འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'chi med gnyug ma'i ye shes rdo rje'i sku JKCL-KABUM-03-GA-179.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 179, Pages 571 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'chi med gnyug ma'i ye shes rdo rje'i sku. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 571. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

ཅེས་པའང་ཆུ་ཕག་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་ཆར་རྟེན་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་མིང་ཨཱ་ནནྡའི་མིང་ཅན་གྱིས་སྦྱར་བར་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang chu phag gnam lo gsar tshes nyin gyi snga char rten 'brel shin tu legs pa'i dus tshod dang bstun te chos smra ba'i btsun ming A nan+da'i ming can gyis sbyar bar de bzhin du 'grub par gyur cig__/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས། །འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །འཆི་མེད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཡིས། །ཕུན་ཚོགས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ནས། །འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །འཆི་མེད་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཡིས། །དུས་མིན་འཆི་བའི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས། །འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཆུ་ཕག་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་ཆར་རྟེན་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་མིང་ཨཱ་ནནྡའི་མིང་ཅན་གྱིས་སྦྱར་བར་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

'chi med gnyug ma'i ye shes rdo rje'i sku/____/rgyal ba tshe dpag med mgon thugs bskyed kyis/____/'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho yi/____/zhabs pad brtan cing phrin las rgyas gyur cig__/'chi med 'phags ma yid bzhin 'khor lo yis/____/phun tshogs tshe yi dngos grub mchog stsol nas/____/'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho yi/____/zhabs pad brtan cing phrin las rgyas gyur cig__/'chi med gtsug tor rnam par rgyal ma yis/____/dus min 'chi ba'i dgra las rnam rgyal nas/____/'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho yi/____/zhabs pad brtan cing phrin las rgyas gyur cig__/ces pa'ang chu phag gnam lo gsar tshes nyin gyi snga char rten 'brel shin tu legs pa'i dus tshod dang bstun te chos smra ba'i btsun ming A nan+da'i ming can gyis sbyar bar de bzhin du 'grub par gyur cig__/__//_

Footnotes

Other Information