JKCL-KABUM-03-GA-173

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title zhabs brtan 'chi med grub pa'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-173.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 173, Pages 557 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhabs brtan 'chi med grub pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 557. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་ཁྱུང་པོ་པཱ་ཏཱྃ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་གནས་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་གནང་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

/ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i gsal byed chen po khyung po pA tA~M mchog sprul rin po che'i nye gnas shes rab 'od zer gyis gsung bskul gnang ngor chos kyi blo gros pas smon pa don dang ldan par gyur cig__/

[edit]
ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །བརྩེ་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད། །ནུས་པ་གསང་བ་འཛིན་པའི་དབང་པོ་དང་། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇ༵མ་དཔལ་དབྱང༵ས་དངོས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལས། །སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །བློ༵་གྲོས༵་ཐོས་བསམ་རྒྱ༵་མཚོའི༵་འབྱུང་གནས་མཆོག །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་མགོན་དུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སྐུ་ཚེ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། །གསུང་གི་ཆོས་སྒྲས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཟླའི་འོད་སྣང་གིས། །འཛམ་གླིང་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་ཁྱུང་པོ་པཱ་ཏཱྃ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་གནས་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་གནང་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

zhabs brtan 'chi med grub pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__rgyal kun ye shes gcig bsdus mkhyen pa'i gter/____/brtse chen spyan ras gzigs dang rnam dbyer med/____/nus pa gsang ba 'dzin pa'i dbang po dang /____/dbyer med dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/____/'ja~Xm dpal dbyanga~Xs dngos bla ma'i byin rlabs las/____/snyigs dus 'gro ba 'dul ba'i phrin las can/____/blo~X grosa~X thos bsam rgya~X mtsho'i~X 'byung gnas mchog__/bshad sgrub bstan pa'i mgon du zhabs brtan gsol/____/sku tshe 'chi med grub pa'i lang tsho rgyas/____/gsung gi chos sgras sa gsum kun tu khyab/____/mkhyen brtse'i ye shes nyi zla'i 'od snang gis/____/'dzam gling bkra shis dge legs dpal 'bar shog__/ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i gsal byed chen po khyung po pA tA~M mchog sprul rin po che'i nye gnas shes rab 'od zer gyis gsung bskul gnang ngor chos kyi blo gros pas smon pa don dang ldan par gyur cig__/_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]