JKCL-KABUM-03-GA-174

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་དྲིན་ཅན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་དང༌། འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་འབྱུང་ཞེས་རྗེ་རང་ཉིད་ཞབས་བརྟན།
Wylie title bka' drin mtshungs med drin can rdo rje 'chang zhes dang/ 'chi med ye shes sku brnyes pad+ma 'byung zhes rje rang nyid zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-174.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 174, Pages 559-560 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bka' drin mtshungs med drin can rdo rje 'chang zhes dang 'chi med ye shes sku brnyes pad+ma 'byung zhes rje rang nyid zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 559-560. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཕ་བླ་མ་འོད་གསལ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་དམ་བརྒྱུད་བསྐུལ་གདུང་དབྱངས་དང་འབྲེལ་བའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་པས་བསྲུང་བ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang pha bla ma 'od gsal mkha' khyab kyi dbyings la snyoms par zhugs pa'i skabs su thugs dam brgyud bskul gdung dbyangs dang 'brel ba'i myur 'byon gsol 'debs smon tshig dang 'brel ba 'di'ang mgon po gang gi thugs rje tshad med pas bsrung ba 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་དྲིན་ཅན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ། །འཆི་མེད་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་དགོངས། །དུང་པའི་ང་རོས་འོ་དོད་འབོད་ལགས་ན། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་རྣམས། །གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་། །རིགས་བརྒྱུད་ཆོས་དང་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོའི་ལས་རབ་འབྱམས། །རང་འདོད་མེད་པ་གང་ལ་བརྩམ་པ་རྣམས། །ཐོགས་པ་མེད་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ནས་ནི། །བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་ཟློས་གར་ནི། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔུང་གཉེན་དམ་པ་རུ། །མྱུར་དུ་འབྱོན་ནས་བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་ཡི། །བསམ་པ་ཡོངས་སུ་བསྐང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ཀྱང་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །དཔལ་མགོན་བླ་མ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །དད་དང་དམ་ཚིག་རིམ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཕ་བླ་མ་འོད་གསལ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་དམ་བརྒྱུད་བསྐུལ་གདུང་དབྱངས་དང་འབྲེལ་བའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་པས་བསྲུང་བ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

bka' drin mtshungs med drin can rdo rje 'chang /____/rgyal ba'i rgyal tshab 'gran zla dang bral ba/____/'chi med snang mdzad rdo rje thugs dam bskul/____/mi mngon dbyings nas bdag cag rnams la dgongs/____/dung pa'i nga ros 'o dod 'bod lags na/____/bdag cag rnams kyi chos mthun bsam sbyor rnams/____/gegs med 'grub par byin gyis brlab pa dang /____/rigs brgyud chos dang tshe bsod dpal 'byor rgyas/____/zhi rgyas dbang dang drag po'i las rab 'byams/____/rang 'dod med pa gang la brtsam pa rnams/____/thogs pa med pa myur du 'grub nas ni/____/bstan pa dar zhing rgyas par byin gyis rlobs/____/mgon po gang gi thugs rje'i zlos gar ni/____/bstan dang 'gro ba'i dpung gnyen dam pa ru/____/myur du 'byon nas bdag sogs gdul bya yi/____/bsam pa yongs su bskang bar mdzad du gsol/____/bdag kyang skye zhing skye ba thams cad du/____/dpal mgon bla ma khyed kyis rjes bzung nas/____/dad dang dam tshig rim gnyis la brten pas/____/rdo rje 'chang gi go 'phang myur thob shog__/ces pa'ang pha bla ma 'od gsal mkha' khyab kyi dbyings la snyoms par zhugs pa'i skabs su thugs dam brgyud bskul gdung dbyangs dang 'brel ba'i myur 'byon gsol 'debs smon tshig dang 'brel ba 'di'ang mgon po gang gi thugs rje tshad med pas bsrung ba 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_

Footnotes

Other Information