ཀུན་མཁྱེན་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་གླུ་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title kun mkhyen bla mar gsol 'debs kyi glu sprin gyi pho nya JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 48, Pages 483-484 (Folios 35a2 to 35b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun mkhyen bla mar gsol 'debs kyi glu sprin gyi pho nya. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 483-484. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

ཅེས་པའང་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླའི་དུས་དྲན་མཆོད་པར་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ།།

ces pa'ang sa glang rgyal zla'i dus dran mchod par pad+ma ye shes rdo rjes gsol ba btab pa dge'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་གླུ་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཨ་ཧོ་ཡེ། དབྱིངས་ཀ་དག་ཡེ་སྟོང་ཆེན་པོ་ཡི་མཁའ་ལ། །གདང་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལྔ་ལྡན་གྱི་འཇའ་གུར། །རྩལ་ཐུགས་རྗེ་རིག་པ་སྤྲུལ་པ་ཡི་སྐུ་མཆོག། ཕ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །སྐུ་ཟག་མེད་རྡུལ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ། །རྗེ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་གདན་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། །དེ་ཕྱི་ན་མི་བཞུགས་རང་ཉིད་ལ་རྫོགས་སྟེ། །གཞི་མ་བཅོས་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྩལ་སྣང་། །དུས་ད་ལྟའི་རིག་པ་ཟང་ཀ་མ་འདི་ག། རྗེ་མཚན་མཚོན་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། །རང་ཤར་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་ཡི་བཀོད་པ། །རང་རིག་པའི་ངང་ནས་རང་ཞལ་ཞིག་མཇལ་བྱུང་། །དཔལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲི་མེད་ཀྱི་འོད་ཟེར། །མི་བདག་གི་རེ་ལྟོས་ཅིག་ཆོག་ཏུ་ཞུ་ཤིང་། །སྐྱབས་གཞན་ན་མེད་པ་ཁོ་ཐག་རང་ཆོད་ནས། །བུ་ང་ཡི་བློ་སེམས་བདེ་བ་ཞིག་བྱུང་སོང་། །རྗེ་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་སྲིད་ཞི་ཡི་ཁྱབ་བདག། མཁའ་མཉམ་གྱི་འགྲོ་ཁམས་ཇི་སྙེད་ཀྱི་སྣང་ངོར། །དག་མ་དག་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་རྩེད་ནི་བསམ་ཡས། །སྤྲོ་བ་དང་བསྡུ་བའི་བྱེད་པོ་ཡི་མགོན་པོ། །ཕ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཀློང་ཆེན་གྱི་རབ་འབྱམས། །མཚན་ཐོས་པས་སྲིད་དང་ཞི་བ་ཡི་འཇིགས་འཕྲོག། མགོན་ཁྱེད་ནི་བདག་གི་སྙིང་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས། །མི་ང་ཡི་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་འདི་གཏོར་ཏེ། །དབྱིངས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་ཁ་ནི་རྒྱས་ནས། །རྗེ་ཁྱེད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག། མི་ང་ལ་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་གཙོ་བྱས། །ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཞིང་། །ནུབ་བདེ་ལྡན་ཞིང་སོགས་དག་པ་རུ་དྲོངས་ནས། །འཁོར་བ་འདི་དོང་ནས་སྤྲུགས་ནུས་ཞིག་ཞུའོ། །ཅེས་པའང་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླའི་དུས་དྲན་མཆོད་པར་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

!_kun mkhyen bla mar gsol 'debs kyi glu sprin gyi pho nya zhes bya ba bzhugs/__a ho ye/__dbyings ka dag ye stong chen po yi mkha' la/__/gdang rang bzhin 'od gsal lnga ldan gyi 'ja' gur/__/rtsal thugs rje rig pa sprul pa yi sku mchog/__pha kun mkhyen chos kyi rgyal po khyed mkhyen no/__/sku zag med rdul bral ye shes kyi phung po/__/rje mtshan dpes brgyan pa'i gdan gsum gyi dkyil 'khor/__/de phyi na mi bzhugs rang nyid la rdzogs ste/__/gzhi ma bcos rang byung lhun grub kyi rtsal snang /__/dus da lta'i rig pa zang ka ma 'di ga/__rje mtshan mtshon brjod pa thams cad dang bral ba/__/rang shar pa'i sgyu 'phrul rdo rje yi bkod pa/__/rang rig pa'i ngang nas rang zhal zhig mjal byung /__/dpal rdzogs pa'i sangs rgyas dri med kyi 'od zer/__/mi bdag gi re ltos cig chog tu zhu shing /__/skyabs gzhan na med pa kho thag rang chod nas/__/bu nga yi blo sems bde ba zhig byung song /__/rje sku gsum lhun grub srid zhi yi khyab bdag/__mkha' mnyam gyi 'gro khams ji snyed kyi snang ngor/__/dag ma dag sgyu 'phrul rol rtsed ni bsam yas/__/spro ba dang bsdu ba'i byed po yi mgon po/__/pha kun mkhyen bla ma klong chen gyi rab 'byams/__/mtshan thos pas srid dang zhi ba yi 'jigs 'phrog/__mgon khyed ni bdag gi snying dbus su bzhugs nas/__/mi nga yi gzung 'dzin 'khrul pa 'di gtor te/__/dbyings rig pa'i ye shes rtsal kha ni rgyas nas/__/rje khyed dang mnyam par byin gyis rang rlobs shig/__mi nga la 'brel ba'i sems can gyi gtso byas/__/khams gsum gyi 'gro rnams sdug bsngal las grol zhing /__/nub bde ldan zhing sogs dag pa ru drongs nas/__/'khor ba 'di dong nas sprugs nus zhig zhu'o/__/ces pa'ang sa glang rgyal zla'i dus dran mchod par pad+ma ye shes rdo rjes gsol ba btab pa dge'o//___//

Footnotes

Other Information