JKCL-KABUM-04-NGA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བླ་རྣལ་ཉུང་ངུ་།
Wylie title rje btsun thams cad mkhyen pa'i bla rnal nyung ngu JKCL-KABUM-04-NGA-025.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 4, Text 25, Pages 139-141 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཙོང་ཁ་པ་ (tsong kha pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje btsun thams cad mkhyen pa'i bla rnal nyung ngu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 4: 139-141. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/short-tsongkhapa-guru-yoga
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་ཁྱི་ལོའི་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་དགུ་ལ་ཡིད་ངོར་འཆར་བཞིན་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆས་བྲིས་པའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། བྷ་ཝནྟུ། ཤུ་བྷཾ།།

/ces pa'ang sa khyi lo'i snron zla'i tshes dgu la yid ngor 'char bzhin 'jam dpal dga' ba'i go chas bris pa'o/__/sarba dA mang+ga laM/__b+ha wan+tu/__shu b+haM//

[edit]
རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བླ་རྣལ་ཉུང་ངུ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་མཱ་ཏི་བྷ་དྲ་ཀཱིརྟི་ཡེ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུའི་ཚུལ་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་པས། གནས་ཁང་ཕྱག་དར་དང་རྒྱན་གྱིས་བཀོད། མཆོད་པ་གཡོ་བ་མེད་པར་བཤམས། བདེ་བའི་སྟན་ལ་རླུང་རྣལ་དུ་དབབ། ངེས་འབྱུང་གི་བློ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བློ་བཞག་ནས། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་སེམས་དང་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་དག་པའི་ངང་། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བློ་བཟང་གྲགས། །སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད། །དགའ་ལྡན་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གཞལ་ཡས་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་པར་གཤེགས། །གསང་གསུམ་གཟི་བརྗིད་མཚུངས་མེད་དཔལ་དུ་འབར། །དགྱེས་བཞིན་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་ལུས་ཞིང་རྡུལ་མཉམ་པར་རབ་སྤྲུལ་ནས། །སྒོ་གསུམ་རབ་གུས་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་བའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །བདག་གཞན་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་རྣམས། །ཀུན་བཟང་རྣམ་རོལ་མཎྜལ་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཚོགས་རྫོགས་སྒྲིབ་བྱང་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ། །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟག་ཏུ་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །བདག་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ །ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱིན༴ །སེམས་ཅན་ཕ་མར་ཤེས་པར་བྱིན༴ །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ །བདག་གཞན་བརྗེ་བར་ནུས་པར་བྱིན༴ །བདག་བས་གཞན་གཅེས་འབྱོང་བར་བྱིན༴ །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ །ཡང་དག་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་བྱིན༴ །གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འབྱུང་བར་བྱིན༴ །བདུད་སྡེའི་དཔུང་ཚོགས་གཞོམ་པར་བྱིན༴ །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྐུ་སྔགས་དང་། །ཕྱག་མཚན་འཕྲོས་པས་རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ། །དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ། །འཁོར་རྣམས་འོད་ཞུ་རྗེ་བཙུན་བླ་མར་ཐིམ། །བླ་མ་དགྱེས་བཞིན་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས། །སྙིང་དབུས་པད་དཀར་བཞད་པའི་ཟེའུ་འབྲུ། །ཟླ་བའི་སྟེང་ན་དགྱེས་བཞིན་བཞུགས་པར་གྱུར། །ཐུགས་ཀར་འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་ནི། །རལ་གྲི་གླེགས་བམ་འཛིན་པ་ཡི། །ཐུགས་དབུས་དྷཱིཿཡིག་གསེར་མདོག་ལ། །སེམས་གཏད་ཨ་ར་པ་ཙ་བཟླ། །ཐུན་མཐར་དགེ་བསྔོ་ཤིས་བརྗོད་བྱ། །ཅེས་པའང་ས་ཁྱི་ལོའི་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་དགུ་ལ་ཡིད་ངོར་འཆར་བཞིན་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆས་བྲིས་པའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། བྷ་ཝནྟུ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

