ཀྱེ་ཧོ། གང་གི་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་སྣང་ན་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title kye ho/ gang gi rang bzhin thugs rje'i zla snang na sogs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 45, Pages 478-480 (Folios 32b2 to 33b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kye ho gang gi rang bzhin thugs rje'i zla snang na sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 478-480. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

།ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/chos kyi blo gros pas so//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཀྱེ་ཧོ། གང་གི་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་སྣང་ནི། །དྭངས་བའི་ཆུ་ལ་སྒྲིབ་མེད་འཆར་ན་ཡང་། །མི་བསྲུན་སྐྱེ་བོས་རབ་ཏུ་དཀྲུག་པ་ན། །རི་བོང་ཅན་ཡང་ནུབ་རིའི་ཕག་ལ་གཞོལ། །ལྷ་དང་བླ་མའི་ཞལ་བཟང་བལྟ་བའི་ཕྱིར། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་གཉན་པོ་བླངས་བ་ཡང་། །སོ་སོར་འབྲལ་བ་དུས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཤིས། །ཀྱེ་མ་མ་གྲང་ཁྲོད་གནས་བྱིས་པ་འགས། །ཡིད་ཀྱི་ཁ་ཆུས་དམར་པོར་འཆིང་བ་ལས། །བཟང་པོར་སྤྱོད་དང་འགྲོག་པའི་སྐལ་བ་ནི། །རུས་སྦལ་སྤུ་ཡི་ནམ་མཁར་ཐགས་སུ་བཏགས། །ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་སྒྲིབ་མེད་རྟག་གཟིགས་ལ། །སྲེད་པའི་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་བདག་འདྲ་ལ། །ཐུགས་རྗེ་བསིལ་བའི་ཆབ་ཀྱིས་བརླན་པར་མཛོད། །ཕན་པར་སྨྲས་ཀྱང་ལོག་པར་སེམས་པ་ཡི། །སྐྱེ་བོ་ངན་པ་སྦྲུལ་གདུག་དང་འདྲ་བའི། །ཇི་ཙམ་བསྙེན་ཀྱང་ཕྱིར་ཕྱིར་རྒྱང་བསྲིང་བ། །དེ་འདྲའི་སྡིག་གྲོགས་རིང་དུ་སྤངས་བར་ཤོག། སུ་དང་འགྲོག་ཀྱང་ཆགས་སྡང་འཕེལ་བའི་གཞི། །གང་དུ་གནས་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་བདུད་མོས་བསླུས། །ད་ནི་དབེན་པའི་གནས་བཟང་བསྟེན་བྱས་ནས། །བརྩོན་པས་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ཡི་རང་གཟུགས། །དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་བླ་མ་རང་མཁྱེན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་བདག་ཅག་ལས་ངན་ལ་གཟིགས་ཤིག། སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་ད་ལྟ་རང་སྐྱོབས་མཛོད། ཨ་ཧོ་ཡེ། ཚེ་སྲོག་མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་དང་མཚུངས་ཏེ། །ད་ལྟ་ཡོད་ཀྱང་གློག་བཞིན་མྱུར་དུ་ནི་འཇིག་པའི། །ཕྱི་ལ་བསམ་ན་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན། །བྱ་དཀའ་དོན་ཆུང་བྱེ་མའི་ཁང་བུ་དང་འདྲ་བ། །ཟིན་དང་འགྲུབ་དུས་མེད་པའི་ལས་ངན་བདག་སྐྱོབས་ཤིག། སྟོན་ཀའི་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་དགྲ་གཉེན་ནི་ངེས་མེད། །ལུས་འདི་གཅེས་པར་བསྐྱང་ཡང་སྐད་ཅིག་ཙམ་མི་སྡོད། །འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་དགྲ་སྟྭས་བཅོམ་པ་ལ་ཉེའོ། །ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་འཕོ་འགྱུར་འཕེལ་འགྲིབ་ལ་ལྟོས་དང་། །གཉེན་དང་ཉེ་དུ་བར་མའི་སེམས་ཅན་དང་འདྲའོ། །སྐྱེ་ཤི་དར་རྒུད་བདེ་སྡུག་འཕོ་འགྱུར་ལ་བསམ་ན། །རྟག་ཅིང་བརྟན་པ་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་ཞིག་ནི་མི་འདུག། རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་། །ཕྱི་མའི་ལམ་དུ་ཁབ་ཅིག་ཁྱེར་དབང་ནི་མེད་དོ། །འདོད་པས་གསོག་སྲུང་སྙིང་པོ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །མི་འཆི་སྡོད་གྲབས་བྱེད་པའི་སྙིང་མེད་ཀྱི་བླུན་པོ། །རང་མགོ་རང་གིས་གཡོགས་པའི་མདོ་མེད་ཀྱི་དྲེད་པོ། །བདག་ནི་སྐྱབས་དང་མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཉམ་ཐག། འདི་ལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་གཟིགས་མཛོད། །འཁོར་བ་དགྲ་རུ་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག། ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་དབང་ཆེན་བསྐུར་ཐོབ་དང་བྲལ་བ། །མངོན་སུམ་ཐོབ་ནས་འཁྲུལ་པ་རུ་ལོགས་སུ་གྱུར་ཏེ། །གདོད་མའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་བྱིན༴ །མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རང་མཁྱེན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

