JKCL-KABUM-03-GA-166

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཚངས་པ་ལྷ་སོགས་རྗེ་རང་གི་ཞབས་བརྟན།
Wylie title oM swasti/ 'jam dpal dbyangs dngos tshangs pa lha sogs rje rang gi zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-166.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 166, Pages 539 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti 'jam dpal dbyangs dngos tshangs pa lha sogs rje rang gi zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 539. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་མཁར་ཆུའི་དབུ་མཛད་བླ་མ་པདྨས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱི་བྲིས་པ་དགེ་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

/ces pa'ang mkhar chu'i dbu mdzad bla ma pad+mas gsung bskul ngor rang nyid kyi bris pa dge shing bkra shis par gyur cig__/

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག །བསམ་བཞིན་བྱོན་པ་ཀུན་མཁྱེན་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གང་གི་ཕྲིན་ལས་སྟོབས་དཔལ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། པད་ཡུན་བརྟན་གསོལ། །ལང་འགྲོ་ལོ་ཙཱ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས། །དངོས་སྣང་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་ཤིང་རྟ་ཆེའི། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བཀའ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་བདག །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །འབྲལ་བ་མེད་པར་རྟག་པར་རྗེས་བཟུངས་ཤིང་། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང་། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་མཁར་ཆུའི་དབུ་མཛད་བླ་མ་པདྨས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱི་བྲིས་པ་དགེ་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

oM swasti/__'jam dpal dbyangs dngos tshangs pa lha'i me tog__/bsam bzhin byon pa kun mkhyen mdo sngags gling /____/gang gi phrin las stobs dpal yongs rdzogs pa/____/chos kyi blo gros zhabs la gsol ba 'debs/__pad yun brtan gsol/____/lang 'gro lo tsA blo bzang rgya mtsho sogs/____/dngos snang bka' babs bdun ldan shing rta che'i/____/mchog gi sprul sku bka' gter rgya mtsho'i bdag__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/____/zhabs pad rdo rje'i khri la rtag bzhugs gsol/____/deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar/____/'bral ba med par rtag par rjes bzungs shing /____/bstan dang 'gro la bde skyid 'byung ba dang /____/rang gzhan don gnyis lhun gyis 'grub par shog__/ces pa'ang mkhar chu'i dbu mdzad bla ma pad+mas gsung bskul ngor rang nyid kyi bris pa dge shing bkra shis par gyur cig__/__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]