JKCL-KABUM-03-GA-180

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title zhabs brtan gsol 'debs 'chi med rdo rje'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-180.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 180, Pages 573 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhabs brtan gsol 'debs 'chi med rdo rje'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 573. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ། ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མིང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དུ་འབོད་པས་༧ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གསོལ་དང་མཐུན་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་དབང་ཆེན་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་སྐུ་ཚབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་མདུན་གསོལ་སྨོན་རྩེ་གཅིག་པས་བྲིས་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།།

/ces 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mtsho skyes rgyal ba'i gdung 'tshob pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa'am/__yongs su grags pa'i ming bkra shis dpal 'byor du 'bod pas 7sa skya bdag khri rin po che'i mtshan gsol dang mthun par zhabs brtan du dbang chen sprel lo sprel zla'i tshes bcur sku tshab yid bzhin nor bu dngos grub dpal 'bar mdun gsol smon rtse gcig pas bris pa bzhin 'grub par gyur cig__/dge'o/____/dge'o/____/dge'o//

[edit]
ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན་བཞུགས་སོ། །འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །འཆི་མེད་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཐུ་བྱིན་གྱིས། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །འཇ༵མ་དཔལ་དབྱང༵ས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་རིས་མེད་ཐུབ༵་བསྟན༵་སྲོག །ཟབ་རྒྱས་ཆོས༵་ཀྱི༵་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཉིད། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ༵་མཚོའི༵་མཐར་ཁྱབ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་རྫོགས། །ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཀླས་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་ཆོས་བཞིན་སྐོང་། །འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །ཅེས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ། ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མིང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དུ་འབོད་པས་༧ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གསོལ་དང་མཐུན་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་དབང་ཆེན་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་སྐུ་ཚབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་མདུན་གསོལ་སྨོན་རྩེ་གཅིག་པས་བྲིས་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །།
[edit]

zhabs brtan gsol 'debs 'chi med rdo rje'i dbyangs snyan bzhugs so/____/'chi med ye shes rdo rje'i sgyu 'phrul gar/____/'chi med phyogs dus skyabs gnas rgya mtsho yi/____/'chi med tshe dang ye shes mthu byin gyis/____/'chi med rdo rje'i bden tshig 'grub gyur cig__/'ja~Xm dpal dbyanga~Xs sogs sras bcas rgyal kun gyi/____/mkhyen brtse'i ye shes ris med thuba~X bstana~X srog__/zab rgyas chosa~X kyi~X shing rta chen po nyid/____/phrin las rgya~X mtsho'i~X mthar khyab zhabs brtan gsol/____/gsan bsam sgom pa'i yon tan mtha' dag rdzogs/____/yongs rdzogs rgyal bstan 'dzin skyong spel mdzad cing /____/mtha' klas gdul bya'i re ba chos bzhin skong /____/'dzam gling mdzes pa'i rgyan du rtag bzhugs gsol/____/ces 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mtsho skyes rgyal ba'i gdung 'tshob pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa'am/__yongs su grags pa'i ming bkra shis dpal 'byor du 'bod pas 7sa skya bdag khri rin po che'i mtshan gsol dang mthun par zhabs brtan du dbang chen sprel lo sprel zla'i tshes bcur sku tshab yid bzhin nor bu dngos grub dpal 'bar mdun gsol smon rtse gcig pas bris pa bzhin 'grub par gyur cig__/dge'o/____/dge'o/____/dge'o//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]