogs pa brgyad la bsngags pa nor bu'i do shal ces bya ba bzhugs so/__/_!_pad+ma spungs pa/__lnga brgya'i gter gyis spud pa'i dge mtshan rtser/__/pad+ma gzhon nu'i zur phud g.yo ba yis/__/zhabs mthil 'khor lo'i re khAr bsti stang gi__/grags pa lum+bi'i tshal du rnam par spungs/__/byang chen/__gang du gshegs na byang chub shing gi drung /__/snying rje'i kun phan gzhon nus dkris pa'i zer/__/sder bcas bdud sde'i mun pa pham byas te/__/sa lam cha shas yongs su rdzogs par mtshon/__/bkra shis sgo mang /__dang po'i chos 'khor bden bzhi'i do shal gyis/__/lnga sde bzang po'i bslab pa don yod du/__/sbyar ba'i ngo mtshar rnam thar rten 'gyur gi/__/sgo 'phar gsar pa'i cho gas dbye ba bzhin/__/cho 'phrul/__ji snyed sa lam bang rim rtser 'dzegs pa'i/__/stobs bcu'i cho 'phrul rdo rje gdengs pa'i mes/__/phas rgol ri bo'i rkang pa myur bcom tshe/__/mnyan yod tshogs rnams skrag dang gus pas btud/__/lha babs/__drin la lan du ldon pa'i mngon rtogs kyis/__/'chi med grub pa'i grong khyer la gshegs nas/__/zhi bsil bdud rtsis tshim byas gsal ldan bu/__/'bab stegs them skas mdzes pas bos pa bzhin/__/dbyen 'dums/__dge 'dun khyu mchog 'dus pa'i rol sgeg ni/__/kun myos gnyis 'thung dregs pas dbye ba'i tshe/__/dgra bcom rdzu 'phrul cho ga'i lcags kyu yis/__/dbang phyug rnam par 'dums pa'i grags pa 'bar/__/rnam rgyal/__me tog mda' can kun tu dga' bya'i phyir/__/rdzu 'phrul rkang pa'i yon tan sba byas kyang /__/tsun+da'i gsol 'debs thal mo'i gdengs ka ru/__/'tsho ba'i 'du byed byin rlabs rnam par rgyal/__/myang 'das/__gzugs sku'i gdul bya yol ba'i 'gro ba kun/__/skyo slad chos dbyings spros bral la thim tshe/__/mtshan dpe'i zlos gar ring bsrel za ma tog__/rtswa can 'gro ba'i dpyid du lhag par bzhengs/__/zhes de bzhin gshegs pa'i mdzad pa dang mthun par bzhengs pa'i mchod rten brgyad la bsngags brjod kyi me tog phra mo 'di'ang gzhon nu a b+hA yas 'thor ba'o//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]