JKW-KABUM-01-KA-002-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་དཔུང་འདུལ་བའི་གད་རྒྱང་།
Wylie title rdo rje gzhon nu la bstod pa bdud dpung 'dul ba'i gad rgyang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 23, Pages 122-129 (Folios 32b2 to 36a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo rje gzhon nu la bstod pa bdud dpung 'dul ba'i gad rgyang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 122-129. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity rdo rje gzhon nu
Colophon

དེ་ལྟར་དུག་གསུམ་དྲྭ་བ་གཅོད་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་ཅན། །ཨེ་ཝྃ་མཱ་ཡཱ་གཉིས་མེད་རོལ་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལ་བསྟོད་མཐུས། །གནས་ཡུལ་གྲོང་དུ་སྤྲུལ་པའི་གར་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །ལྷན་ཅིག་བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་གར་རོལ་འོག་མིན་ཞིང་དུ་འགྲོད་གྱུར་ཅིག ༢༥ །དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷ ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་དཔུང་འདུལ་བའི་གད་རྒྱང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། གསང་སྔགས་ལ་མོས་པར་སྤྱོད་པ་ཀུན་གྱི་གྲལ་མཐར་སོན་པའི་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡ་ཞེས་བགྱི་བས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བདག་དང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བར་ཆད་ཀྱི་བདུད་དགྲ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

de ltar dug gsum drwa ba gcod mdzad ye shes chen po'i 'khor lo can/__/e wa~M mA yA gnyis med rol pa'i he ru ka dpal la bstod mthus/__/gnas yul grong du sprul pa'i gar bsgyur rgyu dang mi rgyu'i 'gro ba kun/__/lhan cig bde stong mchog gi gar rol 'og min zhing du 'grod gyur cig_25_/de ltar bcom ldan 'das khro bo'i rgyal po phrin las kyi bdag nyid lhag pa'i lha_ mchog rdo rje gzhon nu la bstod pa bdud dpung 'dul ba'i gad rgyang zhes bya ba 'di ni/__gsang sngags la mos par spyod pa kun gyi gral mthar son pa'i gzhon nu a b+hA ya zhes bgyi bas gang shar gsol ba btab pa bdag dang 'gro ba thams cad bar chad kyi bdud dgra las rgyal te grub pa gnyis kyi dga' ston la longs su spyod pa'i rgyur gyur cig

[edit]
ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་དཔུང་འདུལ་བའི་གད་རྒྱང་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་སྟོཏྟྲཾ་ནཱ་མ། །བོད་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་རང་བཞིན་གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་ནི། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་གར་དགུས་དཔའ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ལན་གཅིག་སྣང་ཆར་འཛུམ་པའི་མོད་ནས་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཔལ་སྟེར་བའི། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པ་དེ་རིང་བདག་ལ་རྩེ་དགས་སྐྱོངས། ༡ །ཨེ་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འཇོ་སྒེག་གཡོ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེར། །ཝྃ་ཡིག་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་མི་མཛའ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོས་འཁྱུད་པ་ལས། །ཟུང་འཇུག་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་སྣང་སྟོང་མཚན་དཔེར་ཤར་བའི་གཟུགས། །བདུད་ཀྱི་དགྲར་གྱུར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩེ་རབ་འབར་ཐུགས་རྗེའི་དཔལ་ལ་བསྟོད། ༢ །གང་དུ་འཇུག་ན་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཀུན་གསལ་བཞུ་བའི་རྒྱུན། །མངོན་པར་བགོས་ལྟའི་འཇིགས་རུང་སྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །སྲབ་འཇམ་མཉེན་ལྕུག་ཀུན་ནས་ཡིད་འོང་ཨུཏྤལ་འཛུམ་དཀར་གཡོ་བའི་རྩེར། །སྲིད་གསུམ་གནོན་པའི་སྤྲིང་ཡིག་སྤྲོ་ཕྱིར་སྣང་བྱེད་ཟུང་གི་གེ་སར་མཛེས། ༣ །དེ་ན་ཞབས་མཐིལ་འཁོར་ལོ་བཀོད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ། །ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་རིན་ཆེན་མཐོན་ཀའི་ལྷུན་པོ་ཇི་བཞིན་བརྗིད་པའི་སྐུ། །མ་ཟླུམ་འོད་ཟེར་སྟོང་ཕྲག་གིས་འཁྱུད་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཐོར་ཚུགས་རྩེའི། །འབབས་སྟེགས་གྱུར་ལ་ངོ་མཚར་ཅི་ཞིག་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་དེ་ལ་འདུད། ༤ །རྩ་བའི་ཞལ་ནི་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཕུང་པོ་ཇི་བཞིན་དཔའ་བའི་གཟུགས། །གཡས་པ་ཟླ་ཤེལ་གསར་པའི་མདོག་མཚུངས་ཀུན་ཏུ་འཇོ་སྒེག་ཚུལ་དང་ལྡན། །གཅིག་ཤོས་པདྨ་རཱ་གའི་འོད་ལྟར་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྣང་བྱེད་ཅན། །གང་གིས་མཐོང་ན་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། ༥ །ཕྱག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་གི་གཡས་པར་ཐེག་དགུ་ཡོངས་རྫོགས་རྡོ་རྗེ་དང་། །དེ་བཞིན་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་མཛད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་རྭ་ལྡན་པ། །གཞན་དུ་དུག་གསུམ་རྟོག་ཚོགས་སྲེག་མཛད་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་མཚོན་ཆའི་དབལ། །མཐའ་གཉིས་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྙིང་འབིགས་ཀཱི་ལ་ཡ་ཡིས་མཚན་ལ་འདུད། ༦ །བིནྡྷུ་ར་ལྟར་དམར་བའི་སྤྱན་གསུམ་གཡོན་དུ་གཡོ་བས་གཟིགས་པའི་མོད། །ཡེ་ཤེས་མེ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་དེས་ཉམས་པའི་བདུད་དགྲ་སྲེག་མཛད་ཅིང་། །ཆར་སྤྲིན་སྟུག་པོ་རབ་ཏུ་གནག་བཞིན་ཀུན་ནས་སྒེག་པའི་སྨིན་མ་ལས། །སྣ་ཚོགས་འོད་ཟེར་ཞགས་པ་འཕྲོ་བས་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་ཡོན་སྡུད་ལ་འདུད། ༧ །གང་ཞིག་ནགས་ཚལ་བསྲེག་ཟས་འཁྱུད་ལས་རབ་གཡོ་མིག་སྨན་མདོངས་འཛིན་པ། །སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པས་མཁའ་དབྱིངས་ཁེངས་ལྟར་གྱེན་དུ་བསྒྲེངས་པའི་རལ་པ་ནི། །ས་བླའི་ལྷ་ཡང་བསྲེག་པ་བཞིན་བྱེད་ཐུར་དུ་འཁྱིལ་བའི་འོད་ཟེར་དཔལ། །ཤིན་ཏུ་འབར་འཁྲུགས་ལོག་འདྲེན་སྟོབས་འཕྲོག་འབར་བའི་སྐུ་ཅན་དེ་ལ་འདུད། ༨ །གང་དེ་ལག་འགྲོའི་ཞགས་པས་འཆིང་བའི་ཟུར་ཕུད་རབ་གཡོའི་རྩེ་མོ་རུ། །ཀུནྡཱའི་འདབ་རྡུལ་རྣམ་པར་བྱུགས་ལྟའི་བྷནྡྷ་ཁ་སྦྱོར་གཞལ་ཡས་དབུས། །རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྟངས་དཔྱལ་མཉམ་སྦྱོར་བདེ་སྟོང་ལང་ཚོའི་འཇོ་སྒེག་ཅན། །མཆོག་གི་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་སྦྱིན་ཕྱིར་ནོར་བུའི་གདེངས་ཀས་མཚན་ལ་འདུད། ༩ །གཏི་མུག་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བཅོམ་ཕྱིར་གཉིས་འཐུང་སྟོད་གཡོགས་སར་པས་མཛེས། །ལས་ཀྱི་ཞེ་སྡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འཕྲོག་ཤརྡྷུ་ལ་ཡི་ཤམ་ཐབས་དང་། །འདོད་ཆགས་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་རབ་འཇོམས་ཞིང་ཆེན་པགས་པའི་བླ་གོས་ཅན། །འདུ་བྱེད་ལྔ་བཅུའི་མགོ་བོའི་ཕྲེང་བ་རྣམ་ལྔའི་སྦྲུལ་གྱིས་སྤུད་ལ་འདུད། ༡༠ །དཔྲལ་བར་ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་གཡོ་ཞིང་སྨིན་དཔྲག་རཀྟའི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན། །ཨོས་ཀོར་ཞག་གི་ཟོ་རིས་ཀྱིས་མཛེས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྤྱན་གསུམ་འབར། །སྐྱེ་བ་རྣམ་བཞི་རྩད་ནས་གཅོད་བྱེད་གངས་རིའི་དཔལ་ལྟར་སྣང་བའི་ཚེམས། །སྣ་ཚོགས་རུས་པའི་རྒྱན་ཆས་རབ་སྒེག་དར་གྱི་འཕྱང་འཕྲུལ་དཔྱོངས་ལ་འདུད། ༡༡ །བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀྱི་འཁྱོག་འགྲོ་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བའི་ཕུང་པོ་ལས། །གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་གཅོད་རྗེས་བཟུང་ཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་ལྷག་གྱུར་ཅིང་། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་ཚོན་རིས་སྟུག་པོས་བཀྲ་བའི་དབུས། །འགྱིང་བཅས་ཚུལ་གྱིས་གཟུགས་སྐུ་རོལ་པས་མཐོང་ན་སྐྲག་མཛད་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༡༢ །འདི་ན་ཐོག་མེད་འཁོར་བའི་དུས་ནས་གཟུང་འཛིན་དྲྭ་བས་བཅིངས་པ་ལས། །སླར་ཡང་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་འཁྱུད་འབར་ཞིང་རྩུབ་པའི་སྣང་ཚུལ་ནི། །མི་སྡུག་ཁྲོས་པའི་བདུད་དགྲའི་སྡེ་ཚོགས་ཁྱོད་མཚན་ལན་གཅིག་ཐོས་པས་ཀྱང་། །སྲོག་གི་རྒྱུ་བ་ཉེ་བར་འགགས་ཏེ་ཞབས་མཐིལ་སོར་མོ་བསྟེན་པ་བཞིན། ༡༣ །རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རོལ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་བདེ་བའི་བདག །མཐོན་མཐིང་ལྟར་གནག་ཆགས་བྲལ་པདྨ་དགའ་བཞིའི་བདེ་སྐྱོང་ལ་འཁྱུད་པས། །ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལ་བདེ་བར་འཁྲིལ་ཞིང་ཕྱིན་དྲུག་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་དང་། །བྱེ་རུའི་ཐིག་ལེའི་མཆོག་མ་གཡོ་བའི་སྨད་དཀྲིས་གསར་པས་མཛེས་དེར་འདུད། ༡༤།གཞན་ཡང་གང་གི་གསང་གསུམ་ངོ་བོ་རྡུལ་གྱི་ཐིག་ལེའི་འཇོ་སྒེག་ལས། །གྲངས་མེད་མོས་པའི་ཆུ་གཏེར་རྙོག་བྲལ་ཐ་དད་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པའི་གཟུགས། །སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དཔག་ཡས་རོལ་གར་རིགས་ལྔ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བཅུ། །འཆོལ་བའི་འཇིགས་གཟུགས་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་དེ་ལ་འདུད། ༡༥ །དབྱིངས་ནས་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི་དུམ་བུའི་བསིལ་ངད་ལྟར། །ཁྲོ་བ་མེད་ཀྱང་རྗེས་ཆགས་སྙིང་རྗེའི་མེ་ལྕེ་གཡོ་བས་འཁྱུད་པ་ལས། །དེང་འདིར་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་སྐུར་བསྟན་བརླང་པོར་སྤྱོད་ལ་གདུང་བའི་ཚུལ། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་རྣམ་པར་སྟོན་ལ་འདུད། ༡༦ །གཟུང་འཛིན་ཡུལ་དང་མཛའ་བ་མ་ཡིན་ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཁ་སྦྱོར་བཞི་ལྡན་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གང་འདུལ་མོས་པའི་རྗེས་འགྲོའི་སྐུར་སྣང་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་དཔལ་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། ༡༧ །ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཅན་ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །རྣམ་པར་འགལ་བའི་མ་རུངས་ཐམས་ཅད་འགུགས་ཤིང་འཐག་གཅོད་རོལ་པར་མཛད། །ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཉིད་ནི་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར་བའི་མངའ་བདག་ཅན། །ཡིད་བཞིན་རོལ་པར་སྣང་བར་མཛད་པའི་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོར་བདག་འདུད་དོ། ༡༨ །དེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་ངོ་བོ་དག་པའི་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་གུས་པའི་བསྔགས་བརྗོད་མནྡཱ་ར། །དོན་ལྡན་ཚིག་གི་སྲད་བུར་སྤེལ་བ་གང་ཞིག་འཐོབ་བའི་སྐལ་བཟང་རྣམས། །ཐུན་མོང་མཆོག་གི་འཇོ་སྒེག་ལ་རོལ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛོད། ༡༩ །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་གདུང་བའི་དཔལ་སྟེར་ཤ་ཟ་ཁྲོས་པའི་གདོང་པ་ལྟར། །མཐོང་བས་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་འཆིང་བྱེད་བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་རིན་ཆེན་གྲུ་བོའི་ཕ་མཐར་བརྒལ་དང་ཆབས་གཅིག་པར། །མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱི་འབྱོར་བས་རེ་བའི་ཤིང་རྟ་འགེངས་གྱུར་ཅིག ༢༠ །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བདག་ཅག་གུས་པས་ཁྱོད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིར་བསྒོམས་ཤིང་། །འགྲོ་འོང་དྲི་ཡི་བཞོན་པ་མ་ལུས་རིག་པའི་གསང་སྔགས་ལ་སྦྱར་ཏེ། །རྩེ་གཅིག་ཟབ་མོའི་ཏིང་འཛིན་མཆོག་ལ་མངོན་སུམ་རྟག་ཏུ་གཞོལ་བའི་མཐུས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་འཁྱུད་རྒྱས་བསྐྱངས་ནས་འགལ་བའི་རྐྱེན་རྣམས་གཞོམ་པར་མཛོད། ༢༡ །རྟོག་ཚོགས་བདེ་སྟོང་དྲྭ་བར་བསྡོམས་པའི་གདན་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀ །ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཞལ་བཟང་གཡོ་ཞིང་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་གཟི་བྱིན་ཅན། །མངོན་སུམ་མིག་གི་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུའི་བཏུང་བར་འཇོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །གསུང་གི་རྡུལ་ཕྲེང་རྣ་བར་སོན་ལས་ཕན་བདེའི་ལང་ཚོ་བཞད་གྱུར་ཅིག ༢༢ །ཁྱད་པར་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མར་སྐྱེས་པས་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་དཔག་བསམ་དབང་། །བར་ཆད་རྐྱེན་གྱི་འཐོར་རླུང་གིས་བསྐྱོད་རྣལ་དུ་གནས་མིན་དེ་ཡི་ཚེ། །ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ར་བར་བཟླུམས་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོག་མཁར་གཡོ་མེད་དུ། །ཚུགས་པའི་མོད་ནས་ཕན་དང་བདེ་བའི་འབྲས་བུའི་ཁུར་གྱིས་ལྕི་བར་ཤོག ༢༣ །སྣང་སྟོང་ཁ་སྦྱོར་མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་མངོན་འགྲུབ་ཅིང་། །གྲགས་སྟོང་བདེ་ཆེན་ཡི་གེའི་རོལ་མོ་ངག་གི་དབྱིངས་སུ་སིམ་པ་དང་། །རིག་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་གཉུག་མར་རོལ་པས་གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོག་ཀུན་བསྡོམས་ཏེ། །བདེ་སྟོང་དཔྱིད་དང་ཐིག་ལེ་རོ་གཅིག་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་འགྲུབ་པར་ཤོག ༢༤ །དེ་ལྟར་དུག་གསུམ་དྲྭ་བ་གཅོད་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་ཅན། །ཨེ་ཝྃ་མཱ་ཡཱ་གཉིས་མེད་རོལ་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལ་བསྟོད་མཐུས། །གནས་ཡུལ་གྲོང་དུ་སྤྲུལ་པའི་གར་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །ལྷན་ཅིག་བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་གར་རོལ་འོག་མིན་ཞིང་དུ་འགྲོད་གྱུར་ཅིག ༢༥ །དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷ ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་དཔུང་འདུལ་བའི་གད་རྒྱང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། གསང་སྔགས་ལ་མོས་པར་སྤྱོད་པ་ཀུན་གྱི་གྲལ་མཐར་སོན་པའི་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡ་ཞེས་བགྱི་བས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བདག་དང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བར་ཆད་ཀྱི་བདུད་དགྲ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