rje btsun thams cad mkhyen pa'i bla rnal nyung ngu bzhugs so/__/na mo many+dzu shrI mA ti b+ha dra kIrti ye/__bla ma'i rnal 'byor nyung ngu'i tshul du nyams su blang bar 'dod pas/__gnas khang phyag dar dang rgyan gyis bkod/__mchod pa g.yo ba med par bshams/__bde ba'i stan la rlung rnal du dbab/__nges 'byung gi blo dang byang chub kyi sems la yun ring du blo bzhag nas/__sangs rgyas chos tshogs kyi skyabs sems dang tshad med bzhi bsgom/__snod bcud thams cad rang bzhin dag pa'i ngang /__/mdun gyi nam mkhar mchod sprin rgya mtsho'i dbus/__/rin chen seng khri pad zla'i gdan steng du/__/chos kyi rgyal po kun mkhyen blo bzang grags/__/sras dang slob mar bcas pa'i tshogs thams cad/__/dga' ldan yid dga' chos 'dzin gzhal yas nas/__/rdzu 'phrul chen po'i stobs kyis mngon par gshegs/__/gsang gsum gzi brjid mtshungs med dpal du 'bar/__/dgyes bzhin byin gyis rlobs phyir bzhugs su gsol/__/bdag lus zhing rdul mnyam par rab sprul nas/__/sgo gsum rab gus dad pas phyag 'tshal lo/__/dngos bshams gzungs rig mos stobs kyis sprul ba'i/__/mchod tshogs kun 'bul sdig ltung thams cad bshags/__/dge la yi rang chos 'khor bskor bar bskul/__/mya ngan mi 'da' bzhugs par gsol ba 'debs/__/'dis mtshon dge ba byang chub chen por bsngo/__/bdag gzhan lus dang longs spyod dge tshogs rnams/__/kun bzang rnam rol maN+Dal mchod pa'i sprin/__/rab 'byams nam mkha'i mthar thug bkang ste 'bul/__/tshogs rdzogs sgrib byang sku gnyis thob par shog__/dmigs med brtse ba'i gter chen spyan ras gzigs/__/dri med mkhyen pa'i dbang po 'jam pa'i dbyangs/__/bdud dpung ma lus 'joms mdzad gsang ba'i bdag__/gangs can mkhas pa'i gtsug rgyan tsong kha pa/__/blo bzang grags pa'i zhabs la gsol ba 'debs/__/rtag tu bdag la byin gyis brlab tu gsol/__/bdag rgyud chos dang 'dres par byin gyis rlobs/__/srid las nges 'byung skye bar byin=__/tshul khrims yongs su dag par byin=__/sems can pha mar shes par byin=__/byams dang snying rje skye bar byin=__/bdag gzhan brje bar nus par byin=__/bdag bas gzhan gces 'byong bar byin=__/byang chub sems mchog skye bar byin=__/yang dag lta ba rtogs par byin=__/gzhan phan mtha' yas 'byung bar byin=__/bdud sde'i dpung tshogs gzhom par byin=__/sangs rgyas bstan pa rgyas par byin gyis rlobs/__/bla ma'i sku gsung thugs las sku sngags dang /__/phyag mtshan 'phros pas rang gi gnas gsum thim/__/dbang dang byin rlabs dngos grub thob par bsam/__/'khor rnams 'od zhu rje btsun bla mar thim/__/bla ma dgyes bzhin rang gi tshangs bug nas/__/snying dbus pad dkar bzhad pa'i ze'u 'bru/__/zla ba'i steng na dgyes bzhin bzhugs par gyur/__/thugs kar 'jam dpal dkar po ni/__/ral gri glegs bam 'dzin pa yi/__/thugs dbus d+hIHyig gser mdog la/__/sems gtad a ra pa tsa bzla/__/thun mthar dge bsngo shis brjod bya/__/ces pa'ang sa khyi lo'i snron zla'i tshes dgu la yid ngor 'char bzhin 'jam dpal dga' ba'i go chas bris pa'o/__/sarba dA mang+ga laM/__b+ha wan+tu/__shu b+haM//____//

Footnotes

Other Information