འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'jam dpal dkar po la bstod pa blo gros snang ster JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 4, Pages 68-69 (Folios 5b5 to 6a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dpal dkar po la bstod pa blo gros snang ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 68-69. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jam dpal dkar po

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ། ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། ཆུ་གཏེར་ལས་སྐྱེས་ཟླ་བ་དང་། །ཁ་བའི་རྡུལ་བརྩེགས་གངས་ཀྱི་རིའི། །མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ། །ཕུན་ཚོགས་མཚན་དཔེའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། ༡ །ཉི་མའི་ཟེར་གྱིས་མ་སྨིན་ཞིང་། །པདྨའི་མངལ་དུ་བསྐྲུན་མིན་ཡང་། །ཁྱོད་གསུང་ལེགས་བཤད་སྦྲང་རྩི་ཡིས། །ཐར་པ་མཆོག་གི་བཅུད་ལེན་སྦྱིན། ༢ །སྤྲིན་བྲལ་དག་པའི་ཀུན་གསལ་དང་། །ཟླ་བས་འཕེལ་བའི་གཏིང་རུམ་ལས། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས། །ཚངས་པའི་བློས་ཀྱང་གཞལ་དུ་མེད། ༣ །ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་གཡོ་བ་དང་། །ས་ཀུན་བདག་པོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱིས། །ཁྱོད་ཀྱི་མི་བཟད་ཡོན་ཏན་མཆོག །ཕྲིན་ལས་མངའ་བའི་ཟླར་མི་རུང་། ༤ །དེས་ནི་དཔེ་ལས་རབ་འདས་པའི། །གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལོ། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྙིང་གི་མུན། །འཕྲོག་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ལྡན་མིན་ནམ། ༥ །མཚོན་པ་མིན་ལ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི། །བསྟོད་ཚིག་གཉིས་སྐྱེས་གཞོན་ནུ་ཡིས། །བློ་མཆོག་སྤོབས་པའི་ཀུནྡཱའི་ཁ། །ཡིད་འོང་ཀུན་ཏུ་དབྱེ་བར་ཤོག ༦ །ཐོས་དང་བསམ་དང་སྒོམ་པ་དང་། །འཆད་དང་རྩོད་དང་རྩོམ་པ་དང་། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་སོགས། །འཇམ་དཔལ་ཇི་བཞིན་བདག་འགྲུབ་ཤོག ༧ །མདོར་ན་སྲིད་དང་ཞི་བ་ཡི། །མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཐེམ་སྐས་ལ། །རྟག་ཏུ་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བྱེད་པའི། །ཁྱོད་ཀྱི་དགོངས་པ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །སརྦ་པྲ་ཛྙཱ་མ་ཏི་པྲ་ཏི་བྷཱ་ན་བི་སྟཱ་ར་བྷ་ཝ།། །། ༈
[edit]

'jam dpal dkar po la bstod pa blo gros snang ster/ 'jam dpal dkar po la bstod pa blo gros snang ster ces bya ba/__na mo many+dzu g+ho ShA ya/__chu gter las skyes zla ba dang /__/kha ba'i rdul brtsegs gangs kyi ri'i/__/mtshungs pa ma yin khyod kyi sku/__/phun tshogs mtshan dpe'i 'od zer 'phro/__1__/nyi ma'i zer gyis ma smin zhing /__/pad+ma'i mngal du bskrun min yang /__/khyod gsung legs bshad sbrang rtsi yis/___/thar pa mchog gi bcud len sbyin/__2__/sprin bral dag pa'i kun gsal dang /__/zla bas 'phel ba'i gting rum las/__/zab cing rgya che'i ye shes thugs/__/tshangs pa'i blos kyang gzhal du med/__3__/nor bu'i 'khri shing g.yo ba dang /__/sa kun bdag po'i dpal 'byor gyis/__/khyod kyi mi bzad yon tan mchog__/phrin las mnga' ba'i zlar mi rung /__4_/des ni dpe las rab 'das pa'i/__/gsang ba mi zad rgyan 'khor lo/__/dran pa tsam gyis snying gi mun/__/'phrog byed ye shes ldan min nam/__5__/mtshon pa min la mtshon byed kyi/__/bstod tshig gnyis skyes gzhon nu yis/__/blo mchog spobs pa'i kun+dA'i kha/__/yid 'ong kun tu dbye bar shog__6_/thos dang bsam dang sgom pa dang /__/'chad dang rtsod dang rtsom pa dang /__/mkhyen brtse nus pa'i yon tan sogs/__/'jam dpal ji bzhin bdag 'grub shog__7__/mdor na srid dang zhi ba yi/__/mngon mtho nges legs them skas la/__/rtag tu 'gro rnams sgrol byed pa'i/__/khyod kyi dgongs pa 'dzin gyur cig__/sarba pra dz+nyA ma ti pra ti b+hA na bi stA ra b+ha wa//___//__!_

Footnotes

Other Information