ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མའི་ཡང་སྲིད་ལ་གནང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title shug gseb rje btsun ma'i yang srid la gnang ba JKCL-KABUM-03-GA-172.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 172, Pages 555 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་དབྱིངས་བཟང་མོ་ (shug gseb rje btsun chos dbyings bzang mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. shug gseb rje btsun ma'i yang srid la gnang ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 555. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-long-life-of-jetsunma-incarnation
Colophon

།ཅེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་། སྐུ་ཚེའི་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ། ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་རིལ་བུ། མགུལ་སྲུང་སྔགས་མདུད་ལྷ་རེག་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་སྤྲུལ་སྐུས། །མེ་བྱ་ཟླ་བཞི་ཚེས་གཉིས་ལ་ཕུལ།།

/ces pa'i mtshan 'bul dang 'brel ba'i zhabs brtan smon tshig dang /__sku tshe'i bcud len ril bu/__shes rab blo 'phel ril bu/__mgul srung sngags mdud lha reg bcas 'jam dbyangs mkhyen brtse sprul skus/____/me bya zla bzhi tshes gnyis la phul//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མའི་ཡང་སྲིད་ལ་གནང་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཌཱ་ཀིའི་རྗེ་མོ་ནི། །ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི། །ཟློས་གར་གྲུབ་པའི་དབང་མོ་དེ་ཉིད་ཀྱི། །རྣམ་འཕྲུལ་ཤེས་རབ་ལྷ་མོའི་གཟུགས་བསྒྱུར་བ། །རྗེ་བཙུན་གཞོན་ནུའི་སྐུ་འཚོ་ཡུན་དུ་བརྟན། །གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་དང་། །བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་། སྐུ་ཚེའི་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ། ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་རིལ་བུ། མགུལ་སྲུང་སྔགས་མདུད་ལྷ་རེག་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་སྤྲུལ་སྐུས། །མེ་བྱ་ཟླ་བཞི་ཚེས་གཉིས་ལ་ཕུལ།། །།
[edit]

shug gseb rje btsun ma'i yang srid la gnang ba/__oM swasti/__rig 'dzin grub pa DA ki'i rje mo ni/____/kun tu bzang mo'i dbyings las sprul pa yi/____/'chi med bde chen ye shes mtsho rgyal gyi/____/zlos gar grub pa'i dbang mo de nyid kyi/____/rnam 'phrul shes rab lha mo'i gzugs bsgyur ba/____/rje btsun gzhon nu'i sku 'tsho yun du brtan/____/gsan bsam sgom pa'i rtsal chen rdzogs pa dang /____/bstan 'gror sman pa'i phrin las rgyas gyur cig__/ces pa'i mtshan 'bul dang 'brel ba'i zhabs brtan smon tshig dang /__sku tshe'i bcud len ril bu/__shes rab blo 'phel ril bu/__mgul srung sngags mdud lha reg bcas 'jam dbyangs mkhyen brtse sprul skus/____/me bya zla bzhi tshes gnyis la phul//____//_

Footnotes

Other Information