JKCL-KABUM-03-GA-177

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གདུང་འཛིན་ཅིང་སོགས་དང༌། རྗེ་རང་གི་ཞབས་བརྟན་ཚིག་བཞི་དང༌། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བི་མ་ལའི། ཞེས་རྗེ་རང་གི་ཞབས་བརྟན།
Wylie title dus gsum rgyal ba kun gyi gdung 'dzin cing sogs dang/ rje rang gi zhabs brtan tshig bzhi dang/ 'chi med grub pa'i rig 'dzin bi ma la'i/ zhes rje rang gi zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-177.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 177, Pages 567 (Folios 1a1 to 1a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dus gsum rgyal ba kun gyi gdung 'dzin cing sogs dang rje rang gi zhabs brtan tshig bzhi dang 'chi med grub pa'i rig 'dzin bi ma la'i zhes rje rang gi zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 567. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/gaton-ngawang-lekpa/long-life-prayer-for-khyentse-chokyi-lodro

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/shechen-gyaltsab/long-life-prayer-khyentse-chokyi-lodro

Colophon
  • First colophon: །ཞེས་པ་འདི་ནི་འཇམ་མགོན་ངག་དབང་ལེགས་པས་མཛད་པའོ།།
  • Second colophon: །ཞེས་པའང་ཞེ་ཆེན་པདྨ་བི་ཛས་མཛད་པ་དགེའོ།།
  • First colophon: /zhes pa 'di ni 'jam mgon ngag dbang legs pas mdzad pa'o//
  • Second colophon: /zhes pa'ang zhe chen pad+ma bi dzas mdzad pa dge'o//
[edit]
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གདུང་འཛིན་ཅིང་། །ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་མཁས་པ། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་འདྲེན་པ་གཅིག་གྱུར་པ། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་འཇམ་མགོན་ངག་དབང་ལེགས་པས་མཛད་པའོ།། །། ༈ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བི་མ་ལའི། །གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གར། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཞེས་པའང་ཞེ་ཆེན་པདྨ་བི་ཛས་མཛད་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

dus gsum rgyal ba kun gyi gdung 'dzin cing /____/theg gsum chos kyi dga' ston 'gyed mkhas pa/____/khams gsum 'gro ba'i 'dren pa gcig gyur pa/____/'jam dbyangs chos kyi blo gros zhabs brtan gsol/____/zhes pa 'di ni 'jam mgon ngag dbang legs pas mdzad pa'o//____//____!__'chi med grub pa'i rig 'dzin bi ma la'i/____/gsang gsum ye shes sgyu 'phrul rdo rje'i gar/____/'jam dpal dbyangs dngos chos kyi blo gros kyi/____/zhabs pad brtan cing phrin las rgyas gyur cig__/zhes pa'ang zhe chen pad+ma bi dzas mdzad pa dge'o//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]