JKCL-KABUM-03-GA-192

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཁན་པོ་མྱུར་འབྱོན།
Wylie title oM swasti/ rtsa gsum 'dus zhal o rgyan rdo rje 'chang zhes kaHthog rdo rje gdan gyi mkhan po myur 'byon JKCL-KABUM-03-GA-192.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 192, Pages 599-600 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti rtsa gsum 'dus zhal o rgyan rdo rje 'chang zhes kaHthog rdo rje gdan gyi mkhan po myur 'byon. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 599-600. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Colophon

།ཅེས་པའང་དཔལ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཁན་པོ་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་ཐུབ་བསྟན་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་ཧེ་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་པའི་མཁས་དབང་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ནས་བགྲང་བྱ་མང་དུ་ཐལ་ནའང་དམ་པའི་ཐུགས་རྗེ་འགོག་པ་མེད་པས་གསེར་ལྗོང་གི་སྟོད་འཇམ་མགོན་ལུང་ཞེས་པར་དཔལ་ཚེ་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་དུ། འཁྲུངས་པའི་བུ་མེ་སྟག་ལོ་པ་ཉིད་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་སྒོ་ཅན་ལས་ལྡན་ཡིན་པར་ངེས་ནས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེར་མཚན་འབུལ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། ཆོས་གོས། དངུལ་སྲང་བཅུ། ཞལ་བུ་དངུལ་ཤན་བཅས་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱི་གྲངས་ལྡན་ཕུལ་ཞིང་། ད་ཆར་བླ་དགོན་གཞན་ལ་སྦྱིན་འཇོག་བྱ་མི་ཉན་ཅིང་། ངོས་ནས་རིམ་པས་གསལ་ཆ་ཡོད་རྒྱུ་དེ་བར་གཙང་སྦྲ་དང་། ཡི་གེ་སློབ་སྦྱངས་གལ་ཆེ་བས་དེ་བཞིན་ཐུགས་འཇོག་དགོས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་པས་ཤིང་ཁྱི་ཟླ་ཚེས་ལ་རྒྱ་མཁར་ནས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།།

/ces pa'ang dpal kaHthog rdo rje gdan gyi mkhan po bka' drin zla med thub bstan rig 'dzin rgya mtsho zhes he pa chos kyi 'byung gnas kyi sprul par grags pa'i mkhas dbang dam pa de nyid zhing gzhan du gshegs nas bgrang bya mang du thal na'ang dam pa'i thugs rje 'gog pa med pas gser ljong gi stod 'jam mgon lung zhes par dpal tshe zhes pa'i khyim du/__'khrungs pa'i bu me stag lo pa nyid bstan 'gror phan pa'i sgo can las ldan yin par nges nas dam pa de nyid kyi sku skyer mtshan 'bul dang /__bkra shis kha btags/__sku gsung thugs rten/__chos gos/__dngul srang bcu/__zhal bu dngul shan bcas 'phags nor bdun gyi grangs ldan phul zhing /__da char bla dgon gzhan la sbyin 'jog bya mi nyan cing /__ngos nas rim pas gsal cha yod rgyu de bar gtsang sbra dang /__yi ge slob sbyangs gal che bas de bzhin thugs 'jog dgos/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming pas shing khyi zla tshes la rgya mkhar nas bris pa dge zhing bkra shis//