!_kye ho/__gang gi rang bzhin thugs rje'i zla snang ni/__/dwangs ba'i chu la sgrib med 'char na yang /__/mi bsrun skye bos rab tu dkrug pa na/__/ri bong can yang nub ri'i phag la gzhol/__/lha dang bla ma'i zhal bzang blta ba'i phyir/__/deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar/__/rdo rje'i g.yar dam gnyan po blangs ba yang /__/so sor 'bral ba dus kyi rang bzhin gshis/__/kye ma ma grang khrod gnas byis pa 'gas/__/yid kyi kha chus dmar por 'ching ba las/__/bzang por spyod dang 'grog pa'i skal ba ni/__/rus sbal spu yi nam mkhar thags su btags/__/chags dang bral ba rgyal dang rgyal ba'i sras/__/ye shes spyan gyis sgrib med rtag gzigs la/__/sred pa'i 'ching ba kun ldan bdag 'dra la/__/thugs rje bsil ba'i chab kyis brlan par mdzod/__/phan par smras kyang log par sems pa yi/__/skye bo ngan pa sbrul gdug dang 'dra ba'i/__/ji tsam bsnyen kyang phyir phyir rgyang bsring ba/__/de 'dra'i sdig grogs ring du spangs bar shog/__su dang 'grog kyang chags sdang 'phel ba'i gzhi/__/gang du gnas kyang chos brgyad bdud mos bslus/__/da ni dben pa'i gnas bzang bsten byas nas/__/brtson pas sgrub la gzhol bar byin gyis rlobs/__/dus gsum rgyal ba kun gyi mkhyen brtse yi rang gzugs/__/dran pas srid zhi'i gdung sel bla ma rang mkhyen no/__/ye shes spyan gyis bdag cag las ngan la gzigs shig/__srid zhi'i 'jigs pa kun las da lta rang skyobs mdzod/__a ho ye/__tshe srog mi rtag sgyu ma'i dpe brgyad dang mtshungs te/__/da lta yod kyang glog bzhin myur du ni 'jig pa'i/__/phyi la bsam na 'khor ba sdug bsngal gyi rang bzhin/__/bya dka' don chung bye ma'i khang bu dang 'dra ba/__/zin dang 'grub dus med pa'i las ngan bdag skyobs shig/__ston ka'i nam mkha' dang mtshungs dgra gnyen ni nges med/__/lus 'di gces par bskyang yang skad cig tsam mi sdod/__/'chi bdag gshin rje'i dgra s+t+was bcom pa la nye'o/__/nam zla dus bzhi'i 'pho 'gyur 'phel 'grib la ltos dang /__/gnyen dang nye du bar ma'i sems can dang 'dra'o/__/skye shi dar rgud bde sdug 'pho 'gyur la bsam na/__/rtag cing brtan pa rdul phran tsam zhig ni mi 'dug/__rnam thos bu yi dpal 'byor longs spyod tsam yod kyang /__/phyi ma'i lam du khab cig khyer dbang ni med do/__/'dod pas gsog srung snying po cung zad kyang med do/__/mi 'chi sdod grabs byed pa'i snying med kyi blun po/__/rang mgo rang gis g.yogs pa'i mdo med kyi dred po/__/bdag ni skyabs dang mgon med sdug bsngal gyi nyam thag/__'di la dpal ldan bla ma'i thugs rje yis gzigs mdzod/__/'khor ba dgra ru mthong bar byin gyis rang rlobs shig/__ye shes rig pa'i dbang chen bskur thob dang bral ba/__/mngon sum thob nas 'khrul pa ru logs su gyur te/__/gdod ma'i gnas lugs rtogs pa byin=__/mkhyen no mkhyen no dpal ldan bla ma rang mkhyen no/__/chos kyi blo gros pas so//___//

Footnotes

Other Information