JKCL-KABUM-03-GA-193

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁན་ཆེན་ཝཱ་གིནྡྲ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་གཞོལ་སྐབས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།
Wylie title mkhan chen wA gin+d+ra chos dbyings zhi ba chen por gzhol skabs thugs dam bskul ba'i gsol 'debs gdung dbyangs byin rlabs myur 'jug JKCL-KABUM-03-GA-193.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 193, Pages 601-602 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People སྡེ་དགེ་མཁན་པོ་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་ (sde dge mkhan po bsam gtan blo gros)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mkhan chen wA gin+d+ra chos dbyings zhi ba chen por gzhol skabs thugs dam bskul ba'i gsol 'debs gdung dbyangs byin rlabs myur 'jug. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 601-602. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/samten-lodro-prayer
Colophon

།རང་ཉིད་ཀྱིས་དད་མོས་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡང་མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།།

/rang nyid kyis dad mos drag pos mtshams sbyar te gsol ba 'debs pa 'di yang mgon po de nyid kyi 'bangs kyi tha chung mkhyen brtse'i phrin las kyi sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
མཁན་ཆེན་ཝཱ་གིནྡྲ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་གཞོལ་སྐབས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། གཟོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་ཀྱང་། །གདུལ་བྱའི་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་བརྩེ་བས། །དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཡིས། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་བསྡུས་གསང་བའི་བདག །སྙིགས་དུས་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར། །སུམ་ལྡན་རྡོར་འཛིན་བྱེ་བའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །ངག༵་དབ༵ང་བས༵མ་གཏན༵་བློ༵་གྲོས༵་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དུས་དགྲའི་དབང་པོ་ཚར་པ་ཆོས་རྗེ་ཡི། །ཟབ་གསང་སྙན༵་བརྒྱུད༵་བསྟན༵་པའི༵་རྒྱལ༵་མཚ༵ན་ནི། །ཕྱོགས་བརྒྱར་སྒྲེངས་ལ་འགྲན་ཟླ་ཀུན་སྤངས་པ། །ཁམས་སྟོན་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་ཞུགས་ལྕེ་འབར་བ་ཡིས། །མ་རུངས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཐལ་བར་བརླག །བསྟན་འགྲོའི་དཔུང་གཉེན་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་བ། །ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན་བླ་མ་རྗེ། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་དང་། །ཐ་དད་མ་མཆིས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་ལ། །སྐྱེ་འཆིའི་ཟུག་རྔུ་གཞར་ཡང་མ་མཆིས་ཀྱང་། །རྟག་འཛིན་བཟློག་པའི་གཉེན་པོར་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའི། །སྤྲོས་པ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བསྟན་པའི་ཚེ། །མགོན་མེད་བདག་ནི་མ་རིག་མུན་པར་འཁྱམས། །ཐུགས་རྗེས་ངེས་པར་གཟིགས་ཤིག་བླ་མ་མཁྱེན། །བུ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཕ་ཡིས་མ་སེལ་ན། །ཉེས་པ་སེལ་བྱེད་སྐྱབས་གཞན་སུ་ཞིག་ཚོལ། །ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །སྙིང་ནས་དྲན་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས། །གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་གྲུ་ཆར་ཕོབས། །བདག་རྒྱུད་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེར་སྨིན་པར་མཛོད། །བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བཟང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པ་དཔག་ཡས་རབ་སྟོན་ནས། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་གཉིས་རླབས་ཆེན་སྒྲུབ། །བདག་སོགས་སློབ་འབངས་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བླ་མ་མཆོག་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཤོག །རང་ཉིད་ཀྱིས་དད་མོས་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡང་མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

mkhan chen wA gin+d+ra chos dbyings zhi ba chen por gzhol skabs thugs dam bskul ba'i gsol 'debs gdung dbyangs byin rlabs myur 'jug ces bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru/__gzod nas rnam grol byang chub mchog brnyes kyang /____/gdul bya'i 'gro la lhag par thugs brtse bas/____/dge ba'i bshes kyi rnam par 'phrul pa yis/____/bstan 'gro'i don chen mdzad la gsol ba 'debs/____/rgyal kun mthu stobs gcig bsdus gsang ba'i bdag__/snyigs dus ngur smrig 'chang ba'i gzugs su bsgyur/____/sum ldan rdor 'dzin bye ba'i gtsug gi rgyan/____/ngaga~X dba~Xng bsa~Xm gtana~X blo~X grosa~X la gsol ba 'debs/____/dus dgra'i dbang po tshar pa chos rje yi/____/zab gsang snyana~X brgyuda~X bstana~X pa'i~X rgyala~X mtsha~Xn ni/____/phyogs brgyar sgrengs la 'gran zla kun spangs pa/____/khams ston sangs rgyas rgya mtshor gsol ba 'debs/____/mthu stobs nus pa'i zhugs lce 'bar ba yis/____/ma rungs 'byung po'i tshogs rnams thal bar brlag__/bstan 'gro'i dpung gnyen chen po rang byung ba/____/khyab bdag dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/____/dkyil 'khor rgya mtsho'i ded dpon bla ma rje/____/mkhyen nus brtse ba 'jam dpal dpa' bo dang /____/tha dad ma mchis rdo rje'i sku mchog la/____/skye 'chi'i zug rngu gzhar yang ma mchis kyang /____/rtag 'dzin bzlog pa'i gnyen por gzugs kyi sku'i/____/spros pa dbyings su thim par bstan pa'i tshe/____/mgon med bdag ni ma rig mun par 'khyams/____/thugs rjes nges par gzigs shig bla ma mkhyen/____/bu yi sdug bsngal pha yis ma sel na/____/nyes pa sel byed skyabs gzhan su zhig tshol/____/kye ma kyi hud bla ma rdo rje 'chang /____/snying nas dran pa'i shugs kyis gsol ba 'debs/____/chos dbyings mkha' la sprul pa'i sprin phung 'khrigs/____/gsang ba gsum gyi byin rlabs gru char phobs/____/bdag rgyud gsang gsum rdo rjer smin par mdzod/____/bla ma sku bzhi'i 'bras bzang dngos grub stsol/____/gang 'dul sprul pa dpag yas rab ston nas/____/bstan dang 'gro ba'i don gnyis rlabs chen sgrub/____/bdag sogs slob 'bangs dam tshig rnam par dag__/bla ma mchog dang nam yang mi 'bral shog__/rang nyid kyis dad mos drag pos mtshams sbyar te gsol ba 'debs pa 'di yang mgon po de nyid kyi 'bangs kyi tha chung mkhyen brtse'i phrin las kyi sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//____//_

Footnotes

Other Information