JKCL-KABUM-03-GA-178

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གསོལ་འདེབས་དད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་།
Wylie title gsol 'debs dad pa'i sprin phung JKCL-KABUM-03-GA-178.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 178, Pages 569 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gsol 'debs dad pa'i sprin phung. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 569. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་གང་ཤར་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།

/ces pa'ang gang shar bris pa don dang ldan par gyur cig__/dge legs 'phel/

[edit]
གསོལ་འདེབས་དད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། འཇ༵མ་དབྱང༵ས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། །ཆོས༵་ཀྱི༵་བདུད་རྩིས་བློ༵་གྲོས༵་པདྨོ་བྱེ། །རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་ཉིད་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ག༵ཙུག་ལག༵་ལྟ་བའི་རྣམ་དཔྱོད་མཐུ་གྲུབ་ཅིང་། །ལུང༵་རིགས༵་རྡོ་རྗེའི་གད་མོ་རབ་ཏུ་སྒྲོགས། །ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་བསྟན་པ་གསལ་བྱེད་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྨྲ༵་བའི༵་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་བཞིན། །ལྟ་ངན་རི་དྭགས་ལེགས་བཤད་སེང༵་གེའི༵་སྒྲས། །བཅོམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་གང་། །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་བདུན་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །ཅེས་པའང་གང་ཤར་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

gsol 'debs dad pa'i sprin phung zhes bya ba bzhugs/__'ja~Xm dbyanga~Xs bla ma'i byin rlabs snying la zhugs/____/chosa~X kyi~X bdud rtsis blo~X grosa~X pad+mo bye/____/ris med bstan pa'i rgyal mtshan bsgreng nyid la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/ga~Xtsug laga~X lta ba'i rnam dpyod mthu grub cing /____/lunga~X rigasa~X rdo rje'i gad mo rab tu sgrogs/____/nyi ma'i gnyen gyi bstan pa gsal byed la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/smra~X ba'i~X dbang phyug 'jam dpal dpa' bo bzhin/____/lta ngan ri dwags legs bshad senga~X ge'i~X sgras/____/bcom pa'i snying stobs chen por gyur pa gang /____/gzhom med rdo rje'i chos bdun brtan bzhugs gsol/____/ces pa'ang gang shar bris pa don dang ldan par gyur cig__/dge legs 'phel//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]