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་དགྱེས་ཞལ་འཛུམ་པ་ཡི། །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ནི། །སྐལ་བཟང་འགྲོ་ལ་སྟེར་མཁས་དེས་སྐྱོངས་ཤིག །མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོར་གཤེགས་ཀྱང་། །ཤིན་ཏུ་སྦས་པའི་ཚུལ་བཞུགས་ངུར་སྨྲིག་གི། རྒྱལ་བསྟན་ལེགས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་བཀའ་དྲིན་ཅན། །མཁན་ཆེན་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དེ་ཉིད་ཀྱི། །ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་ས་བོན་སྨིན་པ་ལས། །གཅིག་ལས་དུ་མར་འཆར་བའི་རྣམ་རོལ་གྱི། །ཆ་ཤས་བསྟན་འགྲོར་སྨིན་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརྟན་བར་ཆད་འཕྲང་ལས་རྒྱལ། །གོང་མའི་རྣམ་ཐར་རྗེས་སུ་བསྙེགས་བྱས་ཏེ། །མཆོག་གསང་བསྟན་པ་སྤེལ་ལ་མཐུ་ལྡན་ཞིང་། །དོན་གཉིས་ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་དཔལ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཁན་པོ་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་ཐུབ་བསྟན་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་ཧེ་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་པའི་མཁས་དབང་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ནས་བགྲང་བྱ་མང་དུ་ཐལ་ནའང་དམ་པའི་ཐུགས་རྗེ་འགོག་པ་མེད་པས་གསེར་ལྗོང་གི་སྟོད་འཇམ་མགོན་ལུང་ཞེས་པར་དཔལ་ཚེ་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་དུ། འཁྲུངས་པའི་བུ་མེ་སྟག་ལོ་པ་ཉིད་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་སྒོ་ཅན་ལས་ལྡན་ཡིན་པར་ངེས་ནས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེར་མཚན་འབུལ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། ཆོས་གོས། དངུལ་སྲང་བཅུ། ཞལ་བུ་དངུལ་ཤན་བཅས་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱི་གྲངས་ལྡན་ཕུལ་ཞིང་། ད་ཆར་བླ་དགོན་གཞན་ལ་སྦྱིན་འཇོག་བྱ་མི་ཉན་ཅིང་། ངོས་ནས་རིམ་པས་གསལ་ཆ་ཡོད་རྒྱུ་དེ་བར་གཙང་སྦྲ་དང་། ཡི་གེ་སློབ་སྦྱངས་གལ་ཆེ་བས་དེ་བཞིན་ཐུགས་འཇོག་དགོས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་པས་ཤིང་ཁྱི་ཟླ་ཚེས་ལ་རྒྱ་མཁར་ནས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།། །།
[edit]

oM swasti/__rtsa gsum 'dus zhal o rgyan rdo rje 'chang /____/byin rlabs thugs rje'i dgyes zhal 'dzum pa yi/____/bstan 'gror phan bde'i bdud rtsi'i dga' ston ni/____/skal bzang 'gro la ster mkhas des skyongs shig__/mkhas btsun grub pa'i go 'phang mthor gshegs kyang /____/shin tu sbas pa'i tshul bzhugs ngur smrig gi/__rgyal bstan legs 'dzin bshes gnyen bka' drin can/____/mkhan chen rig 'dzin rgya mtsho de nyid kyi/____/thugs bskyed smon lam sa bon smin pa las/____/gcig las du mar 'char ba'i rnam rol gyi/____/cha shas bstan 'gror smin pa'i sprul pa'i sku/____/thub bstan chos kyi rgyal mtshan rgyal gyur cig__/sku tshe yun brtan bar chad 'phrang las rgyal/____/gong ma'i rnam thar rjes su bsnyegs byas te/____/mchog gsang bstan pa spel la mthu ldan zhing /____/don gnyis phrin las 'bad med 'grub par shog__/ces pa'ang dpal kaHthog rdo rje gdan gyi mkhan po bka' drin zla med thub bstan rig 'dzin rgya mtsho zhes he pa chos kyi 'byung gnas kyi sprul par grags pa'i mkhas dbang dam pa de nyid zhing gzhan du gshegs nas bgrang bya mang du thal na'ang dam pa'i thugs rje 'gog pa med pas gser ljong gi stod 'jam mgon lung zhes par dpal tshe zhes pa'i khyim du/__'khrungs pa'i bu me stag lo pa nyid bstan 'gror phan pa'i sgo can las ldan yin par nges nas dam pa de nyid kyi sku skyer mtshan 'bul dang /__bkra shis kha btags/__sku gsung thugs rten/__chos gos/__dngul srang bcu/__zhal bu dngul shan bcas 'phags nor bdun gyi grangs ldan phul zhing /__da char bla dgon gzhan la sbyin 'jog bya mi nyan cing /__ngos nas rim pas gsal cha yod rgyu de bar gtsang sbra dang /__yi ge slob sbyangs gal che bas de bzhin thugs 'jog dgos/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming pas shing khyi zla tshes la rgya mkhar nas bris pa dge zhing bkra shis//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]