rdo rje gzhon nu la bstod pa bdud dpung 'dul ba'i gad rgyang /__ lhag pa'i lha mchog rdo rje gzhon nu la bstod pa bdud dpung 'dul ba'i gad rgyang zhes bya ba/__rgya gar skad du/__b+ha ga wa te badz+ra ku mA ra stot+t+raM nA ma/__/bod skad du/__bcom ldan 'das rdo rje gzhon nu la bstod pa zhes bya ba/__bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo/__/gang gi rang bzhin gdod nas spros bral nam mkha'i rdo rje'i rol mo ni/__/rnam pa kun gyi mchog dang ldan pa'i gar dgus dpa' ba'i ye shes sku/__/lan gcig snang char 'dzum pa'i mod nas grub pa gnyis kyi dpal ster ba'i/__/he ru ka dpal rdo rje khros pa de ring bdag la rtse dgas skyongs/__1__/e dbyings 'gyur med bde ba chen po'i 'jo sgeg g.yo ba'i dkyil 'khor der/__/wa~M yig spros pa'i mtha' dang mi mdza' rdo rje btsun mos 'khyud pa las/__/zung 'jug kha sbyor yan lag bdun ldan snang stong mtshan dper shar ba'i gzugs/__/bdud kyi dgrar gyur rnal 'byor la brtse rab 'bar thugs rje'i dpal la bstod/__2__/gang du 'jug na thar pa chen po'i gzhal yas kun gsal bzhu ba'i rgyun/__/mngon par bgos lta'i 'jigs rung srin po'i grong khyer gcig tu 'khyil ba'i dbus/__/srab 'jam mnyen lcug kun nas yid 'ong ut+pal 'dzum dkar g.yo ba'i rtser/__/srid gsum gnon pa'i spring yig spro phyir snang byed zung gi ge sar mdzes/__3_/de na zhabs mthil 'khor lo bkod pa'i ye shes sku can khro bo'i rgyal/__/che ba'i che mchog rin chen mthon ka'i lhun po ji bzhin brjid pa'i sku/__/ma zlum 'od zer stong phrag gis 'khyud grong khyer gsum gyi thor tshugs rtse'i/__/'babs stegs gyur la ngo mtshar ci zhig srid zhi'i spyi dpal de la 'dud/__4_/rtsa ba'i zhal ni in+d+ra nI la'i phung po ji bzhin dpa' ba'i gzugs/_/g.yas pa zla shel gsar pa'i mdog mtshungs kun tu 'jo sgeg tshul dang ldan/__/gcig shos pad+ma rA ga'i 'od ltar 'jigs su rung ba'i snang byed can/__/gang gis mthong na grub gnyis dpal ster nor bu'i 'khri shing khyod la bstod/_5__/phyag gi dkyil 'khor drug gi g.yas par theg dgu yongs rdzogs rdo rje dang /__/de bzhin rgyud lnga'i 'gro rnams sgrol mdzad ye shes mchog gi rwa ldan pa/__/gzhan du dug gsum rtog tshogs sreg mdzad rnam thar gsum ldan mtshon cha'i dbal/__/mtha' gnyis gzung 'dzin 'khrul pa'i snying 'bigs kI la ya yis mtshan la 'dud/__6_/bin+d+hu ra ltar dmar ba'i spyan gsum g.yon du g.yo bas gzigs pa'i mod/__/ye shes me dang mnyam par sbyor des nyams pa'i bdud dgra sreg mdzad cing /__/char sprin stug po rab tu gnag bzhin kun nas sgeg pa'i smin ma las/__/sna tshogs 'od zer zhags pa 'phro bas srid zhi'i dpal yon sdud la 'dud/__7__/gang zhig nags tshal bsreg zas 'khyud las rab g.yo mig sman mdongs 'dzin pa/__/sprin gyi bzhon pas mkha' dbyings khengs ltar gyen du bsgrengs pa'i