ཨ་ཧོཿ ལྔ་ལྡན་འཇའ་ཟེར་འཁྲིགས་པའི་འོད་ཁྱིམ་གྱི་ཀློང་ན་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title a hoH lnga ldan 'ja' zer 'khrigs pa'i 'od khyim gyi klong na sogs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 44, Pages 477-478 (Folios 32a1 to 32b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. a hoH lnga ldan 'ja' zer 'khrigs pa'i 'od khyim gyi klong na sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 477-478. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

།ཟླ་༣ཚེས་༡༡ལའོ།།

/zla 3tshes 11la'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཨ་ཧོཿ ལྔ་ལྡན་འཇའ་ཟེར་འཁྲིགས་པའི་འོད་ཁྱིམ་གྱི་ཀློང་ན། །ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དེ་བཞུགས་ཡོད། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་གཟུགས་པད་འབྱུང་དེ་མཁྱེན་ནོ། །བུ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་བརྩེ་བས་ད་ལྟར་རང་གཟིགས་ཤིག། ང་ཡི་སྐྱབས་གཅིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །ཕ་གཅིག་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཌཱ་ཀཱི་ཡི་ཚོགས་རྗེ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་རོལ་ནི་ཚད་མེད། །རྡོ་རྗེའི་གསུངས་དབྱངས་ཆོས་སྒྲ་དིར་དིར་དུ་སྒྲོགས་བཞིན། །འོད་གསལ་དགོངས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྦུབས་ནས། །བདག་གི་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཞིག་ཕོབས་མཛོད། །ང་ཡི་འཁྲུལ་སྣང་ཀ་དག་ཆོས་ཟད་དུ་བསྐྱེལ་ཐོངས། །རང་སྣང་རོལ་པ་དཔལ་རི་པདྨ་ཡི་ཞིང་ཁམས། །རང་བྱུང་རིག་པ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞུགས་ཡོད། །པདྨ་བཛྲ་བདེ་མཆོག་སྒྱུ་མ་ཡི་གར་གྱི། །ས་གསུམ་ཀུན་ཁྱབ་ལྔ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སུ་འབར་བ། །བརྟན་གཡོ་གདོད་ནས་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ནི་མངོན་སྣང་། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པ་རུ་ཁྱབ་པའི། །འདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་རྣམ་འཕྲུལ་ཕྲིན་ལས་ནི་འཛད་མེད། །ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་དེ༴ །ཨ་ཧོཿངོ་མཚར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱོར་བས། །གསང་གསུམ་བྱིན་བརླབས་ནུས་མཐུ་དབང་མེད་དུ་བཀུག་སྟེ། །བདག་ལ་བསྟིམ་པས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དང་དབྱེར་མེད། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་ཞུའོ། །ཟླ་༣ཚེས་༡༡ལའོ།། །།
[edit]

!_a hoH lnga ldan 'ja' zer 'khrigs pa'i 'od khyim gyi klong na/__/lhun grub rig 'dzin o rgyan chen po de bzhugs yod/__/rtsa gsum rgya mtsho'i spyi gzugs pad 'byung de mkhyen no/__/bu la thugs rje'i brtse bas da ltar rang gzigs shig/__nga yi skyabs gcig mtsho skyes rdo rje de mkhyen no/__/pha gcig ma hA gu ru DA kI yi tshogs rje/__/ye shes sku yi phyag rgya'i rnam rol ni tshad med/__/rdo rje'i gsungs dbyangs chos sgra dir dir du sgrogs bzhin/__/'od gsal dgongs pa mkha' khyab lhun grub kyi sbubs nas/__/bdag gi sgo gsum rdo rje'i byin chen zhig phobs mdzod/__/nga yi 'khrul snang ka dag chos zad du bskyel thongs/__/rang snang rol pa dpal ri pad+ma yi zhing khams/__/rang byung rig pa bde chen rgyal po de bzhugs yod/__/pad+ma badz+ra bde mchog sgyu ma yi gar gyi/__/sa gsum kun khyab lnga ldan ye shes su 'bar ba/__/brtan g.yo gdod nas dang po'i sangs rgyas ni mngon snang /__/sku dang zhing khams chos dbyings rgyas pa ru khyab pa'i/__/'dul bya 'dul byed rnam 'phrul phrin las ni 'dzad med/__/kun khyab kun bzang pad+ma 'byung gnas de=__/a hoHngo mtshar thugs kyi thig le'i bsnyen sgrub kyi sbyor bas/__/gsang gsum byin brlabs nus mthu dbang med du bkug ste/__/bdag la bstim pas snang srid zil gnon dang dbyer med/__/tshe 'di nyid la 'grub pa'i dngos grub zhig zhu'o/__/zla 3tshes 11la'o//___//

Footnotes

Other Information