JKCL-KABUM-03-GA-183

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། བླ་མ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་དགེ་རྩེ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས།
Wylie title oM swasti/ bla ma rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho sogs dge rtse myur 'byon gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-183.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 183, Pages 581 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti bla ma rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho sogs dge rtse myur 'byon gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 581. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Colophon

།ཅེས་པའང་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་རྩེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བར་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་སྐབས་སུ་གང་གི་གསུང་གི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྨོན་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། མངྒ་ལཾ། འཕྲལ་དུ་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བར་དགྱེས་བཞེས་ཞུ།།

/ces pa'ang skyabs rje dge rtse'i mchog sprul rin po che chos dbyings zhi bar chen por thugs gzhol skabs su gang gi gsung gi bdud rtsir spyod po 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis smon pa de bzhin 'grub par byin gyis brlabs tu gsol/__mang+ga laM/__'phral du bris te phul bar dgyes bzhes zhu//

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། བླ་མ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཁྱད་པར་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི། །ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ནས་ཐུགས་རྗེས་ཤུགས་ཕྱུངས་ཏེ། །མ་འགགས་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་སྣང་བསྟན་དུ་གསོལ། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནུབ་རིར་གཞོལ། །བདག་སོགས་གདུལ་བྱའི་སློབ་ཚོགས་སྐྱབས་བྲལ་གྱུར། །མགོན་མེད་ཉམས་ཐག་འགྲོ་ལ་བརྩེར་དགོངས་ནས། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་དཔུང་གིས་མི་ཚུགས་ཤིང་། བསླུ་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་ཁྱད་པར་ཅན། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མགོན་དུ་འབྱོན་ནས་ཀྱང་། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅེས་པའང་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་རྩེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བར་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་སྐབས་སུ་གང་གི་གསུང་གི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྨོན་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། མངྒ་ལཾ། འཕྲལ་དུ་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བར་དགྱེས་བཞེས་ཞུ།། །།
[edit]

oM swasti/__bla ma rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho dang /____/khyad par skyabs mgon rdo rje 'chang chen po'i/____/chos dbyings klong nas thugs rjes shugs phyungs te/____/ma 'gags sprul pa'i zla snang bstan du gsol/____/snga 'gyur bstan pa'i nyi ma nub rir gzhol/____/bdag sogs gdul bya'i slob tshogs skyabs bral gyur/____/mgon med nyams thag 'gro la brtser dgongs nas/____/mchog gi sprul sku myur du 'byon par gsol/____/bar chad bdud kyi dpung gis mi tshugs shing /__bslu med sprul pa'i snang brnyan khyad par can/____/snga 'gyur bstan pa'i mgon du 'byon nas kyang /____/bstan 'gro'i don chen bsgrub par mdzad du gsol/____/ces pa'ang skyabs rje dge rtse'i mchog sprul rin po che chos dbyings zhi bar chen por thugs gzhol skabs su gang gi gsung gi bdud rtsir spyod po 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis smon pa de bzhin 'grub par byin gyis brlabs tu gsol/__mang+ga laM/__'phral du bris te phul bar dgyes bzhes zhu//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]