JKCL-KABUM-08-NYA-012-071

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་རྒྱང་འབོད།
Wylie title bla ma rgyang 'bod JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 71, Pages 532-534 (Folios 59b5 to 60b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma rgyang 'bod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 532-534. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/calling-guru-jigme-lingpa
Colophon

ཅེས་པའང་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་ལྔ་ལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེའོ།།

ces pa'ang snron zla'i tshes lnga la rdo rje gling du gang shar bris pa dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བཞུགས་སོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ། །གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་དབྱེར་མེད། །ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་བསམ་བཞིན་དུ་བྱོན་པ། །ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །བཀའ་གཏེར་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད། །སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་གཙུག་རྒྱན། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་གི་མིང་པོ། །མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཡི་ཤིང་རྟ། །གསང་བདག་དཔའ་བོའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། །འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོ་མཐའ་དག་གི་སྐྱབས་གཅིག། །གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ་ཡི་མཛོད་འཛིན། །པདྨ་དབང་ཆེན་རོལ་པ་རྩལ་མཁྱེན་ནོ། །མཁས་གྲུབ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་། །ཐུགས་རྒྱུད་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་རྩལ་འབྱོངས། །སྣང་སྲིད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་རུ་རྟོགས་པ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷ་མཁྱེན་ནོ། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་བདག་ལ། །ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་གཟིགས་ཤིག། ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི་བར་ཆད། །རང་ཞི་རང་གྲོལ་དུ་གྱུར་ནས། །ཚེ་ལྷག་ཇི་གནས་ཀྱི་བར་དུ། །རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་ནི་སྤེལ་བའི། །ལྷག་བསམ་གོང་འཕེལ་དུ་ཤོག་ཅིག། བཀའ་གཏེར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ། །བྱེ་བྲག་སྙིང་ཐིག་གི་བསྟན་པ། །རི་མོའི་མར་མེ་ལྟར་གྱུར་པ། །ཆེས་ཆེར་གསལ་བ་རུ་བྱེད་པའི། །མཐུ་དང་དངོས་གྲུབ་དེ་སྩོལ་ཅིག། འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ནུས་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཅེས་པའང་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་ལྔ་ལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

!_bla ma rgyang 'bod bzhugs so/__/dus gsum sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bo/__/gu ru pad+ma 'byung gnas dang dbyer med/__/khri srong lde'u btsan bsam bzhin du byon pa/__/kun mkhyen rig 'dzin chos kyi rgyal po/__/rang byung rdo rje 'jigs med gling pa khyed mkhyen no/__/bka' gter man ngag gi gter mdzod/__/snga 'gyur rig 'dzin gyi gtsug rgyan/__/mkha' 'gro 'bum phrag gi ming po/__/mkhyen brtse'i 'od zer khyed mkhyen no/__/theg mchog rdo rje rtse mo yi shing rta/__/gsang bdag dpa' bo'i thugs sras kyi rgyal po/__/'jam dpal chos kyi bshes gnyen khyed mkhyen no/__/gter ston grub thob thams cad kyi rgyal po/__/snyigs dus bstan 'gro mtha' dag gi skyabs gcig/__/gsang ba snying thig zab mo yi mdzod 'dzin/__/pad+ma dbang chen rol pa rtsal mkhyen no/__/mkhas grub klong chen rab 'byams kyis rjes bzung /__/thugs rgyud byang chub sems gnyis kyi rtsal 'byongs/__/snang srid 'od gsal chos sku ru rtogs pa/__/rgyal ba'i myu gu mkhyen brtse'i lha mkhyen no/__/khyed kyi thugs rje yis bdag la/__/nyin mtshan dus drug tu gzigs shig/__phyi nang gsang ba yi bar chad/__/rang zhi rang grol du gyur nas/__/tshe lhag ji gnas kyi bar du/__/ris med rgyal bstan ni spel ba'i/__/lhag bsam gong 'phel du shog cig/__bka' gter smin grol gyi gdams pa/__/bye brag snying thig gi bstan pa/__/ri mo'i mar me ltar gyur pa/__/ches cher gsal ba ru byed pa'i/__/mthu dang dngos grub de stsol cig/__'khor ba dong nas sprugs nus byin gyis rang rlobs shig/__ces pa'ang snron zla'i tshes lnga la rdo rje gling du gang shar bris pa dge'o//___//

Footnotes

Other Information