JKCL-KABUM-03-GA-184

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས།
Wylie title myur 'byon gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-184.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 184, Pages 583 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. myur 'byon gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 583. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas myur 'byon gsol 'debs smon tshig tu bris pa'o//

[edit]
མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ། དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་འགྲོ་འོང་མ་དམིགས་ཀྱང་། །ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མའི་སྣང་ཆ་མ་འགགས་རྩལ། །འཇམ་མགོན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །འཕོ་འགྱུར་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །འོད་གསལ་ཞི་བ་ཆེན་པོར་སྙོམས་ཞུགས་ཀྱང་། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱི་ཉེར་དྲངས་ཏེ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་བསྟན་དུ་གསོལ། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་། །གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་དང་། །མཁྱེན་གཉིས་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་རབ་རྒྱས་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

myur 'byon gsol 'debs bzhugs/__na mo gu ru/__don dam dbyings la 'gro 'ong ma dmigs kyang /____/kun rdzob sgyu ma'i snang cha ma 'gags rtsal/____/'jam mgon dkon mchog bstan pa'i rgyal mtshan la/____/snying nas gsol 'debs ye shes spyan gyis gzigs/____/'pho 'gyur spros pa nyer zhi chos kyi dbyings/____/'od gsal zhi ba chen por snyoms zhugs kyang /____/dmigs med snying rje'i shugs kyi nyer drangs te/____/mchog gi sprul sku'i zla zhal bstan du gsol/____/bar chad bdud kyi g.yul las rnam rgyal zhing /____/gsan bsam sgom pa'i rtsal chen rdzogs pa dang /____/mkhyen gnyis nyi zla'i snang ba rab rgyas nas/____/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas myur 'byon gsol 'debs smon tshig tu bris pa'o//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]