JKCL-KABUM-03-GA-191

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་གཟི་འོད་ལ་སོགས་མྱུར་འབྱོན།
Wylie title 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i gzi 'od la sogs myur 'byon JKCL-KABUM-03-GA-191.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 191, Pages 597 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་ ('jam dbyangs mkhyen rab mtha' yas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i gzi 'od la sogs myur 'byon. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 597. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/jamyang-khyenrab-taye-swift-rebirth
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ། མངྒ་ལཾ་ཤུ་བྷཾ།།

/ces pa 'di'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa dge'o/__mang+ga laM shu b+haM//

[edit]
འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་གཟི་འོད་ལས། །མཁྱེན་རབ་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་ས་གསུམ་བརྡལ། །གཞན་ཕན་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་རང་གཟུགས་མཆོག །བཤེས་གཉེན་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །དེར་འཛིན་བྱེད་པར་ཟླ་མེད་པའི། །ངེས་པ་དོན་གྱི་མཁས་པ་ཆེ། །མཁྱེན༷་རབ༷་མཐའ༷་ཡས༷་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀྱེ་མ་མགོན་པོ་མཁྱེན་རབ་ཉི་མ་དེ། །དབྱིངས་སུ་མནལ་བས་མུན་པ་ལྟར་གྱུར་ཅིང་། །མི་ཤེས་བླུན་པོའི་མུན་ཆེན་འཁྲིགས་པ་ལ། །མགོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད། །གང་དུ་གཤེགས་ཀྱང་བདེ་མཆོག་བདེ་བ་ཆེའི། །རང་དོན་ཞི་བའི་ཕ་མཐར་མི་གཞོལ་པ། །ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་པས། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཐའ་ཡས་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེས་མི་གཏོང་ཞིང་། །ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དང་། །ཡང་དག་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ། མངྒ་ལཾ་ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i gzi 'od las/____/mkhyen rab 'od snang mtha' yas sa gsum brdal/____/gzhan phan byams dang brtse ba'i rang gzugs mchog__/bshes gnyen smra ba'i dbang po gsol ba 'debs/____/phan bde'i 'byung gnas rgyal ba'i bstan/____/der 'dzin byed par zla med pa'i/____/nges pa don gyi mkhas pa che/____/mkhyenaX rabaX mtha'aX yasaX gsol ba 'debs/____/kye ma mgon po mkhyen rab nyi ma de/____/dbyings su mnal bas mun pa ltar gyur cing /____/mi shes blun po'i mun chen 'khrigs pa la/____/mgon po'i ye shes snang ba rgyas par mdzod/____/gang du gshegs kyang bde mchog bde ba che'i/____/rang don zhi ba'i pha mthar mi gzhol pa/____/phyogs bcu rnams su sprul pa mtha' yas pas/____/bstan 'gro'i don chen mtha' yas bsgrub tu gsol/____/bdag kyang deng nas tshe rabs thams cad du/____/mgon po mchog gi thugs rjes mi gtong zhing /____/nges 'byung tshul khrims byang chub sems mchog dang /____/yang dag lta ba rtogs par byin gyis rlobs/____/ces pa 'di'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa dge'o/__mang+ga laM shu b+haM//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]