JKCL-KABUM-03-GA-190

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇིག་རྟེན་གྱི་མགོན་པོ་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་གསུམ་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་ཡིད་བཞིན་རེ་མོས།
Wylie title 'jig rten gyi mgon po 'dren mchog dam pa gsum gyi mchog sprul myur 'byon yid bzhin re mos JKCL-KABUM-03-GA-190.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 190, Pages 595 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jig rten gyi mgon po 'dren mchog dam pa gsum gyi mchog sprul myur 'byon yid bzhin re mos. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 595. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་ནས་གུས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལ་བྲིས་པ་རེ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྩོལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།།

/ces pa'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'i snying nas gus pas smon tshig tu cho 'phrul zla ba'i dmar phyogs kyi bzang po gsum pa'i tshes la bris pa re ba'i 'bras bu yid bzhin du stsol ba'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM/__shu b+haM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇིག་རྟེན་གྱི་མགོན་པོ་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་གསུམ་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་ཡིད་བཞིན་རེ་མོས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། མཁའ་ཁྱབ་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ན་རྟག་བཞུགས་ཀྱང་། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྒྱུ་མའི་རང་གཟུགས་མཆོག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བས་རྗེས་དགོངས་ནས། །ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོའི་རིང་ལུགས་སྔ་འགྱུར་གྱི། །བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་རབ་འབྱམས་རྣམས། །འཇིག་མེད་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་། །ལྷན་དུ་འགྲོགས་པའི་རྫོགས་ལྡན་སྣང་བ་འཆར། །འགྱུར་མེད་བདེན་དོན་མངོན་མཛད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །པདྨ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཐོག་བྲལ། །མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོའི་ཚུལ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་ཐུགས་རྗེའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པ་དང་། །བསྟན་འགྲོའི་ལེགས་བྱས་དབྱར་གྱི་དུས་བཞིན་འཕེལ། །དོན་གཉིས་འབད་མེད་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་ནས་གུས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལ་བྲིས་པ་རེ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྩོལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

'jig rten gyi mgon po 'dren mchog dam pa gsum gyi mchog sprul myur 'byon yid bzhin re mos zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__mkha' khyab chos sku'i zhing na rtag bzhugs kyang /____/ye shes lnga ldan sgyu ma'i rang gzugs mchog__/dpal ldan bla ma rdo rje sems dpa' rnams/____/bdag sogs 'gro la brtse bas rjes dgongs nas/____/o rgyan mkhan po'i ring lugs snga 'gyur gyi/____/bka' gter chos kyi rgya mtsho rab 'byams rnams/____/'jig med bshad sgrub bstan pa'i nyi ma dang /____/lhan du 'grogs pa'i rdzogs ldan snang ba 'char/____/'gyur med bden don mngon mdzad rdo rje'i sku/____/pad+ma rgyas pa lta bu chags thog bral/____/mi brjed gzungs thob bstan pa'i 'khor lo'i tshul/____/phyogs las rnam rgyal chen por bzhugs su gsol/____/de ltar gsol btab thugs rje'i bden stobs kyis/____/sprul pa'i rnam rol myur du 'byon pa dang /____/bstan 'gro'i legs byas dbyar gyi dus bzhin 'phel/____/don gnyis 'bad med 'grub pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'i snying nas gus pas smon tshig tu cho 'phrul zla ba'i dmar phyogs kyi bzang po gsum pa'i tshes la bris pa re ba'i 'bras bu yid bzhin du stsol ba'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM/__shu b+haM//____//

Footnotes

Other Information