JKCL-KABUM-03-GA-171

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རི་ཀེག་བྱ་བྲལ་ལ་ཞབས་བརྟན་གནང་བ།
Wylie title ri keg bya bral la zhabs brtan gnang ba JKCL-KABUM-03-GA-171.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 171, Pages 553 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. ri keg bya bral la zhabs brtan gnang ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 553. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་དང་སྤྲེལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་དྲི་བྲལ། འཆི་མེད་ཚེའི་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་མཚོན་བྱེད་སྒྲོལ་དཀར་དངུལ་སྐུ་བཅས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བ་དགེའོ།།

/ces brtan bzhugs smon tshig dang sprel bkra shis pa'i lha reg dri bral/__'chi med tshe'i bcud len ril bu/__'chi med 'phags ma'i sku gsung thugs dang dbyer med mtshon byed sgrol dkar dngul sku bcas 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas phul ba dge'o//

[edit]
རི་ཀེག་བྱ་བྲལ་ལ་ཞབས་བརྟན་གནང་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། འཆི་མེད་གྲུབ་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས། །འཆི་མེད་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་སོལ། །མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གུར་དུ་ཚུད་པ་དང་། །མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་སྲོག་རྩ་རབ་ཏུ་བརྟན། །མི་འཆི་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་རབ་ཐོབ་ནས། །མི་ཕམ་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །སྐུ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ལྟར་བརྟན་ཅིང་། །གསུང་ནི་འགགས་མེད་སྙན་བརྒྱུད་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས། །ཐུགས་ནི་འོད་གསལ་དགོངས་པའི་རྩལ་འབར་ཏེ། །ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་བཞུགས་གསོལ། །ཅེས་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་དང་སྤྲེལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་དྲི་བྲལ། འཆི་མེད་ཚེའི་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་མཚོན་བྱེད་སྒྲོལ་དཀར་དངུལ་སྐུ་བཅས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བ་དགེའོ།། །།
[edit]

ri keg bya bral la zhabs brtan gnang ba/__oM swasti/__'chi med grub pa pad+ma 'byung gnas dang /____/'chi med rig 'dzin thang stong rgyal po sogs/____/'chi med grub pa rnams kyi bden stobs kyis/____/dpal ldan bla ma'i sku tshe'i bar chad sol/____/mi shigs rdo rje'i gur du tshud pa dang /____/mi 'gyur tshe yi srog rtsa rab tu brtan/____/mi 'chi tshe yi dngos grub rab thob nas/____/mi pham gzhom med rdo rjer brtan bzhugs gsol/____/sku ni brtson 'grus bzang po ltar brtan cing /____/gsung ni 'gags med snyan brgyud chos sgra sgrogs/____/thugs ni 'od gsal dgongs pa'i rtsal 'bar te/____/lhun grub phrin las phyogs bcur rgyas bzhugs gsol/____/ces brtan bzhugs smon tshig dang sprel bkra shis pa'i lha reg dri bral/__'chi med tshe'i bcud len ril bu/__'chi med 'phags ma'i sku gsung thugs dang dbyer med mtshon byed sgrol dkar dngul sku bcas 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas phul ba dge'o//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]