JKCL-KABUM-08-NYA-012-072

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོགས།
Wylie title bla ma mkhyen no/ /sangs rgyas kun 'dus kyi ngo bo sogs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 72, Pages 534 (Folios 60b1 to 60b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma mkhyen no sangs rgyas kun 'dus kyi ngo bo sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 534. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod
Colophon

།ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །ཤུ་བྷཾ།།

/chos kyi blo gros pas so/__/shu b+haM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༈ བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ། །རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ཆེན། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན༵་རྩེའི༵་དབ༵ང་པོ༵ས། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག། །དེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་རང་གཟུགས། །གསུང་རབ་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན། །འཇམ་མགོན་ཆོས༵་ཀྱི༵་བློ༵་གྲོས༵། །ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཐུགས་རྗེའི་བརྩེ་བས་དགོངས་མཛོད། །བདག་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་ཤིང་། །ཉམས་ལེན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར། །རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱིན་རློབས། །སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་། །བླ་མ་ཁྱེད་རང་མཁྱེན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

!_bla ma mkhyen no/__/sangs rgyas kun 'dus kyi ngo bo/__/rje btsun mkhyen pa'i gter chen/__/'jam dbyangs mkhyena~X rtse'i~X dba~Xng po~Xs/__/mi mngon dbyings nas gzigs shig/__/de yi ye shes rang gzugs/__/gsung rab chos kyi gter chen/__/'jam mgon chosa~X kyi~X blo~X grosa~X/__/khyed la gsol ba 'debs so/__/thugs rje'i brtse bas dgongs mdzod/__/bdag rgyud chos dang 'dres shing /__/nyams len mtha' ru phyin par/__/rje btsun khyed kyis byin rlobs/__/skyid sdug legs nyes ci byung /__/bla ma khyed rang mkhyen no/__/chos kyi blo gros pas so/__/shu b+haM//___//

Footnotes

Other Information