ral pa ni/__/sa bla'i lha yang bsreg pa bzhin byed thur du 'khyil ba'i 'od zer dpal/__/shin tu 'bar 'khrugs log 'dren stobs 'phrog 'bar ba'i sku can de la 'dud/__8_/gang de lag 'gro'i zhags pas 'ching ba'i zur phud rab g.yo'i rtse mo ru/__/kun+dA'i 'dab rdul rnam par byugs lta'i b+han+d+ha kha sbyor gzhal yas dbus/__/rigs kyi bdag po stangs dpyal mnyam sbyor bde stong lang tsho'i 'jo sgeg can/__/mchog gi grub pa'i dga' ston sbyin phyir nor bu'i gdengs kas mtshan la 'dud/__9_/gti mug mkhyen pa'i stobs kyis bcom phyir gnyis 'thung stod g.yogs sar pas mdzes/__/las kyi zhe sdang ye shes kyis 'phrog shar+d+hu la yi sham thabs dang /__/'dod chags bde chen lang tsho rab 'joms zhing chen pags pa'i bla gos can/__/'du byed lnga bcu'i mgo bo'i phreng ba rnam lnga'i sbrul gyis spud la 'dud/__10_/dpral bar thal chen tshom bu g.yo zhing smin dprag rak+ta'i thig les brgyan/__/os kor zhag gi zo ris kyis mdzes rnam par thar pa'i spyan gsum 'bar/__/skye ba rnam bzhi rtsad nas gcod byed gangs ri'i dpal ltar snang ba'i tshems/__/sna tshogs rus pa'i rgyan chas rab sgeg dar gyi 'phyang 'phrul dpyongs la 'dud/__11_/bskal pa 'jig pa'i dus kyi 'khyog 'gro kun tu g.yo ba'i phung po las/__/gdug pa can rnams tshar gcod rjes bzung phrin las mchog gis lhag gyur cing /__/ye shes lnga dang mnyam par sbyor ba'i tshon ris stug pos bkra ba'i dbus/__/'gying bcas tshul gyis gzugs sku rol pas mthong na skrag mdzad khyod la 'dud/__12__/'di na thog med 'khor ba'i dus nas gzung 'dzin drwa bas bcings pa las/__/slar yang mngon pa'i nga rgyal gyis 'khyud 'bar zhing rtsub pa'i snang tshul ni/__/mi sdug khros pa'i bdud dgra'i sde tshogs khyod mtshan lan gcig thos pas kyang /__/srog gi rgyu ba nye bar 'gags te zhabs mthil sor mo bsten pa bzhin/__13__/rjes su chags pa'i ye shes kyis rol rdo rje snyems ma bde ba'i bdag__/mthon mthing ltar gnag chags bral pad+ma dga' bzhi'i bde skyong la 'khyud pas/__/khyod kyi sku la bde bar 'khril zhing phyin drug rus pa'i rgyan cha dang /_/bye ru'i thig le'i mchog ma g.yo ba'i smad dkris gsar pas mdzes der 'dud/_14/gzhan yang gang gi gsang gsum ngo bo rdul gyi thig le'i 'jo sgeg las/__/grangs med mos pa'i chu gter rnyog bral tha dad kun tu 'dzin pa'i gzugs/__/sna tshogs sgyu 'phrul dpag yas rol gar rigs lnga he ru ka dpal bcu/__/'chol ba'i 'jigs gzugs phrin las sna tshogs bsam mi khyab pa de la 'dud/__15__/dbyings nas zhi ba'i ye shes chen po dpal gyi dum bu'i bsil ngad ltar/__/khro ba med kyang rjes chags snying rje'i me lce g.yo bas 'khyud pa las/__/deng 'dir rdo rje srin po'i skur bstan brlang por spyod la gdung ba'i tshul/__/bsam gyis mi khyab sgyu 'phrul drwa ba'i rol gar rnam par ston la 'dud/__16__/gzung 'dzin yul dang mdza' ba ma yin zab zhi spros bral chos kyi sku/__/kha sbyor bzhi ldan snang stong zung 'jug bde ba chen po longs spyod rdzogs/__/gang 'dul mos pa'i rjes 'gro'i skur snang sna tshogs sprul pa'i sgyu 'phrul gar/__/sku gsum dbyer med khyab bdag rdo rje khros pa'i