ཨ་ཧོ། རང་རིག་འོད་གསལ་དབུ་མ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title a ho/ rang rig 'od gsal dbu ma yi grong khyer sogs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 49, Pages 484-485 (Folios 35b4 to 36a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. a ho rang rig 'od gsal dbu ma yi grong khyer sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 484-485. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས་སོ།།

ces pa'ang rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyis so//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཨ་ཧོ། རང་རིག་འོད་གསལ་དབུ་མ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར། །རིག་སྟོང་ཕ་རྒོད་པད་འབྱུང་དེ་བཞུགས་ཡོད། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་རྟག་པ་རུ་གཟིགས་མཛོད། །བུ་ཧྲུལ་ང་ལ་བྱིན་རླབས་ཞིག་སྩོལ་མཛོད། །རང་བྱུང་གཉུག་མའི་ཤེས་རིག་ནི་ཟང་མ། །མ་བཅོས་སོ་མ་ཀ་དག་གི་ངོ་བོ། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་གྱི་གཏིང་གདང་། །ཡེ་ནས་ལྷུན་རྫོགས་བྱ་རྩོལ་དང་བྲལ་བའི། །གདོད་མའི་མགོན་པོ་རང་ཆས་སུ་བཞུགས་སོ། །ཨ་ཧོཿརང་རིག་བླ་མ་ཆོས་སྐུ་ཡི་ངོ་བོ། །རང་གདང་འགགས་མེད་ཞི་ཁྲོ་ཡི་ཚོམ་བུ། །རིག་རྩལ་མ་འགགས་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ། །རིག་པའི་རང་ཆས་སུ་བཞུགས་པས་སྐྱིད་དོ། །དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་རང་སྣང་གི་བཀོད་པ། །རྟོགས་ན་དངོས་གྲུབ་མ་རྟོགས་ན་འདྲེར་སྣང་། །དོན་ལ་མ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་མ། །ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་ཞེན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། །རང་གྲོལ་བུ་ཡང་བློ་བདེ་ང་སྐྱིད་དོ། །གཏད་མེད་རྒྱལ་པོ་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། །གང་ཤར་འཛིན་མེད་ཉམས་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ། །དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་ཡི་དུས་ཆེན། །གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དབྱངས་གི་རོལ་མོ། །འདིས་ཀྱང་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སུ་ཤོག་ཅིག །ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས་སོ།། །།
[edit]

!_a ho/__rang rig 'od gsal dbu ma yi grong khyer/__/rig stong pha rgod pad 'byung de bzhugs yod/__/ye shes spyan gyis rtag pa ru gzigs mdzod/__/bu hrul nga la byin rlabs zhig stsol mdzod/__/rang byung gnyug ma'i shes rig ni zang ma/__/ma bcos so ma ka dag gi ngo bo/__/rang bzhin lhun grub 'od gsal gyi gting gdang /__/ye nas lhun rdzogs bya rtsol dang bral ba'i/__/gdod ma'i mgon po rang chas su bzhugs so/__/a hoHrang rig bla ma chos sku yi ngo bo/__/rang gdang 'gags med zhi khro yi tshom bu/__/rig rtsal ma 'gags dpa' bo dang mkha' 'gro/__/rig pa'i rang chas su bzhugs pas skyid do/__/dngos grub phrin las rang snang gi bkod pa/__/rtogs na dngos grub ma rtogs na 'drer snang /__/don la ma grub ye shes kyi sgyu ma/__/cir yang 'char zhing zhen med kyi rnal 'byor/__/rang grol bu yang blo bde nga skyid do/__/gtad med rgyal po blo gros kyi rnal 'byor/__/gang shar 'dzin med nyams dbyangs kyi mchod pa/__/dus kyi rgyal po mkha' 'gro yi dus chen/__/grags stong rdo rje'i glu dbyangs gi rol mo/__/'dis kyang 'khor ba dong sprugs su shog cig/__ces pa'ang rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyis so//___//

Footnotes

Other Information