JKCL-KABUM-03-GA-167

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་སོགས་རྗེ་རང་གི་ཞབས་བརྟན།
Wylie title oM swasti/ 'jam dpal dbyangs dngos mkhyen sogs rje rang gi zhabs brtan JKCL-KABUM-03-GA-167.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 167, Pages 541 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti 'jam dpal dbyangs dngos mkhyen sogs rje rang gi zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 541. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་ཟུང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་བསྐུལ་བ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

/ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen rab zung gis bskul ngor chos kyi blo gros pas smras rim bzhin bskul ba po rang nyid kyis bris pa dge legs su gyur cig__/

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ཡི། །བྱིན་བརླབས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕ༵གས་མཆོག༵་པད་དཀར་འཆང་། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་ལག་ན་རྡོ༵་རྗེ༵་འཛིན། །མཁྱེན་རབ་མངའ་བདག་འཇ༵མ་དབྱང༵ས་ཆོས༵་ཀྱི༵་རྗེ། །བློ༵་གྲོས༵་སེམས་དཔའ་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་པ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་གསང་མཛོད་གདམས་པའི་དཔལ། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐུགས་མངའ་བ། །རིགས་གསུམ་ཀུན་འདུས་འདྲེན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི། །ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །གསོལ་འདེབས་བུ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་དབང་ཆེན་བསྐུར་བ་དང་། ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་རྩལ་ཆེན་རབ་རྒྱས་ཏེ། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་ཟུང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་བསྐུལ་བ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

oM swasti/__'jam dpal dbyangs dngos mkhyen brtse dbang po yi/____/byin brlabs ye shes sgyu ma'i rnam par 'phrul/____/rigs brgya'i khyab bdag dpal ldan bla ma la/____/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/____/snying rje'i rang gzugs 'pha~Xgs mchoga~X pad dkar 'chang /____/mthu stobs dbang phyug lag na rdo~X rje~X 'dzin/____/mkhyen rab mnga' bdag 'ja~Xm dbyanga~Xs chosa~X kyi~X rje/____/blo~X grosa~X sems dpa' legs pa'i lam ston pa/____/zab dang rgya che'i gsang mdzod gdams pa'i dpal/____/gzhan phan byang chub sems kyi thugs mnga' ba/____/rigs gsum kun 'dus 'dren mchog rnam gnyis kyi/____/zhabs pad bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes gsol/____/gsol 'debs bu la thugs rje'i byin gyis rlobs/____/ye shes rig pa'i dbang chen bskur ba dang /__nyams dang rtogs pa'i rtsal chen rab rgyas te/____/bstan 'gro'i don chen 'grub par byin gyis rlobs/____/ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen rab zung gis bskul ngor chos kyi blo gros pas smras rim bzhin bskul ba po rang nyid kyis bris pa dge legs su gyur cig__/__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]