JKCL-KABUM-04-NGA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གངས་ཅན་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུའི་ཆར་འབེབས།
Wylie title gangs can 'jam dbyangs rnam gsum gyi bla ma'i rnal 'byor mkhyen brtse nus mthu'i char 'bebs JKCL-KABUM-04-NGA-026.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 4, Text 26, Pages 143-149 (Folios 1a1 to 4a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཙོང་ཁ་པ་, ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་, ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ (tsong kha pa, Klong chen pa, sa skya paN+Di ta)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gangs can 'jam dbyangs rnam gsum gyi bla ma'i rnal 'byor mkhyen brtse nus mthu'i char 'bebs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 4: 143-149. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/three-manjughoshas-of-tibet-guru-yoga
Colophon

།ཅེས་པའང་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ར་མགོ་མཆོག་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ནས་གནང་སྐྱེས་དང་བཅས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེའམ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་གཟིམ་སྐྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang lung rigs smra ba'i dbang phyug ra mgo mchog sprul bkra shis rnam rgyal nas gnang skyes dang bcas 'di ltar bris zhes gsung bskul gnang bas mtshams sbyar te gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ge'am 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen po'i gzim skyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris pa 'dis kyang ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །གངས་ཅན་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་ར་ཝེ། གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་དབང་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ཡི། །རྣམ་རོལ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་རྣམ་གསུམ་གྱི། །ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུར་དབྱེ། དེ་ལ་བྷོ་ཏྲའི་ལྗོངས་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་པའི་མཛད་ཕྲིན་ཟླ་མེད་ཅིང་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་པོས་ལོག་སྨྲའི་ཝ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཞུམ་པར་མཛད་པ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ཆེན་རྣམ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་པས་སྔོན་འགྲོ་ངེས་འབྱུང་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བློ་ཡུན་རིང་དུ་བཞག་སྟེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞུགས་པར་མོས་ཏེ། བདག་སོགས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ལ། །མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཐུགས་རྗེས་གཟུང་དུ་གསོལ། གྲངས་ཅི་ནུས་དང་། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཕ་མས་གཙོར་བྱས་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་རྣམས། །རིགས་དྲུག་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་ནས། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར། །ཟབ་མོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་བླངས་བགྱི། །ལན་གསུམ། དངོས་གཞི་ཚོགས་རྟེན་གསལ་བཏབ་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨདྨ་ཀོ྅་ཧཾ། གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་རུ། །འཇའ་འོད་ཟེར་ཐིག་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ཆེན་པོར། །རྩ་བའི་བླ་མ་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་གཟུགས། །དབུས་སུ་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །གསང་བའི་བདག་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ། །དཀར་གསལ་ཕྱག་གཉིས་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་བཀབ། །པདྨའི་ལྕུགས་ཕྲན་གྱེས་པའི་གཡས་ཀྱི་སྟེང་། །གླེགས་བམ་རལ་གྲི་གཡོན་སྟེང་རྡོར་དྲིལ་འཛིན། །གཡས་སུ་པད་དཀར་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། །ཞི་འཛུམ་ཆོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་རལ་གླེགས་འཛིན། །གཡོན་དུ་སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་གྲགས། །ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འཁོར་ཀླུ་ཤིང་རལ་པོད་བསྣམས། །གསུམ་ཀ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་མཛེས་པར་བཀླུབས། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་སྐྲུང་དྲང་པོར་བཞུགས། །རང་རིགས་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་དག་གིས་མཛེས། །གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས། །འོད་འཕྲོས་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ལུས་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ། ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་སྤྱི་གཟུགས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །ཞིང་རྡུལ་གྲངས་མཉམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདག་པོས་བཟུང་དང་མ་བཟུང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མཆོད། །ཐོག་མེད་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཚོགས། །གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མི་འཆབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །སྐྱེ་འཕགས་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བའི་ཆོས་ཀུན་ལ། །ཕྲག་དོག་མེད་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །མྱ་ངན་འདའ་བར་བཞེད་པ་གང་སུ་དག །མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས། །བླ་མེད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་སོགས་ཅི་ནུས་དང་། མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་མོས་གུས་ཀྱི་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ། དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཅན་རྣམས་དང་། བསྡུ་ན། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་འབྱམས་སུ་ཀླས། །ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱོགས་མེད་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་ཤིང་། །འགྲོ་ཀུན་དགེ་ལེགས་སྒྲུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བསམ་ཡས་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་སྟོབས་མངའ་བ། །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་འདུལ་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོར་རྟེན་བཅས་ཤིང་། །ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་རང་དབང་བསྒྱུར། །རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བདག །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཅི་ནུས་དང་། མཚན་སྔགས་བཟླ་བར་སྤྲོ་ན། ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་བི་མ་ལ་རསྨི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་ཨཱ་ནནྡ་དྷྭ་ཛ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཀཱིརྟི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་སོ་སོར་ཅི་ནུས་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་ཀྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། རྗེས་དབང་བླང་བ་ནི། གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཛིན་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་གྲགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །ཞེས་པས་གསོལ་བཏབ་ཀུན་མཁྱེན་ཐུགས་ཀ་ནས། །འོད་འཕྲོས་འཁོར་གཉིས་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་བསྡུས། །བླ་མའི་དཔྲལ་བའི་ཨོཾ་ལས་འོད་དཀར་པོ། །རང་གི་སྤྱི་བོར་ཐིམ་ཞིང་བུམ་དབང་ཐོབ། །ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་དག་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། །བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པར་དབང་ཞིང་ས་བརྒྱད་ནོན། །འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། །བླ་མའི་མགྲིན་པའི་ཨཱཿལས་འོད་དམར་པོ། །རང་གི་མགྲིན་པར་ཐིམ་ཞིང་གསང་དབང་ཐོབ། །ངག་གི་སྒྲིབ་དག་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། །རླུང་དང་གཏུམ་མོ་བསྒོམ་ཞིང་ས་དགུ་ནོན། །འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། །བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་སྔོན་པོ། །རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་ཞིང་ཤེར་དབང་ཐོབ། །ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་དག་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། །ཕོ་ཉའི་ལམ་བསྒོམ་ས་ནི་བཅུ་གཅིག་ནོན། །འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། །བླ་མའི་གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་དུས་ཅིག་འཕྲོས། །རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་ཞིང་ཚིག་དབང་ཐོབ། །ཀུན་གཞིའི་སྒྲིབ་དག་ཡེ་ཤེས་བྱིན་རླབས་ཞུགས། །རྡོ་རྗེའི་རྦ་རླབས་བསྒོམ་ཞིང་འབྲས་ས་ནོན། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། །མཐར་ནི་བླ་མ་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་པའི། །གོང་བུར་གྱུར་ཏེ་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས། །སྙིང་གར་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པ་དེ་ཉིད་མོད། །བློ་འདས་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་བལྟ། །ཞེས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། སྣང་བ་ཀུན་རྫོབ་ཕྱི་ཡི་བླ་མ་དང་། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ནང་གི་བླ་མ་དང་། །རིག་སྟོང་འོད་གསལ་གསང་བའི་བླ་མ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སོགས་ཀྱི་བསྔོ་སྨོན་དང་། སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་ལམ་ཁྱེར་ཟབ་མོས་དུས་འདའ་བར་བྱའོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པའི་ལམ། །མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ཉིང་ཁུའི་བཅུད། །ཟབ་མོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདིས། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ར་མགོ་མཆོག་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ནས་གནང་སྐྱེས་དང་བཅས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེའམ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་གཟིམ་སྐྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/gangs can 'jam dbyangs rnam gsum gyi bla ma'i rnal 'byor mkhyen brtse nus mthu'i char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ra we/__gangs ri'i khrod kyi bstan pa'i shing rta che/__/mkhyen brtse nus dbang rigs gsum sems dpa' yi/__/rnam rol smra ba'i seng+ge rnam gsum gyi/__/lam zab bla ma'i rnal 'byor nyung ngur dbye/__de la b+ho tra'i ljongs 'dir sangs rgyas kyi bstan pa la ston pa gnyis pa'i mdzad phrin zla med cing legs par bshad pa'i seng ge'i sgra chen pos log smra'i wa skyes kyi tshogs rnams zhum par mdzad pa rje btsun bla ma mkhyen pa'i gter chen rnam gsum dril sgrub kyi bla ma'i rnal 'byor nyams su blang bar 'dod pas sngon 'gro nges 'byung dang /__byang chub kyi sems la blo yun ring du bzhag ste mdun gyi nam mkhar skyabs yul rnams mngon sum bzhugs par mos te/__bdag sogs deng nas byang chub snying po'i bar/__/rje btsun bla ma rigs gsum sems dpa' la/__/mi phyed dad pa'i gdung shugs drag po yis/__/skyabs su mchi'o thugs rjes gzung du gsol/__grangs ci nus dang /__sems bskyed pa ni/__pha mas gtsor byas mkha' khyab sems can rnams/__/rigs drug srid pa'i sdug bsngal las sgrol nas/__/rdzogs pa'i byang chub mchog la 'god pa'i phyir/__/zab mo bla ma'i rnal 'byor nyams blangs bgyi/__/lan gsum/__dngos gzhi tshogs rten gsal btab pa ni/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa ad+ma ko\u0f85 haM/__gzung 'dzin chos kun mi dmigs dbyings su thim/__/stong pa'i ngang las mdun gyi nam mkha' ru/__/'ja' 'od zer thig 'khrugs pa'i klong chen por/__/rtsa ba'i bla ma rigs gsum sems dpa'i gzugs/__/dbus su seng khri pad zla'i gdan gyi steng /__/gsang ba'i bdag po kun mkhyen klong chen pa/__/dkar gsal phyag gnyis pus mo'i steng du bkab/__/pad+ma'i lcugs phran gyes pa'i g.yas kyi steng /__/glegs bam ral gri g.yon steng rdor dril 'dzin/__/g.yas su pad dkar zla ba'i gdan steng du/__/'jam dbyangs bla ma sa skya paN+Di ta/__/zhi 'dzum chos 'chad phyag rgya ral glegs 'dzin/__/g.yon du sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng /__/spyan ras gzigs dbang rje btsun blo bzang grags/__/phyag gnyis chos 'khor klu shing ral pod bsnams/__/gsum ka chos gos rnam gsum mdzes par bklubs/__/zhabs gnyis rdo rje'i skyil skrung drang por bzhugs/__/rang rigs dbang rtags cod pan dag gis mdzes/__/gnas gsum yi ge gsum gyis mtshan pa las/__/'od 'phros skyabs yul ma lus spyan drangs thim/__tshogs bsags yan lag bdun pa ni/__ye shes spyi gzugs rje btsun bla ma la/__/zhing rdul grangs mnyam gus pas phyag 'tshal lo/__/bdag pos bzung dang ma bzung mchod pa'i tshogs/__/kun tu bzang po'i ting nge 'dzin gyis mchod/__/thog med bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung