JKCL-KABUM-03-GA-187

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ལྔ་རིག་མཆོག་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས།
Wylie title lnga rig mchog sprul yang srid myur 'byon gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-187.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 187, Pages 589 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. lnga rig mchog sprul yang srid myur 'byon gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 589. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Colophon

།ཞེས་པའང་ཡེ་ན་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ།

/zhes pa'ang ye na bla grwa rnams kyis bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa dge/

[edit]
ལྔ་རིག་མཆོག་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག །བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་བསྟོད་པ་ཡི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རང་སྣང་སྒྱུ་མའི་སྐུར། །ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དགེ་ལེགས་སྦྱིན། །མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་འདིར་འགྲུབ་པ་ཞིག །བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་མཐུས། གེགས་མེད་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་པའང་ཡེ་ན་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

lnga rig mchog sprul yang srid myur 'byon gsol 'debs bzhugs so/____/oM swasti/__'jam dpal dbyangs dngos bla mas rjes bzung zhing /____/thub bstan rin chen gsal ba'i bshes gnyen mchog__/bshad sgrub rgyal mtshan rtse mor bstod pa yi/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/chos kyi dbyings las rang snang sgyu ma'i skur/____/ngo mtshar sprul pa'i gzugs kyi skur bzhengs te/____/bstan dang 'gro la phan bde'i dge legs sbyin/____/myur du 'byon par snying nas gsol 'debs na/____/bar chad bdud kyi g.yul las rnam rgyal zhing /____/ji ltar smon pa'i gnas 'dir 'grub pa zhig__/bla ma rgyal ba sras bcas bden pa'i mthus/__gegs med 'byung bar byin gyis brlab tu gsol/____/zhes pa'ang ye na bla grwa rnams kyis bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa dge/____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]