གཏེར་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་དང་རྗེས་འཛིན་སྨོན་ལམ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title gter chen dri med 'od zer gyi mchog sprul myur 'byon gsol 'debs dang rjes 'dzin smon lam byin rlabs sprin phung JKCL-KABUM-03-GA-189.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 189, Pages 593-594 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gter chen dri med 'od zer gyi mchog sprul myur 'byon gsol 'debs dang rjes 'dzin smon lam byin rlabs sprin phung. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 593-594. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Colophon

།ཅེས་པའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོར་བཤགས་པའི་སྐབས་རྗེ་དེ་ཉིད་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྲས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་བསྐུར་ངོར་རྗེ་དེ་ལས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་སྐལ་བ་སྦོམ་པོར་གྱུར་ཕ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ཤུ་བྷཾ།།

/ces pa'ang gter chen bla ma pad+ma 'od kyi tshogs khang chen por bshags pa'i skabs rje de nyid gsang ba gsum gyis byin gyis brlabs pa'i sras mchog rnams kyis gsung bskur ngor rje de las zab rgyas chos kyi bdud rtsi'i skal ba sbom por gyur pha mkhyen brtse'i zhabs kyi phrin las kyi byed por smon pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'am pad+ma ye shes rdo rjes sku gdung rin po che'i mdun rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__shu b+haM//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གཏེར་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་དང་རྗེས་འཛིན་སྨོན་ལམ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཡེ། །རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང་། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་གཅིག་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་སོགས། །རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་བྱུང་པདྨས་དགྱེས་ཞལ་རྟག་ཏུ་ངོམ། །བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ནོར་བུའི་གླིང་ཆེན་པོར། །བཞུགས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་སྤེལ་མཛད་པ། །དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཆོག་ལ༴ །མགོན་ཁྱོད་གཤེགས་བཞུགས་མཚན་མ་རིང་འདས་ཀྱང་། །རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་འདུལ་སླད་འཕོ་བར་སྟོན། །སླར་ཡང་བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་སྐྱོབས་པའི་གཉེན། །ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བཞེངས་སུ་གསོལ། །གསོལ་འདེབས་རྐྱང་པ་བྱེད་ན་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཞེས་ཁ་བསྒྱུར། བདག་ཅག་དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མགོན་ཁྱོད་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བསྙེན་པ་དང་། །གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །རྗེས་བཟུང་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །རང་སྣང་རྔ་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་དུ། །རང་རིག་བླ་མ་རྗེ་དང་འབྲལ་མེད་ཅིང་། །རང་བྱུང་སྐུ་གསུམ་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་སྦུབས། །རང་གྲོལ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོར་བཤགས་པའི་སྐབས་རྗེ་དེ་ཉིད་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྲས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་བསྐུར་ངོར་རྗེ་དེ་ལས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་སྐལ་བ་སྦོམ་པོར་གྱུར་ཕ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

gter chen dri med 'od zer gyi mchog sprul myur 'byon gsol 'debs dang rjes 'dzin smon lam byin rlabs sprin phung zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru pad+mA ka ra ye/____/rtsa gsum 'dus zhal o rgyan chen po dang /____/ye shes dbyings gcig dpal gyi seng ge sogs/____/rgyal ba rig 'dzin rgya mtsho'i sprul pa'i sku/____/dri med 'od zer zhabs la gsol ba 'debs/____/rang byung pad+mas dgyes zhal rtag tu ngom/____/bka' gter chos kyi nor bu'i gling chen por/____/bzhugs nas bshad sgrub bstan pa spel mdzad pa/____/drin can bla ma mchog la=____/mgon khyod gshegs bzhugs mtshan ma ring 'das kyang /____/rtag 'dzin can rnams 'dul slad 'pho bar ston/____/slar yang bdag sogs gdul bya skyobs pa'i gnyen/____/ngo mtshar mchog gi sprul sku bzhengs su gsol/____/gsol 'debs rkyang pa byed na sprul pa'i rol gar ston la gsol ba 'debs/__zhes kha bsgyur/__bdag cag deng nas tshe rabs thams cad du/____/mgon khyod rigs kyi bdag por bsnyen pa dang /____/gsang chen smin grol gdams pa rgya mtsho yis/____/rjes bzung rang gzhan don gnyis lhun grub shog__/rang snang rnga yab dpal ri'i pho brang du/____/rang rig bla ma rje dang 'bral med cing /____/rang byung sku gsum 'od gsal chen po'i sbubs/____/rang grol mngon par byang chub bkra shis shog__/ces pa'ang gter chen bla ma pad+ma 'od kyi tshogs khang chen por bshags pa'i skabs rje de nyid gsang ba gsum gyis byin gyis brlabs pa'i sras mchog rnams kyis gsung bskur ngor rje de las zab rgyas chos kyi bdud rtsi'i skal ba sbom por gyur pha mkhyen brtse'i zhabs kyi phrin las kyi byed por smon pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'am pad+ma ye shes rdo rjes sku gdung rin po che'i mdun rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__shu b+haM//____//__

Footnotes

Other Information