JKCL-KABUM-03-GA-175

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བྱམས་པའི་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་པའི་སླད་སོགས་རྗེ་རང་ཉིད་ཞབས་བརྟན།
Wylie title byams pa'i thugs rjes 'gro rnams bsgral pa'i slad sogs rje rang nyid zhabs brtan tshan JKCL-KABUM-03-GA-175.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 175, Pages 561-563 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. byams pa'i thugs rjes 'gro rnams bsgral pa'i slad sogs rje rang nyid zhabs brtan tshan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 561-563. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon
  • Third text colophon page 563: །ཅེས་པའང་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དགུའི་ནུབ་རྨི་ལམ་གྱི་གཉིད་འཁྲུལ་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ཚེས་༢༠ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ཨི་ཐི།
  • Fourth text colophon page 563: །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་པས་སོ།།
  • Third text colophon page 563: /ces pa'ang smin zla'i tshes bcu dgu'i nub rmi lam gyi gnyid 'khrul cung zad la brten tshes 20la ched du brjod pa i thi/
  • Fourth text colophon page 563: /ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming pas so//
[edit]
བྱམ༷ས་པ༷འི་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་པའི་སླད། །ཆོས་དབྱིངས་ཀུན༷་བཟ༷ང་དག་པའི་མཁའ་ཀློང་ལ། །གཡོ་མེད་བསྟན༷་པ༷་རིན་ཆེན་རྒྱས་མཛད་ཕྱིར། །གཟུགས་སྐུ་ཉི༷་བཞིན་གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་ཤར། །མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་མ༷་བཞིན་གཅེས་སྐྱོང་ཞིང་། །གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས། །བདག་པོར་བཞུགས་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་ཉིད། །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཉིད་དུ་རྟག་བཞུགས་ནས། །གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གསོལ་འདེབས་བུ་ལ་ཐུགས་བརྩེས་རབ་དགོངས་ནས། །སྒྲིབ་དག་དབང་བསྐུར་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ཐེབ། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུས་རྒྱུད་སྨིན་ནས། །དོན་གཉིས་མཁའ་དང་མཉམ་པ་རབ་བསྒྲུབ་ཤོག །དེ་མ་ཐོབ་བར་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཞབས་པད་ལེགས་བསྟེན་ནས། །དམ་ཚིག་སྡོམ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་སྒྲིབ་ཀྱིས། །བདག་རྒྱུད་རབ་དབེན་གསང་ཆེན་མྱུར་ལམ་ལ། །བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོས་གཡོལ་མེད་རབ་གནས་མཐུས། །གཞི་ཡི་འོད་གསལ་རང་ངོ་འཕྲོད་པར་ཤོག །གཞན་ཡང་དུས་ཀུན་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི། །བར་ཆད་བདུད་རིགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །སྐྱབས་མཆོག་ཁྱེད་ཉིད་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པར་རབ་གཞིལ་ནས། །མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲ་ཡི། །བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཙམ་གྱིས། །འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་ཟུངས། །ཨོཾ་སྭསྟི། གང་ཞིག་གཟོད་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དབྱིངས། །འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཛེས། །ཟུང་འཇུག་དྭངས་མའི་མཁའ་ལ་རྟག་འཆར་བ། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཤིས་པ་རྩོལ། །རྨད་བྱུང་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་སྐུ། །རྗེས་ཆགས་མཚན་དཔེའི་ཉམས་བརྒྱས་སྒེག་པ་ལས། །ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོའི་གཟི་འབར་བ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་མ་ཧཱ་གུ་རུས་སྐྱོངས། །མི་བཟད་དུས་མཐའི་བསྐལ་མེའི་ཤུགས་འཆང་ཞིང་། །འཇིགས་རུང་རྡོ་རྗེའི་གད་མོས་ས་གསུམ་གཡོ། །འབར་བའི་སྐུ་ལ་རྫོགས་པའི་སྟོབས་མངའ་བ། །ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུས་ཤིས་གྱུར་ཅིག །མཁྱེན་བརྩེའི་ས་གཞིར་སྙིང་རྗེའི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས། །ཐེག་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ནུས་པའི་མཐུ་བརྟན་པ། །རྒྱལ་སྲས་རིགས་ཀྱི་རིག་པ་འཛིན་ཉིད་ལ། །ཞུགས་ནས་སྲིད་པའི་དགྲ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ། ༈ ཨོཾ་སྭསྟི། བླ་མ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རང་མདངས་ཀྱི། །རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག་ཀྱཻ། །འོད་གསལ་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་མ་ལུས་པ། །བདག་གི་སྙིང་ལ་འཇུག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་གི་སྒོ་གསུམ་ཡེ་ནས་རྡོ་རྗེ་གསུམ། །མ་བྱས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཤིས། །མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་རྒྱ་ལས་གྲོལ་ཏེ། །སྐུ་བཞིའི་ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལ་ལྡིང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དགུའི་ནུབ་རྨི་ལམ་གྱི་གཉིད་འཁྲུལ་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ཚེས་༢༠ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ཨི་ཐི།། །། ༈ ཨོཾ་སྭསྟི། ཀུན་བཟང་བདེ་སྟོང་ངང་ལས་རང་ཤར་བའི། །པདྨའི་བརྒྱུད་འཛིན་རིག་པ་འཛིན་པའི་རྗེ། །བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ཆེན་པོ་རུ། །འཚོ་གཞེས་ཕྲིན་ལས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་པས་སོ།། །།
[edit]

byamaXs paX'i thugs rjes 'gro rnams bsgral pa'i slad/____/chos dbyings kunaX bzaXng dag pa'i mkha' klong la/____/g.yo med bstanaX paX rin chen rgyas mdzad phyir/____/gzugs sku nyiX bzhin gdul bya'i dpal du shar/____/mkha' khyab yid can maX bzhin gces skyong zhing /____/gsang chen rgyud sde rgya mtsho'i dkyil 'khor gyis/____/bdag por bzhugs pa'i rdo rje 'dzin dbang nyid/____/nges pa lnga ldan nyid du rtag bzhugs nas/____/gsang ba gsum gyi byin rlabs dngos grub stsol/____/gsol 'debs bu la thugs brtses rab dgongs nas/____/sgrib dag dbang bskur sku bzhi'i sa bon theb/____/byang chub chen po'i 'bras bus rgyud smin nas/____/don gnyis mkha' dang mnyam pa rab bsgrub shog__/de ma thob bar dpal ldan bla ma mchog__/mnyes pa gsum gyis zhabs pad legs bsten nas/____/dam tshig sdom dang 'gal ba'i nyes sgrib kyis/____/bdag rgyud rab dben gsang chen myur lam la/____/brtson 'grus drag pos g.yol med rab gnas mthus/____/gzhi yi 'od gsal rang ngo 'phrod par shog__/gzhan yang dus kun phyi nang gsang gsum gyi/____/bar chad bdud rigs 'byung po'i tshogs rnams kun/____/skyabs mchog khyed nyid dran pa tsam gyis kyang /____/ming gi lhag ma med par rab gzhil nas/____/mthun rkyen legs tshogs yid bzhin nor 'dra yi/____/bla ma mchog la gsol ba btab tsam gyis/____/'bad med lhun grub 'byung ba'i bkra shis shog__/byang chub bar du 'bral med rjes su zungs/____/oM swasti/__gang zhig gzod nas rnam par grol ba'i dbyings/____/'od gsal lhun grub nyi zla'i dkyil 'khor mdzes/____/zung 'jug dwangs ma'i mkha' la rtag 'char ba/____/bla ma 'jam dpal dpa' bos shis pa rtsol/____/rmad byung 'chi med rtag pa dam pa'i sku/____/rjes chags mtshan dpe'i nyams brgyas sgeg pa las/____/phul byung grub pa'i lang tsho'i gzi 'bar ba/____/rdo rje'i sku brnyes ma hA gu rus skyongs/____/mi bzad dus mtha'i bskal me'i shugs 'chang zhing /____/'jigs rung rdo rje'i gad mos sa gsum g.yo/____/'bar ba'i sku la rdzogs pa'i stobs mnga' ba/____/khro rgyal rdo rje gzhon nus shis gyur cig__/mkhyen brtse'i sa gzhir snying rje'i myu gu 'khrungs/____/theg chen rigs kyi nus pa'i mthu brtan pa/____/rgyal sras rigs kyi rig pa 'dzin nyid la/____/zhugs nas srid pa'i dgra las rgyal gyur cig__/_!_oM swasti/__bla ma 'jam dpal dgyes pa'i rang mdangs kyi/____/rig pa'i ye shes dbyings nas gzigs shig kyai/____/'od gsal dgongs pa'i rtsal chen ma lus pa/____/bdag gi snying la 'jug par mdzad du gsol/____/bdag gi sgo gsum ye nas rdo rje gsum/____/ma byas lhun gyis grub pa chen po'i gshis/____/ma rig sgo nga'i sbubs rgya las grol te/____/sku bzhi'i khyung chen mkha' la lding gyur cig__/ces pa'ang smin zla'i tshes bcu dgu'i nub rmi lam gyi gnyid 'khrul cung zad la brten tshes 20la ched du brjod pa i thi//____//____!__oM swasti/__kun bzang bde stong ngang las rang shar ba'i/____/pad+ma'i brgyud 'dzin rig pa 'dzin pa'i rje/____/bshad sgrub chos kyi nyin byed chen po ru/____/'tsho gzhes phrin las rtag tu rgyas gyur cig__/ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming pas so//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]