གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title grub dbang rdzogs chen lnga pa'i mchog sprul myur 'byon gyi gsol 'debs 'dod don myur 'grub JKCL-KABUM-03-GA-195.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 195, Pages 605 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ (Dzogchen Drubwang, 5th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. grub dbang rdzogs chen lnga pa'i mchog sprul myur 'byon gyi gsol 'debs 'dod don myur 'grub. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 605. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/fifth-dzogchen-swift-rebirth
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་སློང་བཟང་པོས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang dge slong bzang pos gsung bskul bzhin chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་རྗེའི་བདེན་སྟོབས་དང་། །རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ནུས་མཐུ་དང་། །བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་དག་སྨོན་པའི་གནས། །གེགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་ཆེན་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཡི། ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་ནི། །བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་གྱི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་མགོན་དུ་མྱུར་འབྱོན་ཤོག །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །བར་ཆད་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་འདུ་བ་རྣམ་པ་བཞིས། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོངས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དགེ་སློང་བཟང་པོས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

grub dbang rdzogs chen lnga pa'i mchog sprul myur 'byon gyi gsol 'debs 'dod don myur 'grub ces bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__rtsa gsum rab 'byams thugs rje'i bden stobs dang /____/rgyud gsum dam can rgya mtsho'i nus mthu dang /____/bden pa'i stobs kyi rnam dag smon pa'i gnas/____/gegs med myur du 'grub par byin gyis rlobs/____/khams gsum chos kyi rgyal po rdzogs chen pa/____/dpal ldan bla ma chos kyi rdo rje yi/__ngo mtshar mchog gi sprul pa'i zla zhal ni/____/bstan 'gro spyi dang gsang chen snga 'gyur gyi/____/bshad sgrub bstan pa'i mgon du myur 'byon shog__/chos kyi dbyings las gzugs kyi skur bzhengs nas/____/bar chad bdud sde'i g.yul las rnam par rgyal/____/don gnyis lhun grub 'du ba rnam pa bzhis/____/mtha' yas 'gro ba'i re ba skongs gyur cig__/ces pa'ang dge slong bzang pos gsung bskul bzhin chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_

Footnotes

Other Information