JKCL-KABUM-03-GA-165

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། གང་ཞིག་གཟོད་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དབྱིངས།
Wylie title oM swasti/ gang zhig gzod nas rnam par grol ba'i dbyings JKCL-KABUM-03-GA-165.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 165, Pages 537 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti gang zhig gzod nas rnam par grol ba'i dbyings. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 537. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། གང་ཞིག་གཟོད་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དབྱིངས། །འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་མཁོར་མཛེས། །ཟུང་འཇུག་དྭངས་མའི་མཁའ་ལ་རྟག་འཆར་བ། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཤིས་པ་སྩོལ། །རྨད་བྱུང་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་སྐུ། །རྗེས་ཆགས་མཚན་དཔེའི་ཉམས་བརྒྱས་སྒེག་པ་ལས། །ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོའི་གཟི་འབར་བ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་མ་ཧཱ་གུ་རུས་སྐྱོངས། །མི་བཟད་དུས་མཐའི་བསྐལ་མེའི་ཤུགས་འཆང་ཞིང་། །འཇིགས་རུང་རྡོ་རྗེའི་གད་མོས་ས་གསུམ་གཡོ། །འབར་བའི་སྐུ་མདོག་རྫོགས་པའི་སྟོབས་མངའ་བ། །ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུས་ཤིས་གྱུར་ཅིག །མཁྱེན་བརྩེའི་ས་གཞིར་སྙིང་རྗེའི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས། །ཐེག་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ནུས་པའི་མཐུ་བརྟན་པ། །རྒྱལ་སྲས་རིགས་ཀྱི་རིག་པ་འཛིན་ཉིད་ལ། །ཞུགས་ནས་སྲིད་པའི་དགྲ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

oM swasti/__gang zhig gzod nas rnam par grol ba'i dbyings/____/'od gsal lhun grub nyi zla'i dkyil mkhor mdzes/____/zung 'jug dwangs ma'i mkha' la rtag 'char ba/____/bla ma 'jam dpal dpa' bos shis pa stsol/____/rmad byung 'chi med rtag pa dam pa'i sku/____/rjes chags mtshan dpe'i nyams brgyas sgeg pa las/____/phul byung grub pa'i lang tsho'i gzi 'bar ba/____/rdo rje'i sku brnyes ma hA gu rus skyongs/____/mi bzad dus mtha'i bskal me'i shugs 'chang zhing /____/'jigs rung rdo rje'i gad mos sa gsum g.yo/____/'bar ba'i sku mdog rdzogs pa'i stobs mnga' ba/____/khro rgyal rdo rje gzhon nus shis gyur cig__/mkhyen brtse'i sa gzhir snying rje'i myu gu 'khrungs/____/theg chen rigs kyi nus pa'i mthu brtan pa/____/rgyal sras rigs kyi rig pa 'dzin nyid la/____/zhugs nas srid pa'i dgra las rgyal gyur cig__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]