JKCL-KABUM-03-GA-176

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་མ་ཏི་ཡེ། །ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས་དང་ཡེ་ཤེས་ལེགས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།
Wylie title na mo gu ru dz+nyA na ma ti ye/ /ye shes blo gros dang ye shes legs grub gnyis kyi zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-176.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 176, Pages 565 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. na mo gu ru dz+nyA na ma ti ye ye shes blo gros dang ye shes legs grub gnyis kyi zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 565. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon
  • First colophon: ཞེས་པ་འདིའང་༧འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསུངས་སོ།།
  • Second colophon: །ཅེས་པའང་༧ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།
  • First colophon: zhes pa 'di'ang 7'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis gsungs so//
  • Second colophon: /ces pa'ang 7chos kyi blo gros pas so//
[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་མ་ཏི་ཡེ། །ཡེ༵་ཤེས༵་ཉི་མ་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་ཤར། །ཐུགས་རྗེའི་འོད་འཁྲིགས་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་པའི། །གདུལ་བྱའི་བློ༵་གྲོས༵་པད་ཚལ་བཞད་པའི་གཉེན། །ཡོངས་འཛིན་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།། །། ཞེས་པ་འདིའང་༧འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསུངས་སོ།། །། ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །ཡེ༵་ཤེས༵་ལེག༵ས་པར་གྲུབ༵་པའི་ཐུགས་མངའ་ཞིང་། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་༧ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

na mo gu ru dz+nyA na ma ti ye/____/ye~X shesa~X nyi ma shes bya'i mkha' la shar/____/thugs rje'i 'od 'khrigs srid zhi kun khyab pa'i/____/gdul bya'i blo~X grosa~X pad tshal bzhad pa'i gnyen/____/yongs 'dzin nam mkha'i nor bu zhabs brtan gsol//____//__zhes pa 'di'ang 7'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis gsungs so//____//__khyab bdag dpal ldan bla ma'i thugs kyi sras/____/ye~X shesa~X lega~Xs par gruba~X pa'i thugs mnga' zhing /____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/sku tshe brtan cing phrin las rgyas gyur cig__/ces pa'ang 7chos kyi blo gros pas so//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]