JKCL-KABUM-03-GA-188

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། དཔལ་ལྡན་པདྨ་ལས་འཁྲུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྗེའི་ཞེས་མྱུར་འབྱོན།
Wylie title oM swasti/ dpal ldan pad+ma las 'khrungs mtsho skyes rje'i zhes myur 'byon JKCL-KABUM-03-GA-188.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 188, Pages 591-592 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti dpal ldan pad+ma las 'khrungs mtsho skyes rje'i zhes myur 'byon. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 591-592. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Colophon
  • First colophon page 591: /ces pa'ang mkhyen ming pas gsol ba btab pa dge/
  • Second colophon page 592: /ces pa'ang mkhyen brtse'i sprul ming chos kyi blo gros pas so//
[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། དཔལ་ལྡན་པདྨ་ལས་འཁྲུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྗེའི། །བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས་པ་ལས། །ཐུགས་རྗེའི་གྲུ་ཆར་གདུལ་བྱའི་ཞིང་སར་འབེབས། །མ་ཧཱ་གུ་རུས་དུས་ཀུན་སྐྱོངས་གྱུར་ཅིག །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཁྱུ་མཆོག་བསླབ་གསུམ་གྱི། །ལུང་དང་རྟོགས་པས་མངོན་པར་ཕྱུག་པ་ཡི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས་སུ་གསོལ། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་དམ་པ་རུ། །ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བསྟན་ནས། །བདག་སོགས་ཡིད་ཅན་གདུལ་བྱའི་ལྷག་མ་རྣམས། །མི་འབྲལ་ཐུགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་མཛད་གསོལ། །བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། །དམ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཡོན་ཏན་འབྱོར་པས་མཐོ། །མཆོག་དངོས་གྲུབ་པའི་གཟི་བརྗིད་སྟོང་འཕྲོ་བས། །བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་པ་མ་ལུས་སེལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མཁྱེན་མིང་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། །། ༈ ཨོཾ་སྭསྟི། དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་བྱེ་བས་བརྒྱན་པ་ཡི། །ཕུན་ཚོགས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་དཔལ་འབར་བའི། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པ་དང་། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། །། ༈ ཨོཾ་སྭསྟི། མདོ་སྔགས་དམ་ཆོས་དཔལ་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ལེགས་པར་འཁྲུངས་པའི་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཡི། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་ནས་ཀྱང་། །བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

oM swasti/__dpal ldan pad+ma las 'khrungs mtsho skyes rje'i/____/byin rlabs bkra shis sprin phung 'khrigs pa las/____/thugs rje'i gru char gdul bya'i zhing sar 'bebs/____/ma hA gu rus dus kun skyongs gyur cig__/mkhas btsun bzang po'i khyu mchog bslab gsum gyi/____/lung dang rtogs pas mngon par phyug pa yi/____/dpal ldan bla ma tshul khrims rgya mtsho mchog__/chos kyi dbyings las gzugs skur bzhengs su gsol/____/bstan dang 'gro ba'i dpal mgon dam pa ru/____/ngo mtshar mchog gi sprul pa'i skur bstan nas/____/bdag sogs yid can gdul bya'i lhag ma rnams/____/mi 'bral thugs rjes rtag tu skyong mdzad gsol/____/bar chad bdud bzhi'i g.yul las rgyal ba dang /____/dam pa'i tshul dgu'i yon tan 'byor pas mtho/____/mchog dngos grub pa'i gzi brjid stong 'phro bas/____/bstan 'gro'i rgud pa ma lus sel gyur cig__/ces pa'ang mkhyen ming pas gsol ba btab pa dge/____//__!__oM swasti/__dge legs bkra shis bye bas brgyan pa yi/____/phun tshogs bsod nams chen po'i dpal 'bar ba'i/____/mchog gi sprul sku myur du 'byon pa dang /____/bstan 'gro'i don chen 'grub par mdzad du gsol//____//____!__oM swasti/__mdo sngags dam chos dpal yon rgya mtsho las/____/legs par 'khrungs pa'i rje btsun bla ma yi/____/mchog gi sprul sku myur du 'byon nas kyang /____/bstan 'gro'i dge mtshan rgyas par byin gyis rlobs/____/ces pa'ang mkhyen brtse'i sprul ming chos kyi blo gros pas so//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]