dpal la snying nas 'dud/__17_/khyod kyi yon tan rjes su sgrub pa'i rnal 'byor can la dngos grub ster/__/rnam par 'gal ba'i ma rungs thams cad 'gugs shing 'thag gcod rol par mdzad/__/phyogs lhung bral ba'i thugs rje nyid ni cir yang bsgyur ba'i mnga' bdag can/__/yid bzhin rol par snang bar mdzad pa'i khro bo'i rgyal por bdag 'dud do/_18_/de ltar phyi nang gzhan gsum ngo bo dag pa'i bdag nyid bcom ldan 'das/__/rten dang brten pa'i dkyil 'khor 'khor lor gus pa'i bsngags brjod man+dA ra/__/don ldan tshig gi srad bur spel ba gang zhig 'thob ba'i skal bzang rnams/__/thun mong mchog gi 'jo sgeg la rol don gnyis lhun gyis 'grub par mdzod/__19_/gnas skabs kun tu gdung ba'i dpal ster sha za khros pa'i gdong pa ltar/_/mthong bas yid kyi skyes bu 'ching byed brgyad gnyis 'jigs pa'i chu gter las/__/gang gi thugs rje'i rin chen gru bo'i pha mthar brgal dang chabs gcig par/__/mtho ris yon tan bdun gyi 'byor bas re ba'i shing rta 'gengs gyur cig__20_/dus rnams kun tu bdag cag gus pas khyod sku phyag rgya bzhir bsgoms shing /__/'gro 'ong dri yi bzhon pa ma lus rig pa'i gsang sngags la sbyar te/__/rtse gcig zab mo'i ting 'dzin mchog la mngon sum rtag tu gzhol ba'i mthus/__/thugs rje chen po'i 'khyud rgyas bskyangs nas 'gal ba'i rkyen rnams gzhom par mdzod/__21_/rtog tshogs bde stong drwa bar bsdoms pa'i gdan gsum dbyer med he ru ka__/in+d+ra nI la'i zhal bzang g.yo zhing nyin mor byed pa'i gzi byin can/__/mngon sum mig gi ut+pal gzhon nu'i btung bar 'jo dang lhan cig tu/__/gsung gi rdul phreng rna bar son las phan bde'i lang tsho bzhad gyur cig_22_/khyad par lnga brgya'i tha mar skyes pas rnal 'byor la brtson dpag bsam dbang /__/bar chad rkyen gyi 'thor rlung gis bskyod rnal du gnas min de yi tshe/__/tshad med thugs rje'i ra bar bzlums las sgrub pa'i grog mkhar g.yo med du/__/tshugs pa'i mod nas phan dang bde ba'i 'bras bu'i khur gyis lci bar shog__23_/snang stong kha sbyor mtshan dpe'i lang tsho sku yi rdo rjer mngon 'grub cing /__/grags stong bde chen yi ge'i rol mo ngag gi dbyings su sim pa dang /__/rig stong lhan skyes gnyug mar rol pas glo bur 'khrul rtog kun bsdoms te/__/bde stong dpyid dang thig le ro gcig rnam kun mchog ldan 'grub par shog_24__/de ltar dug gsum drwa ba gcod mdzad ye shes chen po'i 'khor lo can/__/e wa~M mA yA gnyis med rol pa'i he ru ka dpal la bstod mthus/__/gnas yul grong du sprul pa'i gar bsgyur rgyu dang mi rgyu'i 'gro ba kun/__/lhan cig bde stong mchog gi gar rol 'og min zhing du 'grod gyur cig_25_/de ltar bcom ldan 'das khro bo'i rgyal po phrin las kyi bdag nyid lhag pa'i lha_ mchog rdo rje gzhon nu la bstod pa bdud dpung 'dul ba'i gad rgyang zhes bya ba 'di ni/__gsang sngags la mos par spyod pa kun gyi gral mthar son pa'i gzhon nu a b+hA ya zhes bgyi bas gang shar gsol ba btab pa bdag dang 'gro ba thams cad bar chad kyi bdud dgra las rgyal te grub pa gnyis kyi dga' ston la longs su spyod pa'i rgyur gyur cig/__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]