བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞི་ལ་འགལ་བ་ཅན་གྱི་སྦྱར་བའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པ་པུཎྜ་རཱི་ཀའི་ཆུན་པོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bka' gdams lha bzhi la 'gal ba can gyi sbyar ba'i tshig rgyan gyi sgo nas bsngags pa puN+Da rI ka'i chun po JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 30, Pages 143-144 (Folios 43a1 to 43b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bka' gdams lha bzhi la 'gal ba can gyi sbyar ba'i tshig rgyan gyi sgo nas bsngags pa puN+Da rI ka'i chun po. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 143-144. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity bka' gdams lha bzhi
Colophon

།ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིག་པ་སྨྲ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་སྟེ། རྒྱལ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་ལའོ།།

ces pa'ang shAkya'i dge slong rig pa smra ba many+dzu g+ho Sha'i blo mtsho las byung ba'i tshig gi me tog phra mo ste/__rgyal zla'i dmar phyogs kyi dga' ba dang po la'o

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞི་ལ་བཀའ་བ་ཅན་གྱི་སྦྱར་བའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པ་པུཎྜཱ་རཱི་ཀའི་ཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་ཛ་ཡ་ཤཱ་ཀྱ་སིཾ་ཧཱ་ཡ། སངས་རྒྱས་དང་དབང་ཕྱུག་སྦྱར། ཀུན་མཁྱེན་ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་ཀྱི། །བདུད་ཆེམ་པ་མཐའ་དག་རིང་བཅོམ་ན། །སྲིད་ན་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་ཨུ་མ་ལ་སྲེད་པ་ཆགས་པའི་མཐུ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་སྒྲོགས་འདི་ཅི། །དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ལ་བསྔགས་པའོ། ༡ །ན་མོ་྅ཪྻཱ་པ་ཎཽ་པདྨཱ་ཡ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ལྷ་སྤྱི་མིག་མི་འཛུམ་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལ། །ཀུན་གྱིས་བསྟོད་བསྔགས་ཡི་གེས་མཆོད། །འོན་ཀྱང་བཅུད་མེད་ལྷ་མིན་ཡིད་ཅན་ཏེ་ལོག་ལྟ་ཅན་དང་ལྷ་མིན་གྱི་འགྲོ་བ་སྤྱི། ཡིད་ཅན་རྣམས། །བཟོད་དཀའི་ཕྲག་དོག་སྙིང་ལ་འཆང་། །འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ལ་བསྔགས་པའོ། ༢ །ན་མོ་བྷཊྚཱ་ར་ཀཱ་ཏཱ་ར་ཡེ། དཔལ་ལྡན་རལ་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀར་འཇུག འཛིན་གྱི་ཡུམ། །རྒྱལ་བ་སྒྲོལ་མ་དང་ཨུ་མ། ཁྱོད་ཞལ་མཐོང་ཙམ་གྱིས། །ལྷར་བཅས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་དང་། །ཡིད་སྲུབས་ཅན་རྣམས་གདུང་བར་གྱུར། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྔགས་པའོ། ༣ །ན་མོ་྅ཪྻ་ཙ་ལཱ་ཡ། མི་མི་གཡོ་བ་དང་ནམ་མཁའ། གཡོའི་རང་བཞིན་དངོས་ཀུན་ལ། །རྟག་ཏུ་ཁྱབ་པར་རབ་འཇུག་ཀྱང་། །རྡུལ་དང་མཚན་མའི་དངོས་པོ་ལས། །རིང་དུ་དབེན་པའི་ངོ་མཚར་མཐོང་། །འཕགས་པ་མི་གཡོ་བ་ལ་བསྔགས་པའོ། ༤ །དེ་ལྟར་ཅུང་ཟད་བསྟོད་པ་ཡི། །ལེགས་བྱས་འདི་མཐུས་སྐྱེ་བ་ཀུན། །ཐུབ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ། །རྟག་ཏུ་བསྔགས་པ་སྒྲོགས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིག་པ་སྨྲ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་སྟེ། རྒྱལ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་ལའོ།། །། ༈
[edit]

bka' gdams lha bzhi la 'gal ba can gyi sbyar ba'i tshig rgyan gyi sgo nas bsngags pa puN+Da rI ka'i chun po/ bka' gdams lha bzhi la bka' ba can gyi sbyar ba'i tshig rgyan gyi sgo nas bsngags pa puN+DA rI ka'i chun po zhes bya ba bzhugs so/__/na maHshrI dza ya shA kya siM hA ya/__sangs rgyas dang dbang phyug sbyar/__kun mkhyen khyod kyis 'dod chags kyi/__/bdud chem pa mtha' dag ring bcom na/__/srid na rjes su 'gro la snying rje dang u ma la sred pa chags pa'i mthu/__/phul du byung bar sgrogs 'di ci/__/dpal rgyal ba shAkya seng ge la bsngags pa'o/__1__/na mo \u0f85R+YA pa Nau pad+mA ya/__spyan ras gzigs dang lha spyi mig mi 'dzum pa'i dpal 'byor la/__/kun gyis bstod bsngags yi ges mchod/__/'on kyang bcud med lha min yid can te log lta can dang lha min gyi 'gro ba spyi/__yid can rnams/__/bzod dka'i phrag dog snying la 'chang /__/'phags mchog phyag na pad+mo la bsngags pa'o/__2__/na mo b+haT+TA ra kA tA ra ye/__dpal ldan ral pa spyan ras gzigs dbang phyug gnyis kar 'jug__'dzin gyi yum/__/rgyal ba sgrol ma dang u ma/__khyod zhal mthong tsam gyis/__/lhar bcas kun tu dga' ba dang /__/yid srubs can rnams gdung bar gyur/__/rje btsun sgrol ma la bsngags pa'o/__3__/na mo \u0f85R+Ya tsa lA ya/__mi mi g.yo ba dang nam mkha'/__g.yo'i rang bzhin dngos kun la/__/rtag tu khyab par rab 'jug kyang /__/rdul dang mtshan ma'i dngos po las/__/ring du dben pa'i ngo mtshar mthong /__/'phags pa mi g.yo ba la bsngags pa'o/__4__/de ltar cung zad bstod pa yi/__/legs byas 'di mthus skye ba kun/__/thub mchog rnams kyi yon tan la/__/rtag tu bsngags pa sgrogs gyur cig__/ces pa'ang shAkya'i dge slong rig pa smra ba many+dzu g+ho Sha'i blo mtsho las byung ba'i tshig gi me tog phra mo ste/__rgyal zla'i dmar phyogs kyi dga' ba dang po la'o//___//__!_

Footnotes

Other Information