tshogs/__/gnong 'gyod drag pos mi 'chab mthol zhing bshags/__/skye 'phags rnams kyi dge ba'i chos kun la/__/phrag dog med par rjes su yi rang ngo /__/mya ngan 'da' bar bzhed pa gang su dag__/mi 'da' rdo rje'i khri la bzhugs su gsol/__/bdag gzhan dus gsum bsags pa'i dge ba rnams/__/bla med rdzogs pa'i byang chub phyir bsngo'o/__/zhes lan gsum sogs ci nus dang /__maN+Dal rgyas bsdus ci rigs phul/__gsol ba 'debs pa ni rje btsun bla ma gsum gyi rnam thar dran bzhin mos gus kyi shugs bskyed de/__dam pa gong ma rnams kyis mdzad pa'i bstod pa gsol 'debs byin rlabs can rnams dang /__bsdu na/__rgyal ba kun gyi ye shes gcig bsdus pa/__/mkhyen rab chos kyi nyi ma 'byams su klas/__/klong chen rab 'byams zhabs la gsol ba 'debs/__/phyogs med shes rab mchog gi dngos grub stsol/__/shes bya thams cad gzigs pa'i spyan yangs shing /__/'gro kun dge legs sgrub pa'i thugs rje can/__/bsam yas phrin las mdzad pa'i stobs mnga' ba/__/'jam mgon bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/__/chos 'dul gser gyi lhun por rten bcas shing /__/thub dbang gnyis pa'i phrin las rang dbang bsgyur/__/rab 'byams shes bya thams cad mkhyen pa'i bdag__/blo bzang grags pa'i zhabs la gsol ba 'debs/__/zhes gsol 'debs ci nus dang /__mtshan sngags bzla bar spro na/__oM AHgu ru bi ma la rasmi sarba sid+d+hi hU~M/__oM AHgu ru A nan+da d+h+wa dza sarba sid+d+hi hU~M/__oM AHgu ru ma ti b+ha dra kIrti sarba sid+d+hi hU~M/__zhes so sor ci nus bzlas pas thugs dam kyi rgyud bskul/__rjes dbang blang ba ni/__gsang ba rgya mtsho'i mdzod 'dzin kun mkhyen rje/__/'jam pa'i dbyangs dngos kun dga' rgyal mtshan dpal/__/snying rje'i dbang phyug rje btsun blo bzang grags/__/gsol ba 'debs so byin rlabs dbang bskur stsol/__/zhes pas gsol btab kun mkhyen thugs ka nas/__/'od 'phros 'khor gnyis gtso bo'i thugs kar bsdus/__/bla ma'i dpral ba'i oM las 'od dkar po/__/rang gi spyi bor thim zhing bum dbang thob/__/lus kyi sgrib dag sku yi byin rlabs zhugs/__/bskyed rim bsgom par dbang zhing sa brgyad non/__/'bras bu sprul sku thob pa'i rten 'brel bsgrigs/__/bla ma'i mgrin pa'i AHlas 'od dmar po/__/rang gi mgrin par thim zhing gsang dbang thob/__/ngag gi sgrib dag gsung gi byin rlabs zhugs/__/rlung dang gtum mo bsgom zhing sa dgu non/__/'bras bu longs sku thob pa'i rten 'brel bsgrigs/__/bla ma'i thugs ka'i hU~M las 'od sngon po/__/rang gi snying gar thim zhing sher dbang thob/__/yid kyi sgrib dag thugs kyi byin rlabs zhugs/__/pho nya'i lam bsgom sa ni bcu gcig non/__/'bras bu chos sku thob pa'i rten 'brel bsgrigs/__/bla ma'i gnas gsum 'od zer dus cig 'phros/__/rang gi gnas gsum thim zhing tshig dbang thob/__/kun gzhi'i sgrib dag ye shes byin rlabs zhugs/__/rdo rje'i rba rlabs bsgom zhing 'bras sa non/__/ngo bo nyid sku thob pa'i rten 'brel bsgrigs/__/mthar ni bla ma 'od zer sna lnga pa'i/__/gong bur gyur te rang gi spyi bo nas/__/snying gar sib kyis thim pa de nyid mod/__/blo 'das 'od gsal chos sku'i rang zhal blta/__/zhes thugs yid bsres la mnyam par bzhag__/thun las ldang ba na/__snang ba kun rdzob phyi yi bla ma dang /__/rtsa rlung thig le nang gi bla ma dang /__/rig stong 'od gsal gsang ba'i bla ma yi/__/rnal 'byor zab mo'i nyams len mthar phyin shog__/skye ba kun tu sogs kyi bsngo smon dang /__spyod lam thams cad bla ma'i lam khyer zab mos dus 'da' bar bya'o/__/rgyal ba kun gyis bsngags pa'i lam/__/mdo sngags chos kyi nying khu'i bcud/__/zab mo bla ma'i rnal 'byor 'dis/__/mkha' khyab 'gro ba sgrol gyur cig__/ces pa'ang lung rigs smra ba'i dbang phyug ra mgo mchog sprul bkra shis rnam rgyal nas gnang skyes dang bcas 'di ltar bris zhes gsung bskul gnang bas mtshams sbyar te gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ge'am 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen po'i gzim skyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris pa 'dis kyang ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: