ཨོཾ་སྭསྟི། པདྨ་བཞད་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ། །རང་བྱུང་དབང་ཆེན་སོགས་དང༌། རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཟླ་སྣང།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title oM swasti/ pad+ma bzhad pa 'od gsal snying po rtsal/ /rang byung dbang chen sogs dang/ rdo rje 'chang 'jam dbyangs blo gter dbang po'i mchog sprul myur 'byon gsol 'debs ngo mtshar zla snang JKCL-KABUM-03-GA-185.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 185, Pages 585-586 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ ('jam dbyangs blo gter dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti pad+ma bzhad pa 'od gsal snying po rtsal rang byung dbang chen sogs dang rdo rje 'chang 'jam dbyangs blo gter dbang po'i mchog sprul myur 'byon gsol 'debs ngo mtshar zla snang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 585-586. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/loter-wangpo-swift-rebirth
Colophon
  • First colophon page 585: ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཡེར་བ་ཟླ་བ་ཕུག་ཏུ་སྙིང་ནས་སྨོན་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།
  • Second colophon page 586: །ཅེས་པའང་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་༧འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཐུགས་གཞོལ་སྐབས་ཨེ་ཝྃ་ཐར་པ་རྩེའི་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀའ་སྩལ་དད་བརྒྱའི་གཙུག་ཏུ་མཆོད་དེ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ། གཙུག་ལག་ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
  • First colophon page 585: ces pa'ang mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas yer ba zla ba phug tu snying nas smon pa dge legs mchog tu gyur cig__/mang+ga laM//
  • Second colophon page 586: /ces pa'ang rigs brgya'i khyab bdag rdo rje sems dpa'i ngo bor bzhugs pa 7'jam dbyangs blo gter dbang po chos dbyings zhi ba chen po la thugs gzhol skabs e wa~M thar pa rtse'i mkhan chen rin po che 'jam dbyangs kun bzang bstan pa'i rgyal mtshan gyis bka' stsal dad brgya'i gtsug tu mchod de 'khor lo'i mgon po de nyid kyi bka' 'bangs kyi tha shal 'jam dbyangs chos kyi blo gros sam/__gtsug lag lung rig smra ba'i nyi mas rtse gcig gsol ba btab pa mchog gi sprul pa'i sku'i zla zhal myur du 'char ba'i rgyur gyur cig__/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། པ༷དྨ་བཞ༷ད་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ། །རང་བྱུང་དབ༷ང་ཆེན༷་དགྱེས་པའི་གད་རྒྱངས་གི །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན༷་པ་འཛི༷ན་མཛད་པ། །ཕྲིན༷་ལས༷་རྒྱས་ཤིང་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཡེར་བ་ཟླ་བ་ཕུག་ཏུ་སྙིང་ནས་སྨོན་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །། ༈ རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །སྐུ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དེད་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀཿ །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །པད་དཀར་འཆང་བའི་གཉིས་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཆུ། །གསང་བའི་བདག་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་གསང་མཛོད་རྣམས། །གཅིག་གྱུར་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་དབྱིངས་བཛྲ་ཡོ་གའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་མཆོག་ཁ་བ་ཅན་ལྗོངས་འདིར། །མྱུར་དུ་སྤྲོ་ནས་བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་ལ། །རྣམ་དག་དབང་བཞིའི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས་སྨིན་མཛོད། །དཔལ་འབར་མ་ཧཱ་ཀ་ལའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས། །བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རབ་རྒྱལ་ནས། །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཡི། །རིང་ལུགས་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་༧འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཐུགས་གཞོལ་སྐབས་ཨེ་ཝྃ་ཐར་པ་རྩེའི་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀའ་སྩལ་དད་བརྒྱའི་གཙུག་ཏུ་མཆོད་དེ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ། གཙུག་ལག་ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

oM swasti/__paXd+ma bzhaXd pa 'od gsal snying po rtsal/____/rang byung dbaXng chenaX dgyes pa'i gad rgyangs gi__/rdo rje snying po'i bstanaX pa 'dziXn mdzad pa/____/phrinaX lasaX rgyas shing bskal brgyar 'tsho gzhes gsol/____/ces pa'ang mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas yer ba zla ba phug tu snying nas smon pa dge legs mchog tu gyur cig__/mang+ga laM//____//____!__rdo rje 'chang 'jam dbyangs blo gter dbang po'i mchog sprul myur 'byon gsol 'debs ngo mtshar zla snang zhes bya ba bzhugs so/____/sku bzhi'i ye shes lnga ldan rdo rje 'chang /____/gdan gsum tshang ba'i ded dpon he ru kaH__/dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag rdo rje sems/____/dbyer med dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/____/'jam dpal dbyangs kyi blo gros mkhyen pa'i gter/____/pad dkar 'chang ba'i gnyis med snying rje'i chu/____/gsang ba'i bdag po'i thugs kyi gsang mdzod rnams/____/gcig gyur dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/____/chos dbyings badz+ra yo ga'i zhing khams nas/____/gzugs kyi sku mchog kha ba can ljongs 'dir/____/myur du spro nas bdag sogs gdul bya la/____/rnam dag dbang bzhi'i char rgyun gyis smin mdzod/____/dpal 'bar ma hA ka la'i mthu byin gyis/____/bar chad bdud bzhi'i g.yul las rab rgyal nas/____/thub bstan spyi dang brtse ba chen po yi/____/ring lugs phyogs mthar rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang rigs brgya'i khyab bdag rdo rje sems dpa'i ngo bor bzhugs pa 7'jam dbyangs blo gter dbang po chos dbyings zhi ba chen po la thugs gzhol skabs e wa~M thar pa rtse'i mkhan chen rin po che 'jam dbyangs kun bzang bstan pa'i rgyal mtshan gyis bka' stsal dad brgya'i gtsug tu mchod de 'khor lo'i mgon po de nyid kyi bka' 'bangs kyi tha shal 'jam dbyangs chos kyi blo gros sam/__gtsug lag lung rig smra ba'i nyi mas rtse gcig gsol ba btab pa mchog gi sprul pa'i sku'i zla zhal myur du 'char ba'i rgyur gyur cig__/__//_

Footnotes

Other Information