ཕ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ཁྱེད་མཁྱེན་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title pha bla ma rdo rje 'chang blo gter dbang po khyed mkhyen sogs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 46, Pages 480-481 (Folios 33b4 to 34a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ ('jam dbyangs blo gter dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. pha bla ma rdo rje 'chang blo gter dbang po khyed mkhyen sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 480-481. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/lament-to-loter-wangpo
Colophon

།ཅེས་ས་བྱི་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་སྣང་བ་སྐྱོ་མུན་ནེ་བའི་ངང་གདུང་དབྱངས་སུ་བྲིས་པའོ།།

/ces sa byi rgyal zla'i tshes nyer brgyad snang ba skyo mun ne ba'i ngang gdung dbyangs su bris pa'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཕ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །མི་ལས་ངན་བདག་ལ་ད་ལྟ་རང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག། བུ་འཁྲུལ་རྟོག་ངན་པས་བསླད་གྱུར་ནས། །རྗེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མ་མཇལ། །དུས་ཐ་ན་རྨི་ལམ་ཙམ་དུའང་། །མགོན་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་མེད་པ་འདི། །བདག་ལས་ངན་སྡིག་པ་ཆེ་བ་འདྲ། །རྗེ་ཁྱེད་ལ་ཁ་ཞེ་མེད་པ་ཡི། །སྙིང་དད་པ་མོས་གུས་གཏིང་ནས་ཡོད། །ཁ་ཙམ་དུ་མིན་སྙམ་དྲན་གྱུར་ཀྱང་། །རྗེའི་ཞལ་མ་བསྟན་དང་གསུང་མ་ཐོས་པ་འདི། །མི་ངའི་རྒྱུད་དད་པ་གཏིང་ཚུགས་མེད་པ་འདྲ། །ང་ལ་མི་ཡི་བླ་མ་མང་ཡོད་ཀྱང་། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་རྣམ་པ་ལྔ། །དེའི་ནང་གི་གཙུག་གི་རྒྱན་ཅིག་པུ། །ཕ་བླ་མ་ཁྱེད་ལས་གཞན་ན་མེད། །རྗེ་ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དྲན་ཙ་ན། །བཟོད་རླག་མེད་པའི་མཆི་མས་གདུང་། །མཚན་བརྗོད་ན་དད་པའི་ཡུས་ཀྱི་བསྣངས། །ཚུལ་དེ་ལ་དགོངས་ནས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །སློབ་བུ་ལས་ངན་གྱི་དབང་དུ་མ་གཏོང་ཤིག། རྗེ་ཡི་གསང་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བ་ལ། །དུས་རྒྱུན་དུ་སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཤགས། །དག་ཚང་གི་གནང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དུས་རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་སྙིང་དབུས་སུ། །སྒོམ་ནས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་འདེབས། །བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་མཛོད། །ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་ཆེན་སྦར་དུ་གསོལ། །རྟེན་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིའི་འགྲོས་བཞི་ཐིམ། །དཔལ་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་ཤོག། ཕ་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་མཁྱེན། །རྗེ་ཁྱེད་དང་འབྲལ་མེད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་ས་བྱི་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་སྣང་བ་སྐྱོ་མུན་ནེ་བའི་ངང་གདུང་དབྱངས་སུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

!_pha bla ma rdo rje 'chang blo gter dbang po khyed mkhyen no/__/mi las ngan bdag la da lta rang thugs rjes gzigs shig/__bu 'khrul rtog ngan pas bslad gyur nas/__/rje khyed kyi ye shes sku ma mjal/__/dus tha na rmi lam tsam du'ang /__/mgon khyod kyi zhal mthong med pa 'di/__/bdag las ngan sdig pa che ba 'dra/__/rje khyed la kha zhe med pa yi/__/snying dad pa mos gus gting nas yod/__/kha tsam du min snyam dran gyur kyang /__/rje'i zhal ma bstan dang gsung ma thos pa 'di/__/mi nga'i rgyud dad pa gting tshugs med pa 'dra/__/nga la mi yi bla ma mang yod kyang /__/bka' drin che ba rnam pa lnga/__/de'i nang gi gtsug gi rgyan cig pu/__/pha bla ma khyed las gzhan na med/__/rje khyed kyi rnam thar dran tsa na/__/bzod rlag med pa'i mchi mas gdung /__/mtshan brjod na dad pa'i yus kyi bsnangs/__/tshul de la dgongs nas thugs rjes gzigs/__/slob bu las ngan gyi dbang du ma gtong shig/__rje yi gsang gsum gyi dam tshig dang 'gal ba la/__/dus rgyun du snying nas 'gyod pas bshags/__/dag tshang gi gnang ba stsal du gsol/__/dus rtag pa rgyun du snying dbus su/__/sgom nas gsol ba rtse gcig 'debs/__/bdag gi rgyud byin gyis rlobs par mdzod/__/nyams rtogs kyi rtsal chen sbar du gsol/__/rten dkyil 'khor bzhi'i 'gros bzhi thim/__/dpal sku bzhi'i dbang phyug thob par shog/__pha rje btsun rdo rje 'chang dbang mkhyen/__/rje khyed dang 'bral med byin gyis rlobs/__/ces sa byi rgyal zla'i tshes nyer brgyad snang ba skyo mun ne ba'i ngang gdung dbyangs su bris pa'o//___//

Footnotes